Dialog międzyreligijny
 
FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Abraham Fund Initiatives (TAFI) www.abrahamfund.org
Organizacja pozarządowa, działająca na rzecz pokojowego współistnienia, równości i współpracy między żydowskimi i arabskimi obywatelami Izraela. Swoje zamierzenia realizuje poprzez prowadzenie i finansowanie badań, kampanii informacyjnych i programów społecznych, wspieranych aktywną współpracą z decydentami i liderami politycznymi.
[więcej]
Association for Creative Change in Organization Renewal and Development (ACCORD) www.accord.org
ACCORD jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów z różnych dziedzin, którego celem jest stwarzanie możliwości dokonywania pozytywnych zmian w organizacjach i społecznościach, z nastawieniem na czynnik ludzki. Jego działalność polega na promowaniu i wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego swoich członków poprzez m. in. organizowanie konferencji i warsztatów oraz tworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczeń.
[więcej]
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu centrum-dialogu.oswiecim.pl/
Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy powstało w 1992 roku z inicjatywy ks. arcybiskupa Franciszka Kardynała Macharskiego. W roku 1998 roku nazwę zmieniono na Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Celem Centrum jest stworzenie wszystkim odwiedzającym to miejsce warunków do edukacji, refleksji, wymiany myśli i modlitwy.
[więcej]
Centrum Kultury i Dialogu (CKD) www.ckid.pl
Centrum Kultury i Dialogu jest organizacją kierującą swoje propozycje do wszystkich, którzy zainteresowani są przyszłością kultury państwa polskiego. Organizacja stawia sobie za cel kreowanie dialogu pomiędzy różnymi kulturami, który zaowocowałby wspólnymi rozwiązaniami dzisiejszych problemów społecznych.

[więcej]
Elijah Institute www.elijah.org.il
The Elijah Institute to izraelska organizacja skupiająca trzy instytucje: The Elijah School For the Study of Wisdom in World Religions, The Elijah Interfaith Academy, The Elijah Educational Network. Tworzy przestrzeń do porozumienia dla liderów religijnych, naukowców, będąc jednocześnie elementem sieci edukacyjnej UNESCO. Instytut proponuje programy współpracy, programy edukacyjne oraz akademickie, mające na celu ułatwiać politykę pokoju i współistnienia oraz promować zmiany społeczne w duchu religijnym. Na stronie znajdują się liczne artykuły i materiały edukacyjne.
[więcej]
European Cultural Foundation (ECF) www.eurocult.org
European Cultural Foundation to organizacja non-profit, której celem jest promowanie i rozwijanie współpracy w dziedzinie kultury w Europie i poza nią oraz edukacja na rzecz demokracji, praw człowieka, różnorodności kulturowej.
[więcej]
Europejska Fundacja "Pamięć i dziedzictwo" free.art.pl/efpid
Europejska Fundacja "Pamięć i dziedzictwo" została powołana do życia przez słuchaczy XXIII Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie w celu budowania atmosfery sprzyjającej rozwojowi pokoju, pojednania i wzajemnego wybaczenia krzywd w duchu zasad chrześcijańskich.

[więcej]
Fundacja Dom Pokoju www.dompokoju.org
Fundacja powstała w 2005 roku z inicjatywy biskupa Bredy, Tiny Muskensa. Jej założycielem jest Holender polskiego pochodzenia, Edward Skubisz. Celem działań organizacji jest stworzenie centrum dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego.

[więcej]
Fundacja Forum Dialogu Między Narodami www.dialog.org.pl
Celem Fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski.

[więcej]
Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej www.judaica.pl
Pomysł utworzenia Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej zrodził się w Krakowie, w końcu lat 80-tych, w czasie wielkich historycznych przemian. Zrodził się w kręgach ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego Prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie, Czesława Jakubowicza. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, a 24 listopada 1993 roku, pod jej auspicjami otwarto Centrum Kultury Żydowskiej.

[więcej]
Henry Martyn Institute (HMI). International Center For Research, Interfaith Relations and Reconciliation www.hmiindia.com
Ekumeniczna organizacja chrześcijańska, której celem jest prowadzenie badań i realizacja programów edukacyjnych w dziedzinie studiów nad islamem oraz aktywne uczestnictwo w procesach pojednania i dialogu między religiami.
[więcej]
Inter Faith Network for the UK www.interfaith.org.uk
Sieć the Inter Faith Network dla Zjednoczonego Królestwa powstała w 1987 w celu promocji dobrych relacji pomiędzy ludźmi różnych wyznań. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych religii m.in.: baha'i, buddyzmu, chrześcijaństwa, hinduizmu, dżinizmu, judaizmu, islamu, sikhizmu, zoroastrianizmu oraz krajowe i regionalne organizacje międzyreligijne, jednostki akademickie zajmujące się relacjami miedzy religiami.
[więcej]
International Association for Religious Freedom (IARF) www.iarf.net
The International Association for Religious Freedom (IARF) jest stowarzyszeniem działającym w Zjednoczonym Królestwie, którego głównym celem jest wspieranie wolności religii i wyznania na całym świecie. IARF zachęca do podejmowania dialogu międzyreligijnego, uwagę swą skupia przede wszystkim na grupach wywodzących się z różnych tradycji, wyznających różne religie oraz na społecznościach dyskryminowanych i cierpiących z powodu prześladowań religijnych.
[więcej]
International Centre for Dialogue Among Civilizations www.dialoguecentre.org
International Centre for Dialogue Among Civilizations to organizacja promująca ideę współistnienia, bazującą na rozumieniu odmienności oraz tolerancji. Promowanie idei dialogu odbywa się poprzez pracę naukową grup badawczych z różnych dziedzin, np. literatura, urbanizacja, teologia i filozofia. Organizacja publikuje na swojej stronie wiele godnych polecenia artykułów naukowych, poruszających tematykę dialogu i rozumienia różnorodności kulturowej.
[więcej]
Interreligious Relations and Dialogue. The World Council of Churches (WCC) www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/index-e.html
Interreligious Relations and Dialogue jest jednostką organizacyjną Światowej Rady Kościołów (The World Council of Churches, WCC). Celem jej działalności jest promowanie kontaktów pomiędzy religiami, budowanie wzajemnego zaufania, przełamywanie barier oraz uprzedzeń na tle religijnym, a także budowanie relacji pomiędzy różnymi wyznaniami w pluralistycznej rzeczywistości.
[więcej]
King Baudouin Foundation www.kbs-frb.be
King Baudouin Foundation (KBF) to fundacja założona w 1976 r., mająca siedzibę w Brukseli. Głównym celem fundacji jest pomoc w poprawie standardu życia społeczeństwa. KBF zajmuje się takimi kwestiami, jak: sprawiedliwość społeczna, społeczeństwo obywatelskie, działalność charytatywna.
[więcej]
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu www.mdsm.pl
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) w Oświęcimiu powstał w 1986 roku jako placówka edukacyjna zaangażowana w proces polsko-niemieckiego pojednania i w dialog chrześcijańsko-żydowski. MDSM zajmuje się kształceniem historyczno–politycznym, działa na rzecz zachowania pamięci i upamiętnienia ofiar Auschwitz-Birkenau oraz rozpowszechniania wiedzy o historii, znaczeniu i symbolice byłego obozu koncentracyjnego i zagłady.
[więcej]
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy" www.warsawjff.ant.pl
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy" poświęcony jest żydowskiej tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii najnowszej i na przestrzeni dziejów. Jego celem jest upowszechnianie poprzez sztukę filmową, bogatej kultury żydowskiej.

[więcej]
Muzułmański Związek Religijny w RP (MZR) www.mzr.pl
Muzułmański Związek Religijny w RP działa od 1925 roku, zrzeszając muzułmanów żyjących na terenie Polski. Należą do niego polscy muzułmanie pochodzenia tatarskiego.
[więcej]
Nansen Dialogue Network (NDN) www.nansen-dialogue.net
Ogólnym celem the Nansen Dialogue Network (NDN) jest wspieranie procesów pokojowych i działanie na rzecz pojednania na terenie zachodnich Bałkanów poprzez propagowanie dialogu międzyetnicznego. NDN chce mieć wpływ na kształt polityki w zakresie kwestii etnicznych, ograniczyć brak zaufania dominujący w życiu społecznym i politycznym regionu, przyczyniać się do poprawy stosunków międzyetnicznych i pomagać w nawiązaniu rzeczywistej współpracy pomiędzy zwaśnionymi społecznościami.
[więcej]
Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) www.pajayouth.org
Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) jest polsko-amerykańskim stowarzyszeniem, powołanym dla wspierania dialogu młodych Żydów i nie-Żydów. PAJA realizuje programy edukacyjne, organizuje spotkania młodzieży polskiej i amerykańskiej pochodzenia żydowskiego, zawiaduje polską witryną, na której można znaleźć informacje o wydarzeniach i imprezach związanych z kulturą żydowską.
[więcej]
Polska Rada Chrześcijan i Żydów prchiz.free.ngo.pl
Polska Rada Chrześcijan i Żydów (PRChiŻ) jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ). Poprzez swoją działalność Rada chce się przyczyniać do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i żydów, przezwyciężenia stereotypów, propagowania tolerancji i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
[więcej]
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich www.jewishstudies.pl
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich (PTSŻ) zostało założone w 1995 roku w Krakowie. Do celów Towarzystwa należy prowadzenie, promocja i popularyzacja badań naukowych nad historią i kulturą Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów w Polsce oraz współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami o podobnym charakterze.
[więcej]
Portal Społeczności Żydowskiej w Polsce www.jewish.org.pl
Portal Społeczności Żydowskiej w Polsce istnieje od 1997 roku i jest najstarszym żydowskim serwisem internetowym w Polsce. Portal jest sponsorowany przez American Jewish Joint Distribution Committee oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.
[więcej]
Rada Europy www.coe.int
Rada Europy to najstarsza organizacja polityczna w Europie, założona w 1949 r. Skupia 46 państw. Głównymi celami Rady są: ochrona praw człowieka, obrona demokracji parlamentarnej i rządów prawa, rozwijanie porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania polityki społecznej i praktyki prawnej poszczególnych państw oraz promowanie świadomości europejskiej tożsamości, opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.
[więcej]
Royal Institute for Inter-Faith Studies www.riifs.org
Royal Institute for Inter-Faith Studies (RIIFS) to instytut naukowy założony w Ammanie. Został on pomyślany jako miejsce racjonalnej dyskusji na tematy religii, relacji wyznań, pluralizmu. RIIFS skupia się na pracy naukowo-badawczej, publikacji artykułów naukowych oraz organizacji konferencji, seminariów i wykładów. Dwa razy do roku RIIFS wydaje Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies (BRIIFS), opiniotwórczy magazyn naukowy. Na stronie znajdziemy informacje dotyczące islamu oraz jego relacji z innymi religiami.
[więcej]
Stowarzyszenie „Krakowski Klub Dialogu" bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=111893
Stowarzyszenie "Krakowski Klub Dialogu" jest organizacją pozarządową typu non-profit. Celem jej działania jest promowanie dialogu międzykulturowego i postawy tolerancji wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Rzeczpospolitej Polskiej.

[więcej]
Tanenbaum Center for Interreligious Understanding www.tanenbaum.org
Głównym celem Tanenbaum Center (TC) jest promowanie tolerancji i pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii oraz ludzi odmiennych od siebie pod względem kulturowym. Dlatego działania TC skupiają się na szkolnictwie podstawowym oraz w miejscach pracy.
[więcej]
Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland www.ujs.org.uk
The Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland to społeczna organizacja zajmująca się budową, utrzymywaniem i wzmacnianiem poczucia tożsamości żydowskiej wśród studentów. Zasięgiem swej działalności obejmuje całe Zjednoczone Królestwo. UJS tworzy programy aktywności studenckiej w kontekście szeroko pojętej kultury judaistycznej oraz zajmuje się problematyką społeczną.
[więcej]
United Religions Initiative (URI) www.uri.org
United Religions Initiative powstała w roku 2000 w celu promowania codziennej współpracy różnych wyznań oraz działania na rzecz zakończenia konfliktów, aktów przemocy na tle religijnym. URI jest organizacją działającą na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz globalnym.
[więcej]
Warwick Religions and Education Research Unit (WRERU) www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wie/research/wreru
The Warwick Religions and Education Research Unit (WRERU) jest nową jednostką, która powstała w wyniku połączenia the Institute of Education oraz the Religious Education and Community Project, działających na uniwersytecie Warwick w Zjednoczonym Królestwie. Placówka zajmuje się szkoleniem nauczycieli w zakresie edukacji międzyreligijnej oraz badaniem religii, edukacją międzykulturową i obywatelską.
[więcej]
World Conference of Religions for Peace (WCRP) www.wcrp.org
Religions for Peace jest zrzeszeniem reprezentantów najliczniejszych religii świata, którego zadaniem jest tworzenie forum dyskusji na temat zaangażowania w dialog między religiami i pokojowe współistnienie. Religions for Peace zajmuje się w szczególności przedsięwzięciami związanymi z dynamiką konfliktów, prawami człowieka, edukacją na rzecz pokoju, rozbrojeniem i bezpieczeństwem.


[więcej]
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent www.czulent.pl
Stowarzyszenie Żydowskie Czulent powstało w 2003 roku w Krakowie. Jest niezależnym stowarzyszeniem skupiającym młodzież żydowską. Podstawą przynależności do stowarzyszenia jest tożsamość żydowska.
[więcej]