Pomoc humanitarna
 
FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
American Red Cross www.redcross.org
The American Red Cross jest niezależną organizacją humanitarną, zarejestrowaną przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1905 r. Jej celem jest udzielanie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka.

[więcej]
Amnesty International www.amnesty.org
Amnesty International (AI) jest międzynarodową organizacją non-profit działającą na rzecz ochrony praw człowieka na całym świecie. Głównym celem organizacji jest przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka oraz dyskryminacji z powodu przekonań, koloru skóry, pochodzenia, języka, religii.
[więcej]
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) www.airm-bg.org
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) jest organizacją pozarządową, założoną w 2004 roku. Zajmuje się integracją uchodźców i migrantów w Bułgarii. Założycielami AIRM są m.in. pracownicy socjalni, prawnicy, dziennikarze, nauczyciele, studenci.

[więcej]
Board of Deputies of British Jews www.bod.org.uk
The Board of Deputies of British Jews reprezentuje przedstawicieli społecznych organizacji żydowskich, które zajmują się promocją i ochroną interesów oraz praw religijnych społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii. Organizacja podejmuje kwestie bieżące, omawia wspólne potrzeby, ustala strategie działań wspierających rozwój całej społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii.
[więcej]
Care International www.care.org
Care International jest niezależną organizacją międzynarodową założoną w Stanach Zjednoczonych w 1945 roku. Celem organizacji jest walka z głodem, zapewnianie podstawowej opieki medycznej, realizowanie programów edukacyjnych oraz projektów zmierzających do zmniejszenia uzależnienia ludności lokalnej od pomocy humanitarnej.
[więcej]
Caritas Internationalis www.caritas.org
Caritas Internationalis skupia organizacje pracujące dla polepszenia warunków życia biednych i uciskanych na całym świecie. Jest jedną z największych na świecie organizacji humanitarnych, udzielających pomocy dla rozwoju, budowania warunków dla pokoju, ochrony praw człowieka, zarządzania środowiskiem i w sytuacjach nagłych.
[więcej]
Centre for Humanitarian Dialogue www.hdcentre.org
Centrum jest niezależną i bezstronną organizacją z siedzibą w Genewie, zajmującą się pokojowym rozwiązywaniem konfliktów oraz łagodzeniem ich skutków poprzez mediację i dialog. Organizacja próbuje również zapobiec posiadaniu broni palnej przez przypadkowe osoby.
[więcej]
European Foundation Centre (EFC) www.efc.be
European Foundation Centre (EFC) jest międzynarodowym, niezależnym stowarzyszeniem, którego misją jest rozwijanie filantropii w zintegrowanej Europie, reprezentowanie interesów swoich członków wobec UE i jej instytucji. EFC promuje skuteczne działanie i wspólne projekty oraz dostarcza różnego rodzaju informacji.

[więcej]
Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej www.spczs.engo.pl
Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej została założona w Warszawie w 1990 r. Jej celem jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej, prowadzona na rzecz współpracy, porozumienia i solidarności narodów Polski, Czech, Słowacji oraz innych krajów
[więcej]
Global Policy Forum www.globalpolicy.org
Global Policy Forum (GPF) jest organizacją typu non-profit, założoną w 1993 r. przez międzynarodową grupę obywateli zainteresowanych propagowaniem wartości społeczeństwa obywatelskiego. GPF pracuje na rzecz umacniania prawa międzynarodowego, odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o skutkach globalnych. Posiada status konsultacyjny przy ONZ.

[więcej]
International Institute of Humanitarian Law (IIHL) www.iihl.org
The International Institute of Humanitarian Law (IIHL) jest prywatną, niezależną organizacją typu non-profit założoną w San Remo we Włoszech, w 1970. Instytut zachęca do podejmowania wspólnego dialogu rządy, organizacje, instytucje i ekspertów zaangażowanych w kwestie szeroko pojętego humanitaryzmu.
[więcej]
International Organization for Migration www.iom.int
International Organization for Migration (IOM) to międzynarodowa organizacja zajmująca się sprawami związanymi z migracją w bardzo szerokim kontekście. Podejmuje wiele działań, aby pomagać migrantom i uchodźcom na całym świecie. IOM to jedna z największych i najbardziej wszechstronnych organizacji zajmujących się kwestiami migracji.
[więcej]
Jewish Foundation for the Righteous (JFR) www.jfr.org
The Jewish Foundation for the Righteous (JFR) jest organizacją udzielającą wsparcia finansowego ponad 1400 osobom, które pomogły Żydom przeżyć Holokaust. JFR realizuje również własny program edukacyjno-szkoleniowy.
[więcej]
King Baudouin Foundation www.kbs-frb.be
King Baudouin Foundation (KBF) to fundacja założona w 1976 r., mająca siedzibę w Brukseli. Głównym celem fundacji jest pomoc w poprawie standardu życia społeczeństwa. KBF zajmuje się takimi kwestiami, jak: sprawiedliwość społeczna, społeczeństwo obywatelskie, działalność charytatywna.
[więcej]
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado www.cear.es
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Hiszpańska Komisja Pomocy Uchodźcom)
jest niezależną organizacją działającą na rzecz obrony praw uchodźców. CEAR staje w obronie poszanowania sprawiedliwości, solidarności, wolności i równości.
[więcej]
Médecins Sans Frontières www.msf.org
Médecins Sans Frontières (Lekarze Bez Granic) to międzynarodowa organizacja zapewniająca pomoc humanitarną w ponad 70 krajach. MSF bierze udział w uruchamianiu szpitali i przychodni, wprowadzaniu programów szczepień i projektów wodno-kanalizacyjnych na zagrożonych terenach, szkoli lokalny personel, pracując często w odległych centrach opieki i w rejonach biedy.
[więcej]
Muslim Council of Britain www.mcb.org.uk
The Muslim Council of Britain to niezależna organizacja działająca na rzecz integracji mniejszości muzułmańskiej z ogółem społeczności brytyjskiej, dialogu międzykulturowego oraz zapewnienia poszanowania praw muzułmanów w Zjednoczonym Królestwie. Zrzesza ponad 350 organizacji o różnym zasięgu działania.
[więcej]
Muzułmański Związek Religijny w RP (MZR) www.mzr.pl
Muzułmański Związek Religijny w RP działa od 1925 roku, zrzeszając muzułmanów żyjących na terenie Polski. Należą do niego polscy muzułmanie pochodzenia tatarskiego.
[więcej]
North of England Refugee Service (NERS) www.refugee.org.uk
The North of England Refugee Service Ltd (NERS) jest niezależną organizacją charytatywną udzielającą pomocy prawnej i socjalnej imigrantom w celu stworzenia im warunków do integracji z ogółem społeczeństwa.
[więcej]
Oxfam International www.oxfam.org
Oxfam International jest konfederacją 12 organizacji, współpracuje z ponad 3,000 partnerami w ponad 100 krajach. Celem działania Oxfam jest znalezienie trwałych rozwiązań w obszarach: biedy, cierpienia i niesprawiedliwości. Organizacja stosuje różne metody i strategie w celu osiągnięcia zmiany i poprawy życia ludzi, reaguje w sytuacjach nagłych, opracowuje długoterminowe programy rozwoju, prowadzi kampanie na rzecz trwałych zmian.
[więcej]
Peacemakers Trust www.peacemakers.ca
Peacemakers Trust jest kanadyjską organizacją charytatywną powstałą w 1999 r., która za główny cel stawia sobie prowadzenie działalności badawczej oraz edukacyjnej i szkoleniowej w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i budowania pokoju na świecie. Strona organizacji oferuje wiele materiałów: analizy przypadków, publikacje naukowe, bogatą bibliografię oraz wiele linków.
[więcej]
Pomagamy. Nowoczesne Pismo Wolontariuszy www.pomagamy.pl
"Pomagamy" to serwis internetowy oraz bezpłatne pismo tworzone przez wolontariuszy i dla wolontariuszy. Jego celem jest zwrócenie uwagi na krzywdę drugiego człowieka oraz walka z obojętnością W serwisie znaleźć można wiele artykułów i ogłoszeń dla ludzi otwartych i chcących nieść pomoc innym.
[więcej]
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce free.ngo.pl/kobietyromskie
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce powstało w Krakowie w 2000 roku, aby współtworzyć i realizować projekty mające na celu zwalczanie dyskryminacji społeczności romskiej w Małopolsce oraz jej przeciwdziałanie, aktywizację obywatelską tej mniejszości, a także wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.


[więcej]
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) www.unesco.org
Podstawowym celem organizacji jest popieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. Program działalności UNESCO obejmuje przede wszystkim działania na rzecz rozwoju nauki i kultury oraz udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w zakresie edukacji.
[więcej]
World Conference of Religions for Peace (WCRP) www.wcrp.org
Religions for Peace jest zrzeszeniem reprezentantów najliczniejszych religii świata, którego zadaniem jest tworzenie forum dyskusji na temat zaangażowania w dialog między religiami i pokojowe współistnienie. Religions for Peace zajmuje się w szczególności przedsięwzięciami związanymi z dynamiką konfliktów, prawami człowieka, edukacją na rzecz pokoju, rozbrojeniem i bezpieczeństwem.


[więcej]