Równość płci
 
FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW – Polska/NEWW www.neww.org.pl
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW-Polska należy do międzynarodowej sieci kobiet i kobiecych organizacji samorządowych z Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów byłego Związku Radzieckiego (CEE/NIS) i USA, której celem jest działanie na rzecz budowy i rozwoju współpracy, wymiany i edukacji kobiet.

[więcej]
Académie Universelle des Cultures www.academie-universelle.org
Académie Universelle des Cultures jest elitarnym klubem zrzeszającym światowe osobistości ze świata nauki, filozofii, literatury i sztuki.

[więcej]
Alliance for Tolerance and Freedom www.geocities.com/capitolhill/4497
Organizacja prowadzi edukację poprzez głoszenie idei tolerancji i wolności.

[więcej]
Allt är Möjligt www.alltarmojligt.se
Allt är Möjligt jest organizacją pozarządową, niezależną politycznie i religijnie, typu „media watch". Celem organizacji jest monitorowanie stereotypowych i seksistowskich przedstawień kobiet w środkach masowego przekazu. Strona zawiera przewodnik po sposobach walki ze stereotypami i seksizmem, propozycje działań oraz linki.
[więcej]
Amnesty International www.amnesty.org
Amnesty International (AI) jest międzynarodową organizacją non-profit działającą na rzecz ochrony praw człowieka na całym świecie. Głównym celem organizacji jest przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka oraz dyskryminacji z powodu przekonań, koloru skóry, pochodzenia, języka, religii.
[więcej]
Association of American Colleges. The University of Maryland at College Park www.diversityweb.org
Celem organizacji jest koordynowanie działań na rzecz promowania wielokulturowości na wyższych uczelniach.

[więcej]
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ONZ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR-UNOG) www.unhchr.ch
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ma na celu promowanie i ochronę praw człowieka na świecie. Biuro zajmuje się informowaniem rządów i społeczności światowej o stanie przestrzegania praw człowieka na świecie, łamaniu międzynarodowych standardów. Organizacja dąży do stworzenia społeczności międzynarodowej, która sprzeciwiałaby się przemocy i starała się respektować prawo.
[więcej]
Byrån mot diskriminering i Norrköping www.diskriminering.se
Byrån mot diskriminering i Norrköping jest szwedzką organizacją pozarządową należącą do sieci Lokala Antidiskrimineringsbyråer. Celem organizacji jest udzielanie wsparcia, porad i pomocy osobom dyskryminowanym ze względu na przynależność etniczną, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

[więcej]
Center for Partnership and Equality (CPE) www.cpe.ro
The Center for Partnership and Equality (CPE) zostało założone w 2002; prowadzi programy i projekty dotyczące kwestii równouprawnienia płci. Organizacja działa na rzecz wcielania w życie zasady równych szans kobiet i mężczyzn, traktując ją jako integralną część procesu demokratyzacji i tworzenia społeczeństwa otwartego. CPE dąży do zmiany statusu kobiet w Rumunii i poprawy ich sytuacji życiowej.
[więcej]
Coexistence International (CI) www.coexistence.net
Coexistence International (CI) jest organizacją pozarządową wspierającą organy władzy i decydentów, pracowników naukowych, działaczy, organizacje i sieci działające na rzecz promocji pokojowego współistnienia na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym.
[więcej]
Crosspoint Anti Racism www.magenta.nl/crosspoint/index.html
The Crosspoint Anti Racism jest największą internetową kolekcją linków do stron organizacji zajmujących się m. in. prawami człowieka, antyfaszyzmem, antyrasizmem, uchodźcami. Jej stworzeniem zajęła się amsterdamska fundacja Magenta, stawiająca sobie za cel przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji grup mniejszościowych. Strona The Crosspoint oferuje obecnie ponad 2 tys. linków do witryn organizacji ze 114 krajów.
[więcej]
Education International (EI) www.ei-ie.org
Education International to organizacja zrzeszająca związki zawodowe pracowników oświaty ze 165 krajów i regionów świata, która ochronę interesów nauczycieli i wychowawców łączy z rozpowszechnianiem pokoju, demokracji i sprawiedliwości społecznej w ramach edukacji publicznej. Szczególny nacisk kładzie na walkę z rasizmem i dyskryminacją oraz na prawa kobiet, mniejszości i ludności autochtonicznej.
[więcej]
Emakunde. The Basque Women’s Institute www.emakunde.es
Emakunde. The Basque Women’s Institute, została założona w 1988 jako niezależna organizacja pod auspicjami rządu Prezydencji Kraju Basków. Fundamentalnym zadaniem organizacji jest praca na rzecz prawdziwego równouprawnienia mężczyzn i kobiet w obszarach życia politycznego, kulturalnego i społecznego Kraju Basków.
[więcej]
Equality and Human Rights Commission www.equalityhumanrights.com/en/Pages/default.aspx
Equality and Human Rights Commission (dawniej: Commision for Racial Equality (CRE) to placówka założona w 1976 r. w celu zwalczania dyskryminacji i rasizmu w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się propagowaniem dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy społecznościami etnicznymi. Na stronie znajdują się informacje na temat grup etnicznych wchodzących w skład społeczeństwa brytyjskiego, liczne artykuły i publikacje, bogaty wybór odnośników.
[więcej]
European Centre for Minority Issues (ECMI) www.ecmi.de
ECMI prowadzi badania oraz aktywnie działa na rzecz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów dotyczących mniejszości w Europie. Zgromadzonymi informacjami i dokumentacji służy nie tylko rządom i regionalnym organizacjom międzyrządowym, ale także grupom mniejszościowym. Dostarcza danych i ich analiz mediom, przyczyniając się do informowania opinii publicznej.

[więcej]
European Research Center on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) www.ercomer.org
European Research Center on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) to ośrodek zajmujący się badaniami międzynarodowych migracji, stosunkami etnicznymi, rasizmem i konfliktami etnicznymi na terenie Europy. Centrum mieści się przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). Na stronie znajdują się informacje na temat badań prowadzonych przez centrum, celów działalności, organizowanych przez nie konferencji, seminariów oraz publikacji.
[więcej]
European Women’s Lobby www.womenlobby.org
The European Women’s Lobby (EWL) jest największym ciałem koordynującym działanie państwowych i ponadpaństwowych organizacji kobiecych w Europie. Zrzesza ponad 4000 organizacji członkowskich w 25 krajach Unii Europejskiej.
[więcej]
Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl
Celem Fundacji im. Stefana Batorego jest wspieranie rozwoju demokratycznego i otwartego społeczeństwa. Do priorytetowych zadań Fundacji należy wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa oraz rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.
[więcej]
Fundacja Klub Obywatelski klub-obywatelski.org.pl
Fundacja Klub Obywatelski jest niezależną organizacją powstałą w 1998 r. z inicjatywy osób wywodzących się ze środowisk opozycyjnych wobec systemu politycznego w trakcie zmian ustrojowych w Polsce. Fundacja jest aktywnym realizatorem programów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, udziałowi kobiet w życiu publicznym oraz integracji Polski ze strukturami europejskimi.
[więcej]
Future www.future.ngo.pl
Strona poświęcona rozważaniom na temat takich pojęć jak: tolerancja, szacunek, dialog. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne.

[więcej]
GELD - Le Groupe d'Etude et de Lutte contre les Discriminations (Centrum Badań i Walki z Dyskryminacją) www.le114.com
GELD - Le Groupe d'Etude et de Lutte contre les Discriminations to instytucja badawcza, zajmująca się analizą zjawiska dyskryminacji rasowej i dyskryminacji ze względu na płeć oraz religię.
[więcej]
Human Rights Watch www.hrw.org
Human Rights Watch jest największą organizacją w USA zajmującą się prawami człowieka. Swoją działalność rozpoczęła w 1978 jako Helsinki Watch, której celem było monitorowanie wywiązywania się państw byłego bloku sowieckiego z postanowień określonych w Helsińskiej Karcie Praw Człowieka. Stopniowo komitety organizacji rozprzestrzeniły się na kraje całego świata, by w roku 1988 połączyć się pod wspólną nazwą Human Rights Watch.
[więcej]
International Federation of Journalists (IFJ) www.ifj.org
The International Federation of Journalists (IFJ) jest największą światową organizacją dziennikarzy, której celem jest działanie na rzecz praw człowieka, demokracji i pluralizmu. IFJ przeciwstawia się wszystkim rodzajom dyskryminacji, potępia używanie mediów jako tuby propagandowej, nie zgadza się na propagowanie w nich nietolerancji i konfliktów. Federacja popiera pluralizm oraz wolność wyrażania poglądów politycznych i dotyczących kultury w mediach.
[więcej]
International Network - Education for Democracy, Human Rights and Tolerance www.tolerance-net.org
Działalność International Network - Education For Democracy, Human Rights And Tolerance (Międzynarodowej Sieci na Rzecz Edukacji w Duchu Demokracji, Tolerancji i Praw Człowieka) koncentruje się na promocji idei tolerancji i praw człowieka.

[więcej]
International Organization for Migration www.iom.int
International Organization for Migration (IOM) to międzynarodowa organizacja zajmująca się sprawami związanymi z migracją w bardzo szerokim kontekście. Podejmuje wiele działań, aby pomagać migrantom i uchodźcom na całym świecie. IOM to jedna z największych i najbardziej wszechstronnych organizacji zajmujących się kwestiami migracji.
[więcej]
International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) www.prio.no
Jeden z pierwszych na świecie instytutów badawczych, zajmujących się kwestią pokoju, i jedyny tego typu w Norwegii. Łączy sferę badań naukowych z praktyką, poszukując optymalnych rozwiązań dla istniejących lub potencjalnych konfliktów na całym świecie.
[więcej]
Internet Centre Anti-Racism Europe I-CARE www.icare.to
I-CARE to internetowe forum współpracy europejskich organizacji pozarządowych oraz centrum informacji na temat migracji, przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. Celem takiej współpracy jest promowanie uniwersalnych standardów związanych z ochroną praw człowieka, w szczególności zasad niedyskryminacji.
[więcej]
Irish Council for Civil Liberties www.iccl.ie
Irish Council for Civil Liberties jest niezależną organizacją pozarządową, której działania skupiają się na promocji i obronie praw człowieka i wolności obywatelskich. ICCL działa od 1976 roku.
[więcej]
Kosova Women’s Network (KWN) www.womensnetwork.org
Misją sieci the Kosova Women’s Network’s (KWN) jest wspieranie, ochrona, promowanie praw i interesów kobiet oraz dziewcząt w Kosowie, niezależnie od ich politycznych przekonań, wyznawanej religii, wieku, poziomu wykształcenia, orientacji seksualnej i zdolności. KWN wypełnia swą misję poprzez wymianę informacji i doświadczeń, nawiązywanie stosunków partnerskich i współpracy poprzez Sieć, prowadzenie badań, udzielanie wsparcia i pomocy.
[więcej]
Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) www.kfos.org
The Kosova Foundation for Open Society (KFOS), jako gałąź Fundacji Sorosa, jest niezależną fundacją typu non-profit, której zadaniem jest wspieranie procesu budowy otwartego społeczeństwa w Kosowie.
[więcej]
KVINDERÅDET (The Women's Council in Denmark) http://www.kvinderaadet.dk/
Kvinderådet (Rada ds. Kobiet) jest największą duńską organizacją działającą na rzecz kobiet, zrzeszającą wiele mniejszych związków i grup, które zajmują się walką o przestrzeganie praw kobiet w pracy, w życiu społecznym i politycznym. Kvinderådet koordynuje akcje na rzecz równouprawnienia, upowszechniania i propagowania praw kobiet w Danii. Współpracuje z innymi międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu.
[więcej]
MacArthur Foundation www.macfound.ru
MacArthur Foundation (Fundacja MacArthura) promuje międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie praw człowieka poprzez przyznawanie pomocy finansowej w formie grantów m. in. lokalnym organizacjom broniącym praw człowieka w Rosji oraz poprzez finansowe wspieranie projektów, poruszających kwestie rozwoju międzynarodowego systemu sprawiedliwości.
[więcej]
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe www.mto.org.pl
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe zostało zarejestrowane w 1988 roku przez grupę rodziców i nauczycieli z inspiracji podziemnej Rady Edukacji Narodowej, działającej w czasie stanu wojennego w Polsce. Misją MTO jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Bałkanach, wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych i Romów, rozwijanie i propagowanie innowacyjnych metod nauczania, upowszechnianie i ochrona praw kobiet.
[więcej]
Minority Rights Group International (MRG) www.minorityrights.org
Minority Rights Group International (MRG) jest organizacją pozarządową, która pracuje na rzecz zapewnienia mniejszości i rdzennej ludności prawa do zachowania własnej etniczności, religii i języka. MRG zabiega o współpracę i zrozumienie pomiędzy społecznościami a także pracuje nad podniesieniem poziomu świadomości społecznej w zakresie kwestii dotyczących mniejszości. Tłumaczy politykom i decydentom, potrzebę długofalowych i trwałych zmian w zakresie praw mniejszości.

[więcej]
Open Society Institute & Soros Foundations Network www.soros.org
Open Society Institute (OSI) to organizacja powstała w Nowym Jorku z inicjatywy finansisty Georga Sorosa. OSI ma na celu promowanie idei społeczeństwa otwartego poprzez kształtowanie polityk rządowych, wspieranie edukacji i mediów, wspomaganie przestrzegania praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet oraz pomoc w przeprowadzaniu reform społecznych, prawnych i ekonomicznych. OSI walczy z negatywnymi skutkami globalizacji.
[więcej]
Oxfam International www.oxfam.org
Oxfam International jest konfederacją 12 organizacji, współpracuje z ponad 3,000 partnerami w ponad 100 krajach. Celem działania Oxfam jest znalezienie trwałych rozwiązań w obszarach: biedy, cierpienia i niesprawiedliwości. Organizacja stosuje różne metody i strategie w celu osiągnięcia zmiany i poprawy życia ludzi, reaguje w sytuacjach nagłych, opracowuje długoterminowe programy rozwoju, prowadzi kampanie na rzecz trwałych zmian.
[więcej]
Platform of European Social NGOs (Social Platform) www.socialplatform.org
Social Platform (SP, Platforma Społeczna) to stowarzyszenie ponad trzydziestu europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się promowaniem społecznego wymiaru Unii Europejskiej. Celem działalności SP jest budowanie Europy opartej na sprawiedliwości społecznej i podstawowych prawach człowieka. Organizacje skupione w Platformie współpracują z najważniejszymi instytucjami UE.
[więcej]
Pomagamy. Nowoczesne Pismo Wolontariuszy www.pomagamy.pl
"Pomagamy" to serwis internetowy oraz bezpłatne pismo tworzone przez wolontariuszy i dla wolontariuszy. Jego celem jest zwrócenie uwagi na krzywdę drugiego człowieka oraz walka z obojętnością W serwisie znaleźć można wiele artykułów i ogłoszeń dla ludzi otwartych i chcących nieść pomoc innym.
[więcej]
Prejudice Institute www.prejudiceinstitute.org
The Prejudice Institute jest niezależną organizacją typu non-profit. Jako źródło wiedzy dla działaczy, prawników i socjologów, poświęca się badaniom „nad" i nauczaniem „o" wszystkich odmianach uprzedzeń, dyskryminacji i przemocy na tle etnicznym.
[więcej]
PRO EUROPA League www.proeuropa.ro
The PRO EUROPA League, jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w post-komunistycznej Rumunii, została założona w 1989 przez grupę intelektualistów oddanych ideom Pan-Europy, demokracji i pluralizmu. Organizacja opowiada się za włączaniem się obywateli do wspólnego działania i dlatego stała się ugrupowaniem aktywnych działaczy.
[więcej]
Rada Europy. ECRI - Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji www.coe.int/ecri
ECRI działa w ramach Rady Europy na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i nietolerancją na szczeblu europejskim, szczególnie z punktu widzenia praw człowieka.

[więcej]
Renner Institut www.renner-institut.at
Renner Institut jest organizacją działającą na rzecz poparcia austriackiej partii socjaldemokratycznej, ruchu socjaldemokratycznego oraz społeczeństwa obywatelskiego.

[więcej]
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce free.ngo.pl/kobietyromskie
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce powstało w Krakowie w 2000 roku, aby współtworzyć i realizować projekty mające na celu zwalczanie dyskryminacji społeczności romskiej w Małopolsce oraz jej przeciwdziałanie, aktywizację obywatelską tej mniejszości, a także wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.


[więcej]
Stowarzyszenie Przeciw Przemocy www.przeciwprzemocy.free.ngo.pl
Stowarzyszenie Przeciw Przemocy zostało założone w Łodzi w 1999 roku. Główne cele jego działania to: przeciwstawianie się przemocy, przeciwdziałanie patologiom społecznym, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, równych praw kobiet i mężczyzn, wzmocnienia sektora organizacji pozarządowych.
[więcej]
Understanding Prejudice.org www.understandingprejudice.org
Strona internetowa Understanding Prejudice skierowana do nauczycieli, studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką uprzedzeń i dyskryminacji. Na stronie znajduje się ponad dwa tysiące linków do źródeł o podobnej tematyce i do organizacji pozarządowych.


[więcej]
Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland www.ujs.org.uk
The Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland to społeczna organizacja zajmująca się budową, utrzymywaniem i wzmacnianiem poczucia tożsamości żydowskiej wśród studentów. Zasięgiem swej działalności obejmuje całe Zjednoczone Królestwo. UJS tworzy programy aktywności studenckiej w kontekście szeroko pojętej kultury judaistycznej oraz zajmuje się problematyką społeczną.
[więcej]
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) www.unesco.org
Podstawowym celem organizacji jest popieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. Program działalności UNESCO obejmuje przede wszystkim działania na rzecz rozwoju nauki i kultury oraz udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w zakresie edukacji.
[więcej]
Verein für Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) www.zara.or.at
Austriackie stowarzyszenie ZARA jest zespołem specjalistów z zakresu udzielania pomocy socjalnej i prawnej, którzy służą bezpłatnym doradztwem i interwencjami w przypadkach dyskryminacji rasowej, towarzyszą ofiarom w procesach sądowych, a także dokumentują zgłaszane przypadki agresji.
[więcej]
Women’s Alliance for Development www.women-bg.org
Stowarzyszenie The Women’s Alliance for Development zostało założone w 1996 przez 13 niezależnych kobiecych organizacji pozarządowych, działających na rzecz praw człowieka, równości płci, ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na ważne międzynarodowe wydarzenia, jakimi były IV Światowy Kongres Kobiet (Beijing, 1995) oraz II Konferencja poświęcona osiedlaniu się (the Habitat II Conference, Istambuł, 1996).

[więcej]
World Conference of Religions for Peace (WCRP) www.wcrp.org
Religions for Peace jest zrzeszeniem reprezentantów najliczniejszych religii świata, którego zadaniem jest tworzenie forum dyskusji na temat zaangażowania w dialog między religiami i pokojowe współistnienie. Religions for Peace zajmuje się w szczególności przedsięwzięciami związanymi z dynamiką konfliktów, prawami człowieka, edukacją na rzecz pokoju, rozbrojeniem i bezpieczeństwem.


[więcej]