Prawa człowieka
 
FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Access to Justice Network (ACJNet) www.acjnet.org
ACJNet jest organizacją funkcjonującą w Internecie, służącą rozwojowi kontaktów między ludźmi i wymianie informacji oraz pomocy naukowych, związanych z wymiarem sprawiedliwości i kwestiami prawnymi, które są istotne dla mieszkańców Kanady. Usługi oferowane na stronie internetowej obejmują porady prawne, dostęp do aktów prawa kanadyjskiego, artykułów i dokumentów o tematyce prawniczej oraz linki do stron poświęconych podobnej tematyce.
[więcej]
Alberta Justice www.justice.gov.ab.ca/home
Alberta Justice/Alberta Solicitor General to oficjalna, rządowa strona internetowa władz kanadyjskiej Alberty, poświęcona wymiarowi sprawiedliwości i sądownictwu tej prowincji. Celem strony jest udzielanie osobom zainteresowanym wiarygodnych informacji na temat zasad systemu prawnego Alberty i funkcjonowania związanej z nim administracji. Strona jest bogata w informacje i linki do innych stron rządowych.
[więcej]
Alliance for Tolerance and Freedom www.geocities.com/capitolhill/4497
Organizacja prowadzi edukację poprzez głoszenie idei tolerancji i wolności.

[więcej]
Allt är Möjligt www.alltarmojligt.se
Allt är Möjligt jest organizacją pozarządową, niezależną politycznie i religijnie, typu „media watch". Celem organizacji jest monitorowanie stereotypowych i seksistowskich przedstawień kobiet w środkach masowego przekazu. Strona zawiera przewodnik po sposobach walki ze stereotypami i seksizmem, propozycje działań oraz linki.
[więcej]
Amadeu Antonio Stiftung www.amadeu-antonio-stiftung.de
Amadeu Antonio Stiftung (AAS) to organizacja założona w 1998 roku. Walka ze skrajnie prawicowymi poglądami, rasizmem i antysemityzmem to główne problemy, którymi zajmuje się fundacja. AAS działa na terenie Niemiec, przede wszystkim na terenie nowych landów związkowych, gdzie groźba ataków ze strony prawicowych ekstremistów jest szczególnie duża.
[więcej]
Amnesty International www.amnesty.org
Amnesty International (AI) jest międzynarodową organizacją non-profit działającą na rzecz ochrony praw człowieka na całym świecie. Głównym celem organizacji jest przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka oraz dyskryminacji z powodu przekonań, koloru skóry, pochodzenia, języka, religii.
[więcej]
Anti Racism Campaign (ARC) flag.blackened.net/revolt/arc.html
Anti Racism Campaign jest otwartym stowarzyszeniem, którego członkowie walczą o prawa imigrantów i uchodźców przebywających na terenie Irlandii.
[więcej]
Antisemitism Research Resources ddickerson.igc.org/antisemitism.html
Antisemitism Research Resources jest inicjatywą the Institute for Global Communication (IGC). Celem utworzenia strony było umożliwienie zwykłym obywatelom dostępu do informacji na temat antysemityzmu. Umieszczone na stronie linki umożliwiają dotarcie do informacji dotyczących zagadnień: antysemityzmu, Holokaustu, stosunków żydowsko-chrześcijańskich, praw człowieka, tolerancji i kwestii imigrantów. Oddzielna grupa linków przeznaczona jest dla badaczy, naukowców, studentów, trenerów uczących o, monitorujących i czynnie działających przeciw antysemityzmowi.
[więcej]
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) www.airm-bg.org
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) jest organizacją pozarządową, założoną w 2004 roku. Zajmuje się integracją uchodźców i migrantów w Bułgarii. Założycielami AIRM są m.in. pracownicy socjalni, prawnicy, dziennikarze, nauczyciele, studenci.

[więcej]
Association mondiale pour l'école instrument de paix (EIP) www.eip-cifedhop.org
EIP to światowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz pokoju i rozpowszechniania praw człowieka
[więcej]
Autism-Europe www.autismeurope.org
Autism-Europe to stowarzyszenie, którego głównym celem jest rozszerzanie katalogu praw ludzi dotkniętych autyzmem i ich rodzin oraz interweniowanie w przypadkach, gdy te prawa są zagrożone. AE jest organizatorem wielu kampanii związanych z autyzmem.
[więcej]
Berghof Research Center for Constructive Conflict Management www.berghof-center.org
Berghof Research Center for Constructive Conflict Management (BRC) to centrum badawcze, które inicjuje, monitoruje oraz wspiera finansowo projekty i instytucje, których celem jest wypracowanie modeli i procedur konstruktywnego przekształcania konfliktów politycznych na tle etnicznym. Na stronie internetowej znajduje się bogaty zbiór materiałów na temat metod rozwiązywania konfliktów.

[więcej]
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ONZ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR-UNOG) www.unhchr.ch
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ma na celu promowanie i ochronę praw człowieka na świecie. Biuro zajmuje się informowaniem rządów i społeczności światowej o stanie przestrzegania praw człowieka na świecie, łamaniu międzynarodowych standardów. Organizacja dąży do stworzenia społeczności międzynarodowej, która sprzeciwiałaby się przemocy i starała się respektować prawo.
[więcej]
Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) www.aktive-fans.de
Związek aktywnych kibiców piłki nożnej B.A.F.F. został założony w 1993 r. w Niemczech. Skupia ponad 200 organizacji pokrewnych oraz członków indywidualnych. BAFF jest częścią europejskiej sieci FARE (Football Against Racism in Europe). Związek przywiązuje dużą uwagę do dbałości o prawa kibiców.
[więcej]
Byrån mot diskriminering i Norrköping www.diskriminering.se
Byrån mot diskriminering i Norrköping jest szwedzką organizacją pozarządową należącą do sieci Lokala Antidiskrimineringsbyråer. Celem organizacji jest udzielanie wsparcia, porad i pomocy osobom dyskryminowanym ze względu na przynależność etniczną, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

[więcej]
Care International www.care.org
Care International jest niezależną organizacją międzynarodową założoną w Stanach Zjednoczonych w 1945 roku. Celem organizacji jest walka z głodem, zapewnianie podstawowej opieki medycznej, realizowanie programów edukacyjnych oraz projektów zmierzających do zmniejszenia uzależnienia ludności lokalnej od pomocy humanitarnej.
[więcej]
Caritas Internationalis www.caritas.org
Caritas Internationalis skupia organizacje pracujące dla polepszenia warunków życia biednych i uciskanych na całym świecie. Jest jedną z największych na świecie organizacji humanitarnych, udzielających pomocy dla rozwoju, budowania warunków dla pokoju, ochrony praw człowieka, zarządzania środowiskiem i w sytuacjach nagłych.
[więcej]
Center for Partnership and Equality (CPE) www.cpe.ro
The Center for Partnership and Equality (CPE) zostało założone w 2002; prowadzi programy i projekty dotyczące kwestii równouprawnienia płci. Organizacja działa na rzecz wcielania w życie zasady równych szans kobiet i mężczyzn, traktując ją jako integralną część procesu demokratyzacji i tworzenia społeczeństwa otwartego. CPE dąży do zmiany statusu kobiet w Rumunii i poprawy ich sytuacji życiowej.
[więcej]
Centre Européen Juif D’Information (CEJI) www.ceji.org
Centre Européen Juif D’Information (CEJI) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, która działa na rzecz stworzenia i promowania wielokulturowej Europy poprzez edukację dla różnorodności (Diversity Education) oraz odpowiednie strategie działania. W zakresie działań politycznych CEJI dostarcza decydentom na szczeblu Unii Europejskiej informacji na temat żydowskich doświadczeń, projektów i pomysłów z zakresu podstawowych praw obywatelskich, edukacji, szkoleń i integracji społecznej.
[więcej]
Centrum Edukacji Obywatelskiej www.ceo.org.pl
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) powstała w 1994 roku. Jest organizacją pożytku publicznego, zajmującą się upowszechnianiem wiedzy obywatelskiej, praktycznych umiejętności oraz postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Projekty realizowane przez CEO adresowane są przede wszystkim do szkół i mają na celu przygotowanie młodych ludzi do roli odpowiedzialnych i aktywnych obywateli.
[więcej]
Centrum Monitoringu Wolności Prasy www.freepress.org.pl
Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich broni wolności słowa, a szczególnie swobody dziennikarza w docieraniu do źródeł informacji, strzeże wolności prasy i mediów elektronicznych.

[więcej]
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć www.pomocprawna.org
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (dawniej: Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć) to organizacja pozarządowa, która skupia studentów prawa, prawników-praktyków oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum działa na rzecz poszanowania praw człowieka, upowszechnienia standardów wyznaczanych przez prawa człowieka, udziela bezpłatnej pomocy prawnej.
[więcej]
Chartered Institute of Arbitrators www.arbitrators.org
Chartered Institute of Arbitrators jest organizacją zrzeszającą arbitrów i rozjemców z całego świata. Zajmuje się ona rozwiązywaniem sporów w możliwie szybki, łatwy i korzystny finansowo sposób. Instytut działa w różnych sektorach, m.in.: usług finansowych, ubezpieczeń, mediów, telekomunikacyjnym
[więcej]
Christian Peacemaker Teams (CPT) www.cpt.org
Północnoamerykańska organizacja związana z ruchem religijnym mennonitów, która koncentruje się na rozwiązywaniu konfliktów zgodnie z zasadami wiary chrześcijańskiej i w sposób alternatywny dla działań opartych na wojnie i przemocy.
[więcej]
civilrights.org www.civilrights.org
Celem powołanej przez Leadership Conference on Civil Rights i Leadership Conference on Civil Rights Education Fund instytucji jest stworzenie centrum informacji o prawach człowieka.
[więcej]
CODEP. The Conflict, Development and Peace Network www.codep.org.uk
Celem działalności CODEP jest zmniejszenie liczby brutalnych i gwałtownych konfliktów oraz udzielanie pomocy najbardziej poszkodowanym. Udział w tym przedsięwzięciu biorą liczne organizacje pozarządowe, instytucje naukowe oraz agendy rządowe. Strona CODEP jest swoistym forum dyskusyjnym umożliwiającym zdobycie wielu cennych informacji.
[więcej]
Coexistence International (CI) www.coexistence.net
Coexistence International (CI) jest organizacją pozarządową wspierającą organy władzy i decydentów, pracowników naukowych, działaczy, organizacje i sieci działające na rzecz promocji pokojowego współistnienia na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym.
[więcej]
Crosspoint Anti Racism www.magenta.nl/crosspoint/index.html
The Crosspoint Anti Racism jest największą internetową kolekcją linków do stron organizacji zajmujących się m. in. prawami człowieka, antyfaszyzmem, antyrasizmem, uchodźcami. Jej stworzeniem zajęła się amsterdamska fundacja Magenta, stawiająca sobie za cel przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji grup mniejszościowych. Strona The Crosspoint oferuje obecnie ponad 2 tys. linków do witryn organizacji ze 114 krajów.
[więcej]
Education International (EI) www.ei-ie.org
Education International to organizacja zrzeszająca związki zawodowe pracowników oświaty ze 165 krajów i regionów świata, która ochronę interesów nauczycieli i wychowawców łączy z rozpowszechnianiem pokoju, demokracji i sprawiedliwości społecznej w ramach edukacji publicznej. Szczególny nacisk kładzie na walkę z rasizmem i dyskryminacją oraz na prawa kobiet, mniejszości i ludności autochtonicznej.
[więcej]
ELKARRI www.elkarri.org
Elkarri jest ruchem społecznym na rzecz dialogu i porozumienia w Kraju Basków. Celem jego działania jest obrona i wsparcie pokojowego, opartego na dialogu modelu rozwiązania konfliktu baskijskiego. Jest niezależną organizacją liczącą 3000 członków, której misją jest włączenie się w budowę procesu pokojowego.

[więcej]
Emakunde. The Basque Women’s Institute www.emakunde.es
Emakunde. The Basque Women’s Institute, została założona w 1988 jako niezależna organizacja pod auspicjami rządu Prezydencji Kraju Basków. Fundamentalnym zadaniem organizacji jest praca na rzecz prawdziwego równouprawnienia mężczyzn i kobiet w obszarach życia politycznego, kulturalnego i społecznego Kraju Basków.
[więcej]
Equality and Human Rights Commission www.equalityhumanrights.com/en/Pages/default.aspx
Equality and Human Rights Commission (dawniej: Commision for Racial Equality (CRE) to placówka założona w 1976 r. w celu zwalczania dyskryminacji i rasizmu w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się propagowaniem dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy społecznościami etnicznymi. Na stronie znajdują się informacje na temat grup etnicznych wchodzących w skład społeczeństwa brytyjskiego, liczne artykuły i publikacje, bogaty wybór odnośników.
[więcej]
Eurasia Foundation www.eurasia.org.ru
Eurasia Foundation (Fundacja Eurazja) jest prywatnie zarządzaną organizacją przyznającą fundusze. Dotacje przeznaczone są na programy tworzące demokratyczne instytucje wolnego rynku w dwunastu krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP): Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Republice Kirgizji, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Ukrainie i Uzbekistanie.

[więcej]
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment www.cpt.coe.int
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) to organizacja powołana przez Radę Europy. Celem CPT jest ochrona praw człowieka ze szczególnym wskazaniem na ochronę praw osadzonych. CPT monitoruje sytuację więźniów i warunki, w jakich przebywają osadzeni.
[więcej]
European Council on Refugees and Exiles http://www.ecre.org/
European Council on Refugees and Exciles (ECRE) jest to organizacja zrzeszająca ok. 80 organizacji działających na rzecz uchodźców w ok. 30 krajach. Głównym celem ECRE jest działanie na rzecz godnego traktowania uchodźców oraz osób starających się o azyl.
[więcej]
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) www.fra.europa.eu
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) jest niezależnym organem Unii Europejskiej powołanym w 1997 r. (od marca 2007 działa jako European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Centrum dostarcza obiektywnych, rzetelnych i porównawczych informacji na temat rasizmu, ksenofobii, islamofobii i antysemityzmu w krajach europejskich. Jego celem jest pomoc UE i państwom członkowskim w określeniu rozmiaru i zasięgu występowania powyższych zjawisk oraz w wypracowaniu planu walki z nimi. Strona oferuje bardzo rozbudowaną listę podmiotów działających na rzecz walki z rasizmem i ksenofobią, linki do projektów, analizy, raporty.
[więcej]
European Ombudsman (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich) www.euro-ombudsman.eu.int
Ombudsman to urząd Unii Europejskiej powołany w 1995 r. przez Parlament Europejski. Ombudsman przyjmuje skargi od wszystkich obywateli Unii Europejskiej lub osób fizycznych i prawnych mieszkających na stałe na terenie państwa członkowskiego UE, które dotyczą przypadków złej administracji działań instytucji lub organów Wspólnot Europejskich.

[więcej]
European Playwork Association (e.p.a.) www.go-epa.org
The European Playwork Association (e.p.a.) została założona w 1976 jako międzynarodowa, wolontariacka, młodzieżowa organizacja pozarządowa działająca w ramach Europe-wide Adventure Playgrounds.
e.p.a. przeciwstawia się uciskowi, rozczarowaniu, rasizmowi i ksenofobii poprzez rozbudowaną sieć partnerów, działających przede wszystkim w biednych i wykluczonych społecznościach.
[więcej]
European Roma Rights Centre (ERRC) www.errc.org
The European Rights Roma Centre jest publiczną organizacją. Jej celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i łamaniu praw Romów. Strona organizacji zawiera ogromną ilość publikacji i linków. Funkcjonuje też jako biblioteka dla wszystkich wydanych przez ERRC dokumentów.
[więcej]
European Students Forum. AEGEE Europe www.aegee.org
AEGEE jest jednym z największych interdyscyplinarnych stowarzyszeń studenckich w Europie, reprezentującym szerokie spectrum kulturowej różnorodności. Jest organizacją typu non-profit, świecką i bezstronną. AEGEE działa w obszarach: dialogu kultur, aktywnego obywatelstwa, edukacji, pokoju i stabilizacji Wszystkie projekty i działania opierają się na wolontariacie członków stowarzyszenia.
[więcej]
European Women’s Lobby www.womenlobby.org
The European Women’s Lobby (EWL) jest największym ciałem koordynującym działanie państwowych i ponadpaństwowych organizacji kobiecych w Europie. Zrzesza ponad 4000 organizacji członkowskich w 25 krajach Unii Europejskiej.
[więcej]
European Youth Forum (EYF) www.youthforum.org
The European Youth Forum (EYF) zostało założone przez rady narodowe młodzieży z całej Europy i międzynarodowe pozarządowe organizacje młodzieżowe (obecnie jest ich 93). Jako młodzieżowa platforma EYF reprezentuje organizacje młodzieżowe w instytucjach międzynarodowych, głównie w: Unii Europejskiej, Radzie Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych; wspiera i wpływa na prowadzoną przez nie politykę dotyczącą spraw młodzieży.

[więcej]
France Libertés Fondation Danielle Mitterrand www.france-libertes.fr
France Libertés Fondation Danielle Mitterrand to fundacja Danielle Mitterrand, która posiada organizacje partnerskie na całym świecie. Jej misją jest obrona praw człowieka, walka z niesprawiedliwością i wykluczeniem społecznym.
[więcej]
Freedom House (FH) www.freedomhouse.org
Freedom House to założona w 1941 roku w Nowym Jorku niezależna amerykańska organizacja non-profit, działająca na rzecz rozwoju demokracji oraz swobód politycznych i ekonomicznych na całym świecie. FH realizuje szereg programów badawczych i edukacyjnych, wspierających działania na rzecz poszanowania praw człowieka, demokracji, gospodarki wolnorynkowej, rządów prawa czy wolności prasy.
[więcej]
Friends, Families and Travellers www.gypsy-traveller.org
Friends, Families and Travellers jest organizacją, której działalność ukierunkowana jest na społeczności wędrujące (Gypsy i Travellers) na terenie Wielkiej Brytanii. Zajmuje się pomocą, doradztwem, polityką informacyjną i szkoleniową oraz działa na rzecz zrozumienia, tolerancji i dialogu między tymi mniejszościami a lokalnymi społecznościami.

[więcej]
Fundacja dla Wolności www.fundacjadlawolnosci.org
Fundacja dla Wolności została powołana do życia pod koniec 2004. Jej celem jest budowa społeczeństwa opartego na równości, zwalczanie wykluczenia społecznego, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, przestrzeganie wolności wypowiedzi oraz propagowanie integracji europejskiej i wiedzy na temat zagadnień towarzyszących procesom globalnym.

[więcej]
Fundacja Finestra www.finestra.org.pl
Fundacja Finestra została założona w Krakowie w 2006 roku. Celem Fundacji jest działanie na rzecz wspólnego dobra poprzez prowadzenie i wspieranie działań o charakterze społecznym i ekologicznym, a w szczególności wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych, ekologicznych i samorządowych.
[więcej]
Fundacja Forum Dialogu Między Narodami www.dialog.org.pl
Celem Fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski.

[więcej]
Fundacja im. Heinricha Bölla www.boell.pl
Fundacja im. Heinricha Bölla powstała w 1997 r. w wyniku połączenia Stowarzyszenia "Regenbogen" i należących do niego trzech fundacji: „Buntstift" (Getynga), „Frauen-Anstiftung" (Hamburg) oraz Fundacji „Heinrich-Böll" (Kolonia). Politycznie Fundacja jest bliska partii Sojusz 90/Zieloni. Podstawowym zadaniem Fundacji jest edukacja obywatelska w Republice Federalnej Niemiec i poza jej granicami.

[więcej]
Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl
Celem Fundacji im. Stefana Batorego jest wspieranie rozwoju demokratycznego i otwartego społeczeństwa. Do priorytetowych zadań Fundacji należy wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa oraz rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.
[więcej]
Fundacja Klub Obywatelski klub-obywatelski.org.pl
Fundacja Klub Obywatelski jest niezależną organizacją powstałą w 1998 r. z inicjatywy osób wywodzących się ze środowisk opozycyjnych wobec systemu politycznego w trakcie zmian ustrojowych w Polsce. Fundacja jest aktywnym realizatorem programów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, udziałowi kobiet w życiu publicznym oraz integracji Polski ze strukturami europejskimi.
[więcej]
GELD - Le Groupe d'Etude et de Lutte contre les Discriminations (Centrum Badań i Walki z Dyskryminacją) www.le114.com
GELD - Le Groupe d'Etude et de Lutte contre les Discriminations to instytucja badawcza, zajmująca się analizą zjawiska dyskryminacji rasowej i dyskryminacji ze względu na płeć oraz religię.
[więcej]
Global Policy Forum www.globalpolicy.org
Global Policy Forum (GPF) jest organizacją typu non-profit, założoną w 1993 r. przez międzynarodową grupę obywateli zainteresowanych propagowaniem wartości społeczeństwa obywatelskiego. GPF pracuje na rzecz umacniania prawa międzynarodowego, odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o skutkach globalnych. Posiada status konsultacyjny przy ONZ.

[więcej]
Gong www.gong.hr
Gong jest chorwacką organizacją pozarządową, której celem jest zachęcenie obywateli do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym. Jej działania obejmują monitoring wyborów krajowych, edukację w zakresie praw i obowiązków obywateli, tworzenie kanałów komunikacji pomiędzy wyborcami a ich reprezentantami, promocję transparentności państwa.
[więcej]
Human Rights Education Associates www.hrea.org
Human Rights Education Associates (HREA) jest międzynarodową organizacją pozarządową, zajmującą się wspieraniem nauczania o prawach człowieka poprzez zastosowanie technologii online.
[więcej]
Human Rights Watch www.hrw.org
Human Rights Watch jest największą organizacją w USA zajmującą się prawami człowieka. Swoją działalność rozpoczęła w 1978 jako Helsinki Watch, której celem było monitorowanie wywiązywania się państw byłego bloku sowieckiego z postanowień określonych w Helsińskiej Karcie Praw Człowieka. Stopniowo komitety organizacji rozprzestrzeniły się na kraje całego świata, by w roku 1988 połączyć się pod wspólną nazwą Human Rights Watch.
[więcej]
Immigrant Council of Ireland www.immigrantcouncil.ie
The Immigrant Council of Ireland jest niezależną organizacją działającą na rzecz praw imigrantów w Irlandii, poprzez dostarczanie im niezbędnych informacji, udzielanie pomocy oraz uświadamianie opinii publicznej wagi problemu imigrantów. Zdaniem członków organizacji każda osoba mieszkająca, zamierzająca osiedlić się lub podróżująca po Irlandii musi mieć zagwarantowane prawa człowieka.
[więcej]
Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier (IRP) www.irp.uni-trier.de
Institut für Rechtspolitik zajmuje się badaniami prawa, zwłaszcza szeroko pojętej dziedziny praw człowieka. Od 1972 r. organizuje forum, na którym znane postaci ze świata polityki oraz nauki dyskutują o rozwoju i wyzwaniach na polu praw człowieka, zarówno na scenie niemieckiej, jak i europejskiej.

[więcej]
Institut International des Droits de l'Homme www.iidh.org
Institut International des Droits de l'Homme (IIDH), czyli Międzynarodowy Instytut Praw Człowieka został założony w 1969 roku w Strasbourgu przez René Cassin, laureata Pokojowej Nagrody Nobla za zaangażowanie na rzecz walki o ochronę praw człowieka (1968). IIDH to niezależna organizacja, której głównym zadaniem jest podejmowanie badań i rozpowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka.
[więcej]
Institute For European Constitutional Law (IECL) www.uni-trier.de/index.php?id=7049&L=2&0=
Institute For European Constitutional Law (IECL, Instytut Europejskiego Prawa Konstytucyjnego) jest częścią Wydziału Prawa Uniwersytetu w Trierze w Niemczech. Zajmuje się przede wszystkim analizą porównawczą i oceną prawa konstytucyjnego w Europie i na świecie.
[więcej]
INTERIGHTS. The International Centre for the Legal Protection of Human Rights www.interights.org
INTERIGHTS jest organizacją dobroczynną, która działa na rzecz podnoszenia kompetencji zawodowych prawników, sędziów i działaczy organizacji pozarządowych w regionach o niskim poziomie instytucji prawnych. Poprzez szkolenie partnerów w tych regionach przyczynia się do zwiększenia efektywności podejmowanych przez nich działań w zakresie respektowania praw człowieka. INTERIGHTS ujawnia również przypadki naruszania praw człowieka.
[więcej]
International Association for Religious Freedom (IARF) www.iarf.net
The International Association for Religious Freedom (IARF) jest stowarzyszeniem działającym w Zjednoczonym Królestwie, którego głównym celem jest wspieranie wolności religii i wyznania na całym świecie. IARF zachęca do podejmowania dialogu międzyreligijnego, uwagę swą skupia przede wszystkim na grupach wywodzących się z różnych tradycji, wyznających różne religie oraz na społecznościach dyskryminowanych i cierpiących z powodu prześladowań religijnych.
[więcej]
International Federation of Journalists (IFJ) www.ifj.org
The International Federation of Journalists (IFJ) jest największą światową organizacją dziennikarzy, której celem jest działanie na rzecz praw człowieka, demokracji i pluralizmu. IFJ przeciwstawia się wszystkim rodzajom dyskryminacji, potępia używanie mediów jako tuby propagandowej, nie zgadza się na propagowanie w nich nietolerancji i konfliktów. Federacja popiera pluralizm oraz wolność wyrażania poglądów politycznych i dotyczących kultury w mediach.
[więcej]
International Institute of Humanitarian Law (IIHL) www.iihl.org
The International Institute of Humanitarian Law (IIHL) jest prywatną, niezależną organizacją typu non-profit założoną w San Remo we Włoszech, w 1970. Instytut zachęca do podejmowania wspólnego dialogu rządy, organizacje, instytucje i ekspertów zaangażowanych w kwestie szeroko pojętego humanitaryzmu.
[więcej]
International Lesbian and Gay Association (ILGA) www.ilga.org
International Lesbian and Gay Association (Międzynarodowa Organizacja Lesbijek i Gejów) jest szeroko rozprzestrzenioną siecią narodowych i lokalnych grup pracujących na rzecz równych praw dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualistów.
[więcej]
International Organization for Migration www.iom.int
International Organization for Migration (IOM) to międzynarodowa organizacja zajmująca się sprawami związanymi z migracją w bardzo szerokim kontekście. Podejmuje wiele działań, aby pomagać migrantom i uchodźcom na całym świecie. IOM to jedna z największych i najbardziej wszechstronnych organizacji zajmujących się kwestiami migracji.
[więcej]
International Peace Bureau www.ipb.org
International Peace Bureau (IPB) jest najstarszą federacją organizacji zrzeszających ludzi pracujących na rzecz pokoju. IPB liczy sobie 112 lat i ma na swoim koncie Pokojową Nagrodę Nobla (otrzymaną w 1910 r.).
[więcej]
Internet Centre Anti-Racism Europe I-CARE www.icare.to
I-CARE to internetowe forum współpracy europejskich organizacji pozarządowych oraz centrum informacji na temat migracji, przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. Celem takiej współpracy jest promowanie uniwersalnych standardów związanych z ochroną praw człowieka, w szczególności zasad niedyskryminacji.
[więcej]
Irish Council for Civil Liberties www.iccl.ie
Irish Council for Civil Liberties jest niezależną organizacją pozarządową, której działania skupiają się na promocji i obronie praw człowieka i wolności obywatelskich. ICCL działa od 1976 roku.
[więcej]
Irish Refugee Council (IRC) www.irishrefugeecouncil.ie
The Irish Refugee Council (IRC) jest niezależną organizacją pozarządową, założoną w 1992. Jej działania obejmują: formułowanie zasad polityki bieżącej, prowadzenie badań, tworzenie łączności sieciowej. IRC działa w obszarach tematycznych dotyczących miejscowej społeczności uchodźców.
[więcej]
Irish Traveller Movement www.itmtrav.com
The Irish Traveller Movement to sieć organizacji, które walczą z dyskryminacją i nietolerancją wobec społeczności wędrujących (Travellers) na terenie Irlandii. W swoich działaniach ITM skupia się na zagadnieniach związanych z edukacją, ustawodawstwem, respektowaniem zasady równości społecznej i kwestiami socjalnymi (zakwaterowanie).
[więcej]
Justice and Peace www.juspax-es.org
Justice and Peace jest organizacją założoną przez papieża Pawła VI w 1967, w duchu Soboru Watykańskiego II. Zajmuje się szerzeniem nauki społecznej Kościoła, ochroną praw człowieka, pracą na rzecz sprawiedliwości, pokoju, solidarności i ochrony środowiska. Justice and Peace istnieje w wielu krajach a informacje o jej działalności dostępne są w różnych językach (niniejszy opis oparty jest na hiszpańskiej wersji językowej strony organizacji).
[więcej]
Kazachskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności www.bureau.kz
Kazachskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności jest kontynuatorem Kazachsko-Amerykańskiego Biura Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności.

[więcej]
King Baudouin Foundation www.kbs-frb.be
King Baudouin Foundation (KBF) to fundacja założona w 1976 r., mająca siedzibę w Brukseli. Głównym celem fundacji jest pomoc w poprawie standardu życia społeczeństwa. KBF zajmuje się takimi kwestiami, jak: sprawiedliwość społeczna, społeczeństwo obywatelskie, działalność charytatywna.
[więcej]
Kosova Women’s Network (KWN) www.womensnetwork.org
Misją sieci the Kosova Women’s Network’s (KWN) jest wspieranie, ochrona, promowanie praw i interesów kobiet oraz dziewcząt w Kosowie, niezależnie od ich politycznych przekonań, wyznawanej religii, wieku, poziomu wykształcenia, orientacji seksualnej i zdolności. KWN wypełnia swą misję poprzez wymianę informacji i doświadczeń, nawiązywanie stosunków partnerskich i współpracy poprzez Sieć, prowadzenie badań, udzielanie wsparcia i pomocy.
[więcej]
Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) www.kfos.org
The Kosova Foundation for Open Society (KFOS), jako gałąź Fundacji Sorosa, jest niezależną fundacją typu non-profit, której zadaniem jest wspieranie procesu budowy otwartego społeczeństwa w Kosowie.
[więcej]
KVINDERÅDET (The Women's Council in Denmark) http://www.kvinderaadet.dk/
Kvinderådet (Rada ds. Kobiet) jest największą duńską organizacją działającą na rzecz kobiet, zrzeszającą wiele mniejszych związków i grup, które zajmują się walką o przestrzeganie praw kobiet w pracy, w życiu społecznym i politycznym. Kvinderådet koordynuje akcje na rzecz równouprawnienia, upowszechniania i propagowania praw kobiet w Danii. Współpracuje z innymi międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu.
[więcej]
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado www.cear.es
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Hiszpańska Komisja Pomocy Uchodźcom)
jest niezależną organizacją działającą na rzecz obrony praw uchodźców. CEAR staje w obronie poszanowania sprawiedliwości, solidarności, wolności i równości.
[więcej]
Le Respect – ça Change l’École www.education.gouv.fr
"Le Respect – ça Change l’École" to projekt realizowany przez francuskie Ministerstwo Edukacji poświęcony walce z przemocą w szkołach i propagowaniu tolerancji wśród uczniów.

[więcej]
LICRA - Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme www.licra.org
Założona w 1927 roku Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme (LICRA) to najstarsza francuska organizacja poruszająca na forum międzynarodowym problemy walki z rasizmem i antysemityzmem.
[więcej]
MacArthur Foundation www.macfound.ru
MacArthur Foundation (Fundacja MacArthura) promuje międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie praw człowieka poprzez przyznawanie pomocy finansowej w formie grantów m. in. lokalnym organizacjom broniącym praw człowieka w Rosji oraz poprzez finansowe wspieranie projektów, poruszających kwestie rozwoju międzynarodowego systemu sprawiedliwości.
[więcej]
Médecins Sans Frontières www.msf.org
Médecins Sans Frontières (Lekarze Bez Granic) to międzynarodowa organizacja zapewniająca pomoc humanitarną w ponad 70 krajach. MSF bierze udział w uruchamianiu szpitali i przychodni, wprowadzaniu programów szczepień i projektów wodno-kanalizacyjnych na zagrożonych terenach, szkoli lokalny personel, pracując często w odległych centrach opieki i w rejonach biedy.
[więcej]
Minority Rights Group International (MRG) www.minorityrights.org
Minority Rights Group International (MRG) jest organizacją pozarządową, która pracuje na rzecz zapewnienia mniejszości i rdzennej ludności prawa do zachowania własnej etniczności, religii i języka. MRG zabiega o współpracę i zrozumienie pomiędzy społecznościami a także pracuje nad podniesieniem poziomu świadomości społecznej w zakresie kwestii dotyczących mniejszości. Tłumaczy politykom i decydentom, potrzebę długofalowych i trwałych zmian w zakresie praw mniejszości.

[więcej]
Moscow School of Human Rights www.mshr-ngo.ru
Moscow School of Human Rights jest pozarządową organizacją typu non-profit, której głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat praw człowieka i procesów demokratyzacji. Strona zawiera informacje dotyczące działalności pracowników organizacji, wykaz publikacji, linki.
[więcej]
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) www.mrap.asso.fr
Ruch przeciw rasizmowi na rzecz przyjaźni między narodami.

[więcej]
Muslim Council of Britain www.mcb.org.uk
The Muslim Council of Britain to niezależna organizacja działająca na rzecz integracji mniejszości muzułmańskiej z ogółem społeczności brytyjskiej, dialogu międzykulturowego oraz zapewnienia poszanowania praw muzułmanów w Zjednoczonym Królestwie. Zrzesza ponad 350 organizacji o różnym zasięgu działania.
[więcej]
Nauczanie Integrujące w Kontekście Europy (NIKE) www.nike.ces.uj.edu.pl
Nauczanie Integrujące w Kontekście Europy (NIKE) to wspólny partnerski projekt edukacyjny realizowany w ramach programu Socrates Comenius przez: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Centre for Intercultural Education, Ghent University, Centre for Intercultural Studies, Granada, Spain i Intercultural Island, Reykjavik w latach 2002-2005 (CLIEC - Cooperative Learning in European Context).
[więcej]
Nonviolent Peaceforce www.nonviolentpeaceforce.org/
The Nonviolent Peaceforce jest siecią 90 organizacji członkowskich, które zajmują się ochroną praw człowieka, zapobieganiem konfliktom zbrojnym, zapewniają miejscowym działaczom pracę w bezpiecznym otoczeniu. Celem działania sieci jest stworzenie międzynarodowych, obywatelskich sił pokojowych, które, jako trzecia strona, włączałyby się w rozwiązanie konfliktów. Organizacje współtworzące sieć publikują raporty i organizują szkolenia z zakresu zapobiegania konfliktom.
[więcej]
North of England Refugee Service (NERS) www.refugee.org.uk
The North of England Refugee Service Ltd (NERS) jest niezależną organizacją charytatywną udzielającą pomocy prawnej i socjalnej imigrantom w celu stworzenia im warunków do integracji z ogółem społeczeństwa.
[więcej]
North-South Centre (The European Centre for Global Interdependence and Solidarity) www.nscentre.org
Celem North-South Centre (inna nazwa - The European Centre for Global Interdependence and Solidarity) jest wspieranie współpracy i solidarności pomiędzy północnymi i południowymi regionami świata. North-South Centre prowadzi działalność promującą demokrację i poszanowanie praw człowieka również poza kontynentem europejskim. Centrum zostało powołane zostało w 1989 r. w ramach Rady Europy i stanowi jej "okno na świat".
[więcej]
Northern Institute for Environmental and Minority Law (NIEM) www.articcentre.org
Northern Institute for Environmental and Minority Law został utworzony w 1997 roku i jest częścią Centrum Arktycznego działającego przy Uniwersytecie Lapońskim w Finlandii.
Działalność Instytutu koncentruje się na prawach człowieka, w tym na prawach mniejszości oraz na ochronie środowiska naturalnego.
[więcej]
Online/More Colour in the Media www.olmcm.org
Online/Media Colour in the Media (OL/MCM) jest europejską siecią nadawców, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i naukowych działających na rzecz poprawy wizerunku mniejszości etnicznych w mediach.
[więcej]
Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii www.or.org.pl
Celem Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" jest krzewienie tolerancji oraz przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu i ksenofobii. Swój program Stowarzyszenie realizuje głównie poprzez inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, dokumentowanie przejawów uprzedzeń i zwracanie na nie uwagi społeczeństwa.

[więcej]
Oxfam International www.oxfam.org
Oxfam International jest konfederacją 12 organizacji, współpracuje z ponad 3,000 partnerami w ponad 100 krajach. Celem działania Oxfam jest znalezienie trwałych rozwiązań w obszarach: biedy, cierpienia i niesprawiedliwości. Organizacja stosuje różne metody i strategie w celu osiągnięcia zmiany i poprawy życia ludzi, reaguje w sytuacjach nagłych, opracowuje długoterminowe programy rozwoju, prowadzi kampanie na rzecz trwałych zmian.
[więcej]
Panorama - the Palestinian Center for the Dissemination of Democracy & Community Development www.panoramacenter.org
Panorama, the Palestinian Center for the Dissemination of Democracy & Community Development, pracuje dla rozwoju społecznego i poprawy stosunków między obywatelami a państwem w celu zbudowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego w Palestynie.
[więcej]
Peace Action Training and Research Institute of Romania (PATRIR) www.patrir.ro
The Peace Action Training and Research Institute of Romania (PATRIR) został założony w 2001 dla budowania pokoju, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i zapobiegania wszystkim formom przemocy – bezpośredniej, strukturalnej i kulturalnej – w Rumunii oraz w innych krajach. PATRIR stosuje metody demokracji bezpośredniej, organizuje kampanie, szkolenia, badania, upowszechnianie informacji.

[więcej]
Peace Brigades International www.peacebrigades.org/
Peace Brigades International jest organizacją pozarządową, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa działaczom na rzecz praw człowieka i uchodźców. Dzięki wsparciu sieci umożliwiającej reagowanie w nagłych przypadkach, organizacja przyczynia się do międzynarodowego potępienia tych wszystkich, którzy w sposób nielegalny próbują powstrzymać działaczy. Peace Brigades International jest obserwatorem podczas wyborów, organizuje warsztaty i szkolenia, publikuje roczne sprawozdania.
[więcej]
Peace, Conflict & Development www.peacestudiesjournal.org.uk/index.asp
Peace, Conflict and Development jest nowym ogólnodostępnym pismem, poświęconym studiom nad konfliktem i pokojem. W piśmie zamieszczane są artykuły na temat: praw człowieka, demokracji, demokratyzacji, rozwiązywania konfliktów, środowiska, bezpieczeństwa, wojny, kultury, tożsamości, społeczeństwa i wielu innych pokrewnych spraw.
[więcej]
Peacemakers Trust www.peacemakers.ca
Peacemakers Trust jest kanadyjską organizacją charytatywną powstałą w 1999 r., która za główny cel stawia sobie prowadzenie działalności badawczej oraz edukacyjnej i szkoleniowej w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i budowania pokoju na świecie. Strona organizacji oferuje wiele materiałów: analizy przypadków, publikacje naukowe, bogatą bibliografię oraz wiele linków.
[więcej]
Platform of European Social NGOs (Social Platform) www.socialplatform.org
Social Platform (SP, Platforma Społeczna) to stowarzyszenie ponad trzydziestu europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się promowaniem społecznego wymiaru Unii Europejskiej. Celem działalności SP jest budowanie Europy opartej na sprawiedliwości społecznej i podstawowych prawach człowieka. Organizacje skupione w Platformie współpracują z najważniejszymi instytucjami UE.
[więcej]
Polska Fundacja im. Roberta Schumana www.schuman.org.pl
Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną, której celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy poprzez edukację europejską, rozwój programów, które uczą wykorzystania szans, jakie daje Polsce członkostwo w UE oraz współpracę z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne.
[więcej]
Pomagamy. Nowoczesne Pismo Wolontariuszy www.pomagamy.pl
"Pomagamy" to serwis internetowy oraz bezpłatne pismo tworzone przez wolontariuszy i dla wolontariuszy. Jego celem jest zwrócenie uwagi na krzywdę drugiego człowieka oraz walka z obojętnością W serwisie znaleźć można wiele artykułów i ogłoszeń dla ludzi otwartych i chcących nieść pomoc innym.
[więcej]
Power of Culture www.powerofculture.nl
The Power of Culture jest siecią, badającą rolę, jaką kultura i postęp odgrywają w kwestiach politycznych, ekonomicznych i społecznych oraz wzajemne relacje między kulturą, etyką i polityką. Na stronie znajdują się artykuły, nowości, przeglądy kulturalne, informacje o inicjatywach działań w siedmiu głównych obszarach tematycznych: polityki, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego, sztuki i twórczości, mediów, etyki globalnej, rozwoju ekonomicznego.
[więcej]
PRO EUROPA League www.proeuropa.ro
The PRO EUROPA League, jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w post-komunistycznej Rumunii, została założona w 1989 przez grupę intelektualistów oddanych ideom Pan-Europy, demokracji i pluralizmu. Organizacja opowiada się za włączaniem się obywateli do wspólnego działania i dlatego stała się ugrupowaniem aktywnych działaczy.
[więcej]
Rada Europy www.coe.int
Rada Europy to najstarsza organizacja polityczna w Europie, założona w 1949 r. Skupia 46 państw. Głównymi celami Rady są: ochrona praw człowieka, obrona demokracji parlamentarnej i rządów prawa, rozwijanie porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania polityki społecznej i praktyki prawnej poszczególnych państw oraz promowanie świadomości europejskiej tożsamości, opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.
[więcej]
Rada Europy. ECRI - Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji www.coe.int/ecri
ECRI działa w ramach Rady Europy na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i nietolerancją na szczeblu europejskim, szczególnie z punktu widzenia praw człowieka.

[więcej]
REDRESS www.redress.org
Redress jest organizacją charytatywną działającą w Zjednoczonym Królestwie, której celem jest zadośćuczynienie ofiarom tortur. Organizacja pracuje dla zwiększenia efektywności egzekwowania prawa krajowego i międzynarodowego oraz lepszego działania odpowiednich instytucji. Współpracuje z krajowymi partnerami prawnymi w celu powstrzymania sprawców łamiących prawa człowieka i odpowiedzialnych za stosowanie tortur.

[więcej]
Refugee.pl gazeta uchodźców www.refugee.pl
Portal internetowy Refugee.pl gazeta uchodźców przeznaczony jest nie tylko dla uchodźców, ale też dla osób interesujących się prawami człowieka i wszystkich, którzy chcą i mogą pomagać innym.
[więcej]
Search for Common Ground. The European Center for Common Ground www.sfcg.org
Search for Common Ground (SCG) to pozarządowa organizacja działająca na 4 kontynentach, zajmująca się poszukiwaniem modeli zapobiegania konfliktom etnicznym, ekonomicznym, środowiskowym oraz pokojowym rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów. Jej specyfiką jest zdecentralizowana działalność w konkretnym miejscu wydarzeń. Organizacja jest aktywna na polu artystycznym i kulturalnym; jej działalność nakierowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Na stronie znajdują się publikacje, analizy wydarzeń, instrumenty rozwiązywania konfliktów.
[więcej]
Slough Refugee Support www.sloughrefugeesupport.org.uk
Głównym celem Slough Refugee Suport (SRS) jest pomoc przybywającym do Wielkiej Brytanii azylantom i uchodźcom w przystosowaniu się do życia w nowym kraju. Organizacja informuje nowych przybyszy o przysługujących im prawach oraz udziela wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi. Ponadto SRS prowadzi lekcje języka angielskiego oraz kampanię na rzecz przedstawiania ogółowi społeczeństwa sytuacji azylantów/uchodźców w Wielkiej Brytanii.
[więcej]
Social and Cultural Planning Office (SCP) www.scp.nl
The Social and Cultural Planning Office (SCP) istnieje w Holandii od 1973 roku; jest rządowym urzędem powołanym dla badania skuteczności działań rządu w zakresie: zdrowia, opieki społecznej, sektora ubezpieczeń, rynku pracy i poziomu wykształcenia, z uwzględnieniem wzajemnych odniesień pomiędzy tymi obszarami.
[więcej]
SOS.Racisme www.sos-racisme.org
SOS.Racisme - francuska organizacja powstała w 1983 r. walcząca z dyskryminacją na tle rasowym, propagująca zasadę równości społecznej poprzez edukację.


[więcej]
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce free.ngo.pl/kobietyromskie
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce powstało w Krakowie w 2000 roku, aby współtworzyć i realizować projekty mające na celu zwalczanie dyskryminacji społeczności romskiej w Małopolsce oraz jej przeciwdziałanie, aktywizację obywatelską tej mniejszości, a także wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.


[więcej]
Stowarzyszenie Przeciw Przemocy www.przeciwprzemocy.free.ngo.pl
Stowarzyszenie Przeciw Przemocy zostało założone w Łodzi w 1999 roku. Główne cele jego działania to: przeciwstawianie się przemocy, przeciwdziałanie patologiom społecznym, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, równych praw kobiet i mężczyzn, wzmocnienia sektora organizacji pozarządowych.
[więcej]
Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland www.ujs.org.uk
The Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland to społeczna organizacja zajmująca się budową, utrzymywaniem i wzmacnianiem poczucia tożsamości żydowskiej wśród studentów. Zasięgiem swej działalności obejmuje całe Zjednoczone Królestwo. UJS tworzy programy aktywności studenckiej w kontekście szeroko pojętej kultury judaistycznej oraz zajmuje się problematyką społeczną.
[więcej]
Unrepresented Nations and Peoples Organisation unpo.org
Unrepresented Nations and Peoples Organisation jest międzynarodową organizacją skupiającą reprezentacje rdzennych ludów, mniejszości narodowych oraz ludności terytoriów niezależnych, które zrzeszyły się w celu obrony swej kultury, praw człowieka, środowiska naturalnego oraz by wspólnie szukać pokojowych sposobów rozwiązywania konfliktów.
[więcej]
Women’s Alliance for Development www.women-bg.org
Stowarzyszenie The Women’s Alliance for Development zostało założone w 1996 przez 13 niezależnych kobiecych organizacji pozarządowych, działających na rzecz praw człowieka, równości płci, ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na ważne międzynarodowe wydarzenia, jakimi były IV Światowy Kongres Kobiet (Beijing, 1995) oraz II Konferencja poświęcona osiedlaniu się (the Habitat II Conference, Istambuł, 1996).

[więcej]
World Conference of Religions for Peace (WCRP) www.wcrp.org
Religions for Peace jest zrzeszeniem reprezentantów najliczniejszych religii świata, którego zadaniem jest tworzenie forum dyskusji na temat zaangażowania w dialog między religiami i pokojowe współistnienie. Religions for Peace zajmuje się w szczególności przedsięwzięciami związanymi z dynamiką konfliktów, prawami człowieka, edukacją na rzecz pokoju, rozbrojeniem i bezpieczeństwem.


[więcej]