Roma i Sinti
 
FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Antisemitism and Xenophobia Today (AXT) www.axt.org.uk
Strona internetowa Antsemitism and Xenophobia Today (AXP) udostępnia wysokiej jakości analizy i raporty, opracowywane przez niezależny Institute for Jewish Policy Research (JPR). W swoich publikacjach Institute mawia przejawy antysemityzmu, ksenofobii oraz rasizmu (w różnych regionach świata) i umieszcza te zjawiska w szerokim kontekście politycznym, społecznym i kulturowym. Celem tak zorganizowanej prezentacji jest próba wpływania na postawy ludzi i poszerzanie świadomości obywatelskiej.

[więcej]
Crosspoint Anti Racism www.magenta.nl/crosspoint/index.html
The Crosspoint Anti Racism jest największą internetową kolekcją linków do stron organizacji zajmujących się m. in. prawami człowieka, antyfaszyzmem, antyrasizmem, uchodźcami. Jej stworzeniem zajęła się amsterdamska fundacja Magenta, stawiająca sobie za cel przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji grup mniejszościowych. Strona The Crosspoint oferuje obecnie ponad 2 tys. linków do witryn organizacji ze 114 krajów.
[więcej]
European Roma Rights Centre (ERRC) www.errc.org
The European Rights Roma Centre jest publiczną organizacją. Jej celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i łamaniu praw Romów. Strona organizacji zawiera ogromną ilość publikacji i linków. Funkcjonuje też jako biblioteka dla wszystkich wydanych przez ERRC dokumentów.
[więcej]
Friends, Families and Travellers www.gypsy-traveller.org
Friends, Families and Travellers jest organizacją, której działalność ukierunkowana jest na społeczności wędrujące (Gypsy i Travellers) na terenie Wielkiej Brytanii. Zajmuje się pomocą, doradztwem, polityką informacyjną i szkoleniową oraz działa na rzecz zrozumienia, tolerancji i dialogu między tymi mniejszościami a lokalnymi społecznościami.

[więcej]
Fundacja Integracja www.integracia.org
Fundacja Integracja jest niezależną, pozarządowa organizacją, która zajmuje się społeczną i ekonomiczną adaptacją i integracją grup mniejszościowych w Bułgarii, głównie Romów.
[więcej]
Fundacja Pogranicze www.pogranicze.sejny.pl
W styczniu 1991 roku Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach został powołany przez wojewodę suwalskiego. Część działań realizowanych przez Pogranicze ma charakter codziennej, ciągłej pracy.

[więcej]
Future www.future.ngo.pl
Strona poświęcona rozważaniom na temat takich pojęć jak: tolerancja, szacunek, dialog. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne.

[więcej]
International Organization for Migration www.iom.int
International Organization for Migration (IOM) to międzynarodowa organizacja zajmująca się sprawami związanymi z migracją w bardzo szerokim kontekście. Podejmuje wiele działań, aby pomagać migrantom i uchodźcom na całym świecie. IOM to jedna z największych i najbardziej wszechstronnych organizacji zajmujących się kwestiami migracji.
[więcej]
Internet Centre Anti-Racism Europe I-CARE www.icare.to
I-CARE to internetowe forum współpracy europejskich organizacji pozarządowych oraz centrum informacji na temat migracji, przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. Celem takiej współpracy jest promowanie uniwersalnych standardów związanych z ochroną praw człowieka, w szczególności zasad niedyskryminacji.
[więcej]
Kosova Women’s Network (KWN) www.womensnetwork.org
Misją sieci the Kosova Women’s Network’s (KWN) jest wspieranie, ochrona, promowanie praw i interesów kobiet oraz dziewcząt w Kosowie, niezależnie od ich politycznych przekonań, wyznawanej religii, wieku, poziomu wykształcenia, orientacji seksualnej i zdolności. KWN wypełnia swą misję poprzez wymianę informacji i doświadczeń, nawiązywanie stosunków partnerskich i współpracy poprzez Sieć, prowadzenie badań, udzielanie wsparcia i pomocy.
[więcej]
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe www.mto.org.pl
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe zostało zarejestrowane w 1988 roku przez grupę rodziców i nauczycieli z inspiracji podziemnej Rady Edukacji Narodowej, działającej w czasie stanu wojennego w Polsce. Misją MTO jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Bałkanach, wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych i Romów, rozwijanie i propagowanie innowacyjnych metod nauczania, upowszechnianie i ochrona praw kobiet.
[więcej]
Mémoire d’Auschwitz Study and Documentation Centre www.auschwitz.be
The Mémoire d’Auschwitz Study and Documentation Centre jest uznaną instytucją badawczą powołaną do życia w 1980 przez belgijskie stowarzyszenie byłych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau oraz obozów i więzień na terenie Śląska (the Belgian Association of Ex-Political Prisoners of Auschwitz-Birkenau, Camps and Prisons of Silesia).
[więcej]
Open Society Institute & Soros Foundations Network www.soros.org
Open Society Institute (OSI) to organizacja powstała w Nowym Jorku z inicjatywy finansisty Georga Sorosa. OSI ma na celu promowanie idei społeczeństwa otwartego poprzez kształtowanie polityk rządowych, wspieranie edukacji i mediów, wspomaganie przestrzegania praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet oraz pomoc w przeprowadzaniu reform społecznych, prawnych i ekonomicznych. OSI walczy z negatywnymi skutkami globalizacji.
[więcej]
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN www.tnn.lublin.pl
Ośrodek jest samorządową instytucją kultury w Lublinie, działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach ośrodek nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby - Bramy Grodzkiej (będącej dawnym przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim) oraz do położenia samego Lublina - miasta/miejsca spotkań kultur, tradycji i religii.

[więcej]
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau www.auschwitz.org.pl
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało utworzone 2 lipca 1947 roku. Obejmuje ono obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau. Działalność Muzeum koncentruje się na upamiętnieniu terenu oraz obiektów związanych z męczeństwem przeszło miliona ludzi oraz na przekazywaniu wiedzy o istotnych miejscach i najważniejszych wydarzeniach z historii KL Auschwitz.
[więcej]
Patrin Web Journal www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm
The Patrin Web Journal to portal mający na celu edukację na rzecz tolerancji i propagowanie kultury romskiej. Patrin zajmuje się sprawami Romów w szerokim kontekście, uwzględniając ich historię, kulturę i obecny los mniejszości romskiej w wielu państwach Europy oraz problemy społeczne i ekonomiczne Romów.
[więcej]
Project on Ethnic Relations www.per-usa.org
Project on Ethnic Relations (PER) jest inicjatywą powołaną do życia w celu zapobieżenia konfliktom etnicznym, które ujawniły się w krajach Europy Centralnej, Wschodniej, w Federacji Rosyjskiej i na Bałkanach w następstwie upadku komunizmu. PER podejmuje mediacje podczas rozmów pomiędzy przedstawicielami rządu, opozycji i reprezentantami grup etnicznych, szukającymi pokojowego sposobu rozwiązywania konfliktów etnicznych.
[więcej]
Rada Europy www.coe.int
Rada Europy to najstarsza organizacja polityczna w Europie, założona w 1949 r. Skupia 46 państw. Głównymi celami Rady są: ochrona praw człowieka, obrona demokracji parlamentarnej i rządów prawa, rozwijanie porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania polityki społecznej i praktyki prawnej poszczególnych państw oraz promowanie świadomości europejskiej tożsamości, opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.
[więcej]
Rada Europy. ECRI - Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji www.coe.int/ecri
ECRI działa w ramach Rady Europy na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i nietolerancją na szczeblu europejskim, szczególnie z punktu widzenia praw człowieka.

[więcej]
Stowarzyszenie "Jeden Świat". Polski oddział Service Civil International. www.jedenswiat.org.pl
Stowarzyszenie "Jeden Świat" jest polskim oddziałem Service Civil International (SCI). Działa od 1992 roku. Zajmuje się organizacją międzynarodowych obozów wolontariatu, seminariów i szkoleń dla wolontariuszy, akcji tematycznych, a także długofalowych programów edukacyjnych.

[więcej]
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" www.villa.org.pl
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" powstało w 1995 r. Jego głównym celem jest popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej oraz międzynarodowej współpracy kulturalnej i intelektualnej. Na stronie internetowej znajdziemy aktualne informacje o wydarzeniach w Willi Decjusza, programy spotkań, warsztatów i konferencji.
[więcej]
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce free.ngo.pl/kobietyromskie
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce powstało w Krakowie w 2000 roku, aby współtworzyć i realizować projekty mające na celu zwalczanie dyskryminacji społeczności romskiej w Małopolsce oraz jej przeciwdziałanie, aktywizację obywatelską tej mniejszości, a także wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.


[więcej]
Stowarzyszenie Romów w Polsce www.stowarzyszenie.romowie.net
Stowarzyszenie Romów w Polsce (SRwP) powstało w 1992 r. w celu stworzenia Romom warunków pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa polskiego. Stowarzyszenie współpracuje z agendami rządowymi oraz z innymi organizacjami romskimi. Poprzez swoją działalność wydawniczą, artystyczną i naukową promuje kulturę romską, upowszechnia wiedzę o Romach i ich historii oraz pokazuje problemy społeczności romskiej w Polsce.
[więcej]
Union Romani www.unionromani.org
Union Romani jest pozarządową organizacją typu non-profit, której zadaniem jest ochrona społeczności romskiej. Organizacja zabiega o przyznanie kulturze romskiej należnego jej miejsca wśród innych kultur. Poprzez edukację, promocję, odkrywanie i upowszechnianie romskiej kultury, języka, historii i obyczajów walczy z dyskryminowaniem Romów.
[więcej]
Związek Romów Polskich www.romowie.com
Związek Romów Polskich zajmuje się pielęgnowaniem kultury i tradycji romskiej. Prowadzi także działalność oświatową. Współpracuje zarówno z instytucjami rządowymi jak i innymi organizacjami zajmującymi się problemami mniejszości.
[więcej]