Konflikty
 
FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Access to Justice Network (ACJNet) www.acjnet.org
ACJNet jest organizacją funkcjonującą w Internecie, służącą rozwojowi kontaktów między ludźmi i wymianie informacji oraz pomocy naukowych, związanych z wymiarem sprawiedliwości i kwestiami prawnymi, które są istotne dla mieszkańców Kanady. Usługi oferowane na stronie internetowej obejmują porady prawne, dostęp do aktów prawa kanadyjskiego, artykułów i dokumentów o tematyce prawniczej oraz linki do stron poświęconych podobnej tematyce.
[więcej]
African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) www.accord.org.za
The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) jest międzynarodową organizacją obywatelską, która działa na terenie całej Afryki na rzecz wspierania, odpowiednich dla tego kontynentu, rozwiązań problemów, jakie pojawiają się w wyniku konfliktów.
[więcej]
Alliance for Conflict Transformation (ACT) www.conflicttransformation.org
Alliance for Conflict Transformation jest organizacją non-profit; istnieje od 1999 r. Jej celem jest propagowanie wiedzy na temat sposobów rozwiązywania konfliktów i warunków utrzymania pokojowych stosunków w społecznościach lokalnych w Stanach Zjednoczonych oraz w innych regionach świata.
[więcej]
American Arbitration Association www.adr.org
American Arbitration Association to organizacja o charakterze niezarobkowym, zajmująca się promowaniem pozasądowych form rozwiązywania konfliktów, czyli tzw. metodami ADR (alternative dispute resolution). Oferuje szeroki zakres usług mediacyjnych, prowadzonych przez starannie dobranych ekspertów z doświadczeniem prawniczym, specjalizujących się w szerokiej gamie dziedzin. Zajmuje się również popularyzowaniem wiedzy na temat metod i procedur ADR. Dostęp do większości materiałów edukacyjnych jest jednak odpłatny bądź niemożliwy online.

[więcej]
Association for Conflict Resolution www.acrnet.org
Association for Conflict Resolution to amerykańska organizacja, której celem jest popularyzacja metod ADR (alternative dispute resolution), czyli pozasądowych metod rozwiązywania konfliktów. Na stronie internetowej znajduje się bogata lista odsyłaczy do materiałów edukacyjnych oraz szkoleń z zakresu ADR. Organizację wspiera Fundacja Hewlett.
[więcej]
Byrån mot diskriminering i Norrköping www.diskriminering.se
Byrån mot diskriminering i Norrköping jest szwedzką organizacją pozarządową należącą do sieci Lokala Antidiskrimineringsbyråer. Celem organizacji jest udzielanie wsparcia, porad i pomocy osobom dyskryminowanym ze względu na przynależność etniczną, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

[więcej]
CADRE. Consortium for Appropriate Dispute Resolution in Special Education www.directionservice.org/cadre/index.cfm
CADRE to biuro programów dla szkolnictwa specjalnego. Dostarcza wyczerpującej informacji dla rodziców, nauczycieli i innych osób związanych z edukacją specjalną. Udostępnia liczne materiały szkoleniowe.


[więcej]
CEDR. Centre for Effective Dispute Resolution www.cedr.co.uk
Misją CEDR jest zachęcanie do stosowania i rozwijania technik mediacyjnych oraz innych efektywnych metod rozwiązywania sporów oraz ich zapobieganiu. CEDR działa w sektorze handlowym oraz publicznym. Jest to niezależna organizacja non-profit, wspierana przez międzynarodowy biznes oraz niezależnych specjalistów z różnych dziedzin.
[więcej]
Center for Holocaust, Genocide & Peace Studies www.unr.edu/chgps/links/holocaust.htm
Center for Holocaust, Genocide & Peace Studies działa przy University of Nevada, Reno (USA). Zajmuje się studiami nad Holokaustem, uprzedzeniami, a także współczesnymi konfliktami na tle etnicznym.
[więcej]
Center for Nonviolent Communication (CNVC) www.cnvc.org
Międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest popularyzacja modelu "komunikacji bez przemocy" (Nonviolent Communication, NVC) jako metody porozumienia i rozwiązywania konfliktów na różnych poziomach relacji społecznych.
[więcej]
Central Asia and the Caucasus (Centralna Azja i Kaukaz) www.ca-c.org
Głównymi celami Centrum Informacyjno-Analitycznego (IAC) jest nauczanie i analiza społecznej i politycznej sytuacji w państwach Azji Centralnej i Kaukazu, a także stworzenie informacyjnej bazy danych oraz jej upowszechnianie.

[więcej]
Centre for Humanitarian Dialogue www.hdcentre.org
Centrum jest niezależną i bezstronną organizacją z siedzibą w Genewie, zajmującą się pokojowym rozwiązywaniem konfliktów oraz łagodzeniem ich skutków poprzez mediację i dialog. Organizacja próbuje również zapobiec posiadaniu broni palnej przez przypadkowe osoby.
[więcej]
Chartered Institute of Arbitrators www.arbitrators.org
Chartered Institute of Arbitrators jest organizacją zrzeszającą arbitrów i rozjemców z całego świata. Zajmuje się ona rozwiązywaniem sporów w możliwie szybki, łatwy i korzystny finansowo sposób. Instytut działa w różnych sektorach, m.in.: usług finansowych, ubezpieczeń, mediów, telekomunikacyjnym
[więcej]
Christian Peacemaker Teams (CPT) www.cpt.org
Północnoamerykańska organizacja związana z ruchem religijnym mennonitów, która koncentruje się na rozwiązywaniu konfliktów zgodnie z zasadami wiary chrześcijańskiej i w sposób alternatywny dla działań opartych na wojnie i przemocy.
[więcej]
civilrights.org www.civilrights.org
Celem powołanej przez Leadership Conference on Civil Rights i Leadership Conference on Civil Rights Education Fund instytucji jest stworzenie centrum informacji o prawach człowieka.
[więcej]
CODEP. The Conflict, Development and Peace Network www.codep.org.uk
Celem działalności CODEP jest zmniejszenie liczby brutalnych i gwałtownych konfliktów oraz udzielanie pomocy najbardziej poszkodowanym. Udział w tym przedsięwzięciu biorą liczne organizacje pozarządowe, instytucje naukowe oraz agendy rządowe. Strona CODEP jest swoistym forum dyskusyjnym umożliwiającym zdobycie wielu cennych informacji.
[więcej]
Coexistence International (CI) www.coexistence.net
Coexistence International (CI) jest organizacją pozarządową wspierającą organy władzy i decydentów, pracowników naukowych, działaczy, organizacje i sieci działające na rzecz promocji pokojowego współistnienia na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym.
[więcej]
Committee on the Elimination of Racial Discrimination www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm
Jednym z celów ONZ zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych jest promowanie postaw respektujących prawa i podstawowe wolności człowieka. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez działający przy Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Komitet na rzecz Eliminacji Dyskryminacji Rasowej (Committee on Elimination of Racial Discrimination - CERD).
[więcej]
Conciliation Resources (CR) www.c-r.org
Conciliation Resources (CR) to założona w 1994 r. organizacja międzynarodowa, posiadająca swe oddziały w Londynie oraz w Sierra Leone. Działa na rzecz zapobiegania napięciom, rozwiązywania konfliktów już zaistniałych i zapewniania pomocy mieszkańcom terenów objętych walkami zbrojnymi lub zagrożonych wybuchem takich walk. Strona CR zawiera opisy programów realizowanych przez organizację, roczne raporty dotyczące jej działań oraz linki do stron organizacji o priorytetach zbliżonych do celów CR.
[więcej]
Conflict Management Toolkit cmtoolkit.sais-jhu.edu/index.php?name=index
The Conflict Management Toolkit to przejrzysty serwis pomocny w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych, skierowany do naukowców, studentów oraz praktyków. Zawiera analizy współczesnych konfliktów międzynarodowych, informacje teoretyczne oraz liczne adresy, zarówno organizacji regionalnych, jak i międzynarodowych.

[więcej]
Conflict Resolution Information Source (CRInfo) www.crinfo.org
CRInfo to obszerny serwis informacyjny związany z tematyką rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, grupowych i instytucjonalnych. Udostępnia szeroki wachlarz odnośników do organizacji, artykułów i materiałów dla nauczycieli, badaczy, stron konfliktów, praktyków ich rozwiązywania oraz obserwatorów.


[więcej]
Conflict Resolution Network www.crnhq.org
Celem Conflict Resolution Network (CRN) jest badanie konfliktów, formułowanie ich teorii oraz wdrażanie praktyki rozwiązywania sporów. CRN zajmuje się wszelkimi rodzajami konfliktów, od sporów związanych z działaniem instytucji lokalnych czy rządowych, po konflikty interpersonalne.


[więcej]
Conflict Resolution Network Canada www.crnetwork.ca
Conflict Resolution Network Canada (CRNC) to największe kanadyjskie stowarzyszenie dobroczynne. Jego celem jest budowanie społeczeństwa aktywnych obywateli. Środkiem do celu jest między innymi prezentowanie skutecznych strategii rozwiązywania konfliktów.

[więcej]
Crossing Borders www.crossingborder.org
Crossing Borders jest pozarządową organizacją typu non-profit, która ma siedzibę w International People’s College in Elsinore w Danii oraz oddziały w Palestynie, Izraelu i Jordanii. Podstawowym celem działania organizacji jest stworzenie neutralnej przestrzeni do prowadzenia szkoleń dla młodych ludzi i trenerów zainteresowanych sytuacją na Bliskim Wschodzie i umożliwienie im włączenia się w proces budowania pokoju w regionie.
[więcej]
CSV Community Partners www.csvcommunitypartners.org.uk
Celem CSV Community Partners jest wspieranie uniwersytetów i szkół w dziele rozwijania edukacji obywatelskiej. Organizacja pomaga w znalezieniu partnerów do wspólnej realizacji projektów społecznych.
[więcej]
Dispute Resolution Centre of Excellence canada.justice.gc.ca/en/ps/drs/index.html
Dispute Resolution Centre of Excellence to kanadyjska instytucja ucząca stosowania metod, technik i programów rozwiązywania konfliktów.


[więcej]
Elijah Institute www.elijah.org.il
The Elijah Institute to izraelska organizacja skupiająca trzy instytucje: The Elijah School For the Study of Wisdom in World Religions, The Elijah Interfaith Academy, The Elijah Educational Network. Tworzy przestrzeń do porozumienia dla liderów religijnych, naukowców, będąc jednocześnie elementem sieci edukacyjnej UNESCO. Instytut proponuje programy współpracy, programy edukacyjne oraz akademickie, mające na celu ułatwiać politykę pokoju i współistnienia oraz promować zmiany społeczne w duchu religijnym. Na stronie znajdują się liczne artykuły i materiały edukacyjne.
[więcej]
ELKARRI www.elkarri.org
Elkarri jest ruchem społecznym na rzecz dialogu i porozumienia w Kraju Basków. Celem jego działania jest obrona i wsparcie pokojowego, opartego na dialogu modelu rozwiązania konfliktu baskijskiego. Jest niezależną organizacją liczącą 3000 członków, której misją jest włączenie się w budowę procesu pokojowego.

[więcej]
European Centre for Conflict Prevention www.conflict-prevention.net
The European Centre for Conflict Prevention jest organizacją pozarządową, która zapobiega siłowym sposobom rozwiązywania konfliktów i jednocześnie pracuje nad różnymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania konfliktami. Wspiera i zachęca lokalnych działaczy na rzecz pokoju, zachowuje bezstronność, a jej celem jest długoterminowe bezpieczeństwo danego regionu. The European Centre for Conflict Prevention dąży do zinstytucjonalizowania społeczności lokalnych w celu podniesienia ich skuteczności w pracy na rzecz pokoju.
[więcej]
European Research Center on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) www.ercomer.org
European Research Center on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) to ośrodek zajmujący się badaniami międzynarodowych migracji, stosunkami etnicznymi, rasizmem i konfliktami etnicznymi na terenie Europy. Centrum mieści się przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). Na stronie znajdują się informacje na temat badań prowadzonych przez centrum, celów działalności, organizowanych przez nie konferencji, seminariów oraz publikacji.
[więcej]
Football Unites, Racism Divides www.furd.org
Football Unites, Racism Divides to organizacja założona prze kibiców brytyjskiego klubu sportowego Sheffield United. Jej celem jest walka z rasizmem na stadionach oraz zapewnianie wszystkim ludziom równego dostępu do widowisk piłkarskich.
[więcej]
France Libertés Fondation Danielle Mitterrand www.france-libertes.fr
France Libertés Fondation Danielle Mitterrand to fundacja Danielle Mitterrand, która posiada organizacje partnerskie na całym świecie. Jej misją jest obrona praw człowieka, walka z niesprawiedliwością i wykluczeniem społecznym.
[więcej]
Henry Martyn Institute (HMI). International Center For Research, Interfaith Relations and Reconciliation www.hmiindia.com
Ekumeniczna organizacja chrześcijańska, której celem jest prowadzenie badań i realizacja programów edukacyjnych w dziedzinie studiów nad islamem oraz aktywne uczestnictwo w procesach pojednania i dialogu między religiami.
[więcej]
Institute for Conflict Management www.satp.org/satporgtp/icm/index.html
Instytut jest placówką zajmującą się monitoringiem i rozwiązywaniem problemów bezpieczeństwa w południowej Azji. Zapewnia interdyscyplinarne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego i rozwiązywania konfliktów oraz powiązane obszary problematyki społeczno-ekonomicznej. Jednym z głównych projektów Instytutu jest internetowy portal "South Asia Terrorism Portal", który stanowi rozbudowane źródło informacji i analiz polityczno-społecznych.

[więcej]
Institute for International Mediation and Conflict Resolution iimcr.org
The Institute for International Mediation and Conflict Resolution (IIMCR) jest amerykańską organizacją, której celem jest promowanie pokojowych metod rozwiązywania konfliktów wśród pokolenia przyszłych liderów poprzez tworzenie oraz wdrażanie specjalistycznych programów i praktycznych rozwiązań. Strona internetowa oferuje duży zasób odnośników do zbiorów internetowych w powyższej dziedzinie - informacje o grantach, stypendiach, zbliżających się konferencjach.

[więcej]
INTERARB - European Arbitration - EA www.interarb.com
INTERARB to baza informacji o arbitrażu i rozwiązywaniu sporów. Serwis służy wsparciem praktykom i użytkownikom międzynarodowych usług arbitrażowych. Oferuje informacje dotyczące tej dziedziny, bezpłatny newsletter oraz znaczącą bazę linków do organizacji z wielu krajów.
[więcej]
International Conflict Research (INCORE) www.incore.ulst.ac.uk
International Conflict Research (INCORE) to internetowa baza danych na temat konfliktów etnicznych i studiów nad sposobem ich rozwiązywania. Strona jest przewodnikiem po materiałach dotyczących powyższych tematów, dostępnych w sieci. Zawiera listę organizacji zajmujących się badaniami nad pokojem i konfliktami oraz biuletyn "Ethnic Studies Network"
[więcej]
International Crisis Group www.crisisgroup.org
The International Crisis Group jest organizacją pozarządową typu non-profit, która prowadząc badania nad konfliktami, zwalcza przemoc w krajach cyklicznie dotkniętych tym zjawiskiem. 120 członków organizacji na 5 kontynentach pisze raporty oraz wzywa odpowiednie ministerstwa i organizacje międzynarodowe do podjęcia działań.
[więcej]
International Peace Bureau www.ipb.org
International Peace Bureau (IPB) jest najstarszą federacją organizacji zrzeszających ludzi pracujących na rzecz pokoju. IPB liczy sobie 112 lat i ma na swoim koncie Pokojową Nagrodę Nobla (otrzymaną w 1910 r.).
[więcej]
International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) www.prio.no
Jeden z pierwszych na świecie instytutów badawczych, zajmujących się kwestią pokoju, i jedyny tego typu w Norwegii. Łączy sferę badań naukowych z praktyką, poszukując optymalnych rozwiązań dla istniejących lub potencjalnych konfliktów na całym świecie.
[więcej]
Internet Centre Anti-Racism Europe I-CARE www.icare.to
I-CARE to internetowe forum współpracy europejskich organizacji pozarządowych oraz centrum informacji na temat migracji, przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. Celem takiej współpracy jest promowanie uniwersalnych standardów związanych z ochroną praw człowieka, w szczególności zasad niedyskryminacji.
[więcej]
Interreligious Relations and Dialogue. The World Council of Churches (WCC) www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/index-e.html
Interreligious Relations and Dialogue jest jednostką organizacyjną Światowej Rady Kościołów (The World Council of Churches, WCC). Celem jej działalności jest promowanie kontaktów pomiędzy religiami, budowanie wzajemnego zaufania, przełamywanie barier oraz uprzedzeń na tle religijnym, a także budowanie relacji pomiędzy różnymi wyznaniami w pluralistycznej rzeczywistości.
[więcej]
Irish Peace Institute (IPI) www.irishpeaceinstitute.org
The Irish Peace Institute (IPI) jest pozarządową organizacją charytatywną, której misją jest włączenie się w proces budowania pokoju poprzez edukację i badania naukowe. Instytut działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy obywatelami Republiki Irlandii i Północnej Irlandii.
[więcej]
Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies www.nd.edu/~krocinst/index.html
Kroc Institute, założony w 1986 roku przy amerykańskim Uniwersytecie Notre Dame, prowadzi badania, działania edukacyjne i programy związane z przyczynami powstawania konfliktów oraz czynnikami sprzyjającymi utrzymaniu pokoju.
[więcej]
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado www.cear.es
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Hiszpańska Komisja Pomocy Uchodźcom)
jest niezależną organizacją działającą na rzecz obrony praw uchodźców. CEAR staje w obronie poszanowania sprawiedliwości, solidarności, wolności i równości.
[więcej]
Le Respect – ça Change l’École www.education.gouv.fr
"Le Respect – ça Change l’École" to projekt realizowany przez francuskie Ministerstwo Edukacji poświęcony walce z przemocą w szkołach i propagowaniu tolerancji wśród uczniów.

[więcej]
M.K. Gandhi Institute for Nonviolence www.gandhiinstitute.org
The M.K. Gandhi Institute for Nonviolence został założony w 1991 przez wnuka Mahatmy Gandhiego, Aruna Gandhi oraz jego żonę Sunandę Gandhi. Misją Instytutu jest zapobieganie przemocy, rozwiązywanie osobistych i społecznych konfliktów, organizowanie szkoleń promujących różnorodność, wspieranie procesu budowy społeczeństwa poprzez edukację, naukę oraz świadczenie pomocy.
[więcej]
Minority Rights Group International (MRG) www.minorityrights.org
Minority Rights Group International (MRG) jest organizacją pozarządową, która pracuje na rzecz zapewnienia mniejszości i rdzennej ludności prawa do zachowania własnej etniczności, religii i języka. MRG zabiega o współpracę i zrozumienie pomiędzy społecznościami a także pracuje nad podniesieniem poziomu świadomości społecznej w zakresie kwestii dotyczących mniejszości. Tłumaczy politykom i decydentom, potrzebę długofalowych i trwałych zmian w zakresie praw mniejszości.

[więcej]
Morningside Center for Teaching Social Responsibility www.morningsidecenter.org
Morningside Center for Teaching Social Responsibility to organizacja non-profit działająca od 1982 r. w szkołach publicznych na terenie Nowego Jorku. Jej celem jest edukacja rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie rozumienia różnic kulturowych oraz uwrażliwienie młodych na problematykę społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Nansen Dialogue Network (NDN) www.nansen-dialogue.net
Ogólnym celem the Nansen Dialogue Network (NDN) jest wspieranie procesów pokojowych i działanie na rzecz pojednania na terenie zachodnich Bałkanów poprzez propagowanie dialogu międzyetnicznego. NDN chce mieć wpływ na kształt polityki w zakresie kwestii etnicznych, ograniczyć brak zaufania dominujący w życiu społecznym i politycznym regionu, przyczyniać się do poprawy stosunków międzyetnicznych i pomagać w nawiązaniu rzeczywistej współpracy pomiędzy zwaśnionymi społecznościami.
[więcej]
Nauczanie Integrujące w Kontekście Europy (NIKE) www.nike.ces.uj.edu.pl
Nauczanie Integrujące w Kontekście Europy (NIKE) to wspólny partnerski projekt edukacyjny realizowany w ramach programu Socrates Comenius przez: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Centre for Intercultural Education, Ghent University, Centre for Intercultural Studies, Granada, Spain i Intercultural Island, Reykjavik w latach 2002-2005 (CLIEC - Cooperative Learning in European Context).
[więcej]
Nonviolent Peaceforce www.nonviolentpeaceforce.org/
The Nonviolent Peaceforce jest siecią 90 organizacji członkowskich, które zajmują się ochroną praw człowieka, zapobieganiem konfliktom zbrojnym, zapewniają miejscowym działaczom pracę w bezpiecznym otoczeniu. Celem działania sieci jest stworzenie międzynarodowych, obywatelskich sił pokojowych, które, jako trzecia strona, włączałyby się w rozwiązanie konfliktów. Organizacje współtworzące sieć publikują raporty i organizują szkolenia z zakresu zapobiegania konfliktom.
[więcej]
Peace Action Training and Research Institute of Romania (PATRIR) www.patrir.ro
The Peace Action Training and Research Institute of Romania (PATRIR) został założony w 2001 dla budowania pokoju, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i zapobiegania wszystkim formom przemocy – bezpośredniej, strukturalnej i kulturalnej – w Rumunii oraz w innych krajach. PATRIR stosuje metody demokracji bezpośredniej, organizuje kampanie, szkolenia, badania, upowszechnianie informacji.

[więcej]
Peace and Justice Studies Association (PJSA) www.peacejusticestudies.org
Organizacja non-profit skupiająca środowiska akademickie, nauczycieli i lokalnych działaczy wokół inicjatyw i strategii pokojowego rozwiązywania sporów, zwalczania przemocy i niesprawiedliwości społecznej. Łączy cechy ośrodka edukacyjno - badawczego oraz stowarzyszenia specjalistów w zakresie studiów nad pokojem i rozwiązywaniem konfliktów.
[więcej]
Peace Brigades International www.peacebrigades.org/
Peace Brigades International jest organizacją pozarządową, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa działaczom na rzecz praw człowieka i uchodźców. Dzięki wsparciu sieci umożliwiającej reagowanie w nagłych przypadkach, organizacja przyczynia się do międzynarodowego potępienia tych wszystkich, którzy w sposób nielegalny próbują powstrzymać działaczy. Peace Brigades International jest obserwatorem podczas wyborów, organizuje warsztaty i szkolenia, publikuje roczne sprawozdania.
[więcej]
Peace, Conflict & Development www.peacestudiesjournal.org.uk/index.asp
Peace, Conflict and Development jest nowym ogólnodostępnym pismem, poświęconym studiom nad konfliktem i pokojem. W piśmie zamieszczane są artykuły na temat: praw człowieka, demokracji, demokratyzacji, rozwiązywania konfliktów, środowiska, bezpieczeństwa, wojny, kultury, tożsamości, społeczeństwa i wielu innych pokrewnych spraw.
[więcej]
Peacemakers Trust www.peacemakers.ca
Peacemakers Trust jest kanadyjską organizacją charytatywną powstałą w 1999 r., która za główny cel stawia sobie prowadzenie działalności badawczej oraz edukacyjnej i szkoleniowej w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i budowania pokoju na świecie. Strona organizacji oferuje wiele materiałów: analizy przypadków, publikacje naukowe, bogatą bibliografię oraz wiele linków.
[więcej]
Pro Asyl www.proasyl.de
Organizacja Pro Asyl została założona w 1986 r. Działa na terenie całych Niemiec. Jest członkiem ECRE (European Council on Refugees and Exiles). Ma na celu pomoc uchodźcom, walkę z przemocą i niesprawiedliwością, a także dążenie do tego, by społeczeństwo niemieckie stało się otwarte i tolerancyjne.
[więcej]
PRO EUROPA League www.proeuropa.ro
The PRO EUROPA League, jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w post-komunistycznej Rumunii, została założona w 1989 przez grupę intelektualistów oddanych ideom Pan-Europy, demokracji i pluralizmu. Organizacja opowiada się za włączaniem się obywateli do wspólnego działania i dlatego stała się ugrupowaniem aktywnych działaczy.
[więcej]
Project on Ethnic Relations www.per-usa.org
Project on Ethnic Relations (PER) jest inicjatywą powołaną do życia w celu zapobieżenia konfliktom etnicznym, które ujawniły się w krajach Europy Centralnej, Wschodniej, w Federacji Rosyjskiej i na Bałkanach w następstwie upadku komunizmu. PER podejmuje mediacje podczas rozmów pomiędzy przedstawicielami rządu, opozycji i reprezentantami grup etnicznych, szukającymi pokojowego sposobu rozwiązywania konfliktów etnicznych.
[więcej]
Royal Institute for Inter-Faith Studies www.riifs.org
Royal Institute for Inter-Faith Studies (RIIFS) to instytut naukowy założony w Ammanie. Został on pomyślany jako miejsce racjonalnej dyskusji na tematy religii, relacji wyznań, pluralizmu. RIIFS skupia się na pracy naukowo-badawczej, publikacji artykułów naukowych oraz organizacji konferencji, seminariów i wykładów. Dwa razy do roku RIIFS wydaje Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies (BRIIFS), opiniotwórczy magazyn naukowy. Na stronie znajdziemy informacje dotyczące islamu oraz jego relacji z innymi religiami.
[więcej]
Ruban Vert („Zielona wstążka") www.rubanvert.net
Projekt "Ruban Vert" czyli „Zielona wstążka" polega na uświadamianiu młodzieży potrzeby zachowania tolerancji w szkole.

[więcej]
Saferworld www.saferworld.org.uk
Saferworld jest niezależną organizacją pozarządową, założoną w 1989 r. w odpowiedzi na zmieniającą się po zimnej wojnie naturę konfliktów zbrojnych na świecie. Jest finansowana zarówno przez prywatne osoby, jak i przez rozmaite fundacje oraz rządy poszczególnych krajów (Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii, Holandii). Saferworld działa na rzecz rozpoznania, rozwinięcia i propagowania coraz bardziej efektywnych strategii zapobiegania konfliktom zbrojnym.
[więcej]
Search for Common Ground. The European Center for Common Ground www.sfcg.org
Search for Common Ground (SCG) to pozarządowa organizacja działająca na 4 kontynentach, zajmująca się poszukiwaniem modeli zapobiegania konfliktom etnicznym, ekonomicznym, środowiskowym oraz pokojowym rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów. Jej specyfiką jest zdecentralizowana działalność w konkretnym miejscu wydarzeń. Organizacja jest aktywna na polu artystycznym i kulturalnym; jej działalność nakierowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Na stronie znajdują się publikacje, analizy wydarzeń, instrumenty rozwiązywania konfliktów.
[więcej]
Seeds of Peace www.seedsofpeace.org
Seeds of Peace jest organizacją pozarządową prowadzącą corocznie warsztaty i obozy dla młodzieży z terenów, na których toczą się konflikty zbrojne.

[więcej]
Singapore Mediation Centre (SMC) www.mediation.com.sg
SMC jest głównym centrum mediacyjnym Singapuru. Jego działalność wspierana jest przez wiele stowarzyszeń oraz singapurskie sądy, wraz z Sądem Najwyższym. Promuje przyjazne i sprawiedliwe rozstrzyganie sporów i napięć spowodowanych interakcjami międzyludzkimi. Przyczynia się do budowania harmonijnego społeczeństwa i rozwoju biznesu poprzez poszerzanie świadomości i dostarczanie dostępu do konstruktywnych środków rozwiązywania sporów.
[więcej]
SOS.Racisme www.sos-racisme.org
SOS.Racisme - francuska organizacja powstała w 1983 r. walcząca z dyskryminacją na tle rasowym, propagująca zasadę równości społecznej poprzez edukację.


[więcej]
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) www.sipri.org
The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) jest międzynarodowym, niezależnym instytutem naukowym, zaangażowanym w badania nad pokojem i konfliktem, szczególnie interesuje się zagadnieniem kontroli zbrojeń oraz rozbrojeniem. Misją SIPRI jest szukanie odpowiedzi na kluczowe dla międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju pytania, dotyczące konfliktu i współpracy. Organizacja chce przyczynić się zrozumienia warunków niezbędnych dla wypracowania pokojowych rozwiązań międzynarodowych konfliktów i zapewnienia stabilnego pokoju.
[więcej]
Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" www.nigdywiecej.org.pl
"Nigdy Więcej" jest stowarzyszeniem powołanym do życia w 1996 r. przez Grupę Anty-Nazistowską (GAN). Jej celem jest utworzenie społecznej grupy nacisku, walczącej z patologiami społecznymi i poczuciem obojętności wobec szerzącej się fali nienawiści.
[więcej]
Tanenbaum Center for Interreligious Understanding www.tanenbaum.org
Głównym celem Tanenbaum Center (TC) jest promowanie tolerancji i pokojowego współistnienia wyznawców różnych religii oraz ludzi odmiennych od siebie pod względem kulturowym. Dlatego działania TC skupiają się na szkolnictwie podstawowym oraz w miejscach pracy.
[więcej]
United Religions Initiative (URI) www.uri.org
United Religions Initiative powstała w roku 2000 w celu promowania codziennej współpracy różnych wyznań oraz działania na rzecz zakończenia konfliktów, aktów przemocy na tle religijnym. URI jest organizacją działającą na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz globalnym.
[więcej]
United States Institute of Peace www.usip.org
USIP jest bezstronną instytucją federalną stworzoną przez Kongres Stanów Zjednoczonych w celu prewencji i pokojowego rozwiązywania międzynarodowych konfliktów. Założony w 1984 r. Instytut jest uprawniony przez Kongres do realizacji szeregu programów, m.in. dofinansowywania badań, stowarzyszeń, szkoleń zawodowych, programów edukacyjnych dla szkół średnich i wyższych, konferencji, warsztatów, usług bibliotecznych i publikacji.
[więcej]
Unrepresented Nations and Peoples Organisation unpo.org
Unrepresented Nations and Peoples Organisation jest międzynarodową organizacją skupiającą reprezentacje rdzennych ludów, mniejszości narodowych oraz ludności terytoriów niezależnych, które zrzeszyły się w celu obrony swej kultury, praw człowieka, środowiska naturalnego oraz by wspólnie szukać pokojowych sposobów rozwiązywania konfliktów.
[więcej]
Verein für Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) www.zara.or.at
Austriackie stowarzyszenie ZARA jest zespołem specjalistów z zakresu udzielania pomocy socjalnej i prawnej, którzy służą bezpłatnym doradztwem i interwencjami w przypadkach dyskryminacji rasowej, towarzyszą ofiarom w procesach sądowych, a także dokumentują zgłaszane przypadki agresji.
[więcej]
Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism sicsa.huji.ac.il
SICSA jest interdyscyplinarnym centrum badawczym. Prowadzi badania nad antysemityzmem w ujęciu historycznym oraz współczesnym.

[więcej]
World Conference of Religions for Peace (WCRP) www.wcrp.org
Religions for Peace jest zrzeszeniem reprezentantów najliczniejszych religii świata, którego zadaniem jest tworzenie forum dyskusji na temat zaangażowania w dialog między religiami i pokojowe współistnienie. Religions for Peace zajmuje się w szczególności przedsięwzięciami związanymi z dynamiką konfliktów, prawami człowieka, edukacją na rzecz pokoju, rozbrojeniem i bezpieczeństwem.


[więcej]