Mniejszości
 
FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu www.belzec.org.pl
Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu rozpoczęło swoją działalność na terenie hitlerowskiego obozu zagłady w czerwcu 2004 roku. Muzeum prowadzi szeroko zakrojoną działalność
edukacyjną, dokumentacyjną, konserwatorską, badawczą.
[więcej]
Académie Universelle des Cultures www.academie-universelle.org
Académie Universelle des Cultures jest elitarnym klubem zrzeszającym światowe osobistości ze świata nauki, filozofii, literatury i sztuki.

[więcej]
Alliance for Tolerance and Freedom www.geocities.com/capitolhill/4497
Organizacja prowadzi edukację poprzez głoszenie idei tolerancji i wolności.

[więcej]
Amadeu Antonio Stiftung www.amadeu-antonio-stiftung.de
Amadeu Antonio Stiftung (AAS) to organizacja założona w 1998 roku. Walka ze skrajnie prawicowymi poglądami, rasizmem i antysemityzmem to główne problemy, którymi zajmuje się fundacja. AAS działa na terenie Niemiec, przede wszystkim na terenie nowych landów związkowych, gdzie groźba ataków ze strony prawicowych ekstremistów jest szczególnie duża.
[więcej]
Amnesty International www.amnesty.org
Amnesty International (AI) jest międzynarodową organizacją non-profit działającą na rzecz ochrony praw człowieka na całym świecie. Głównym celem organizacji jest przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka oraz dyskryminacji z powodu przekonań, koloru skóry, pochodzenia, języka, religii.
[więcej]
Anti Racism Campaign (ARC) flag.blackened.net/revolt/arc.html
Anti Racism Campaign jest otwartym stowarzyszeniem, którego członkowie walczą o prawa imigrantów i uchodźców przebywających na terenie Irlandii.
[więcej]
Anti-Defamation League (ADL) www.adl.org
Celem Anti-Defamation League jest walka z nienawiścią i uprzedzeniami. Przygotowuje ona programy i materiały szkoleniowe, które mają pomóc ludziom zwalczyć uprzedzenia i budować tolerancję wobec innych.

[więcej]
Antisemitism Research Resources ddickerson.igc.org/antisemitism.html
Antisemitism Research Resources jest inicjatywą the Institute for Global Communication (IGC). Celem utworzenia strony było umożliwienie zwykłym obywatelom dostępu do informacji na temat antysemityzmu. Umieszczone na stronie linki umożliwiają dotarcie do informacji dotyczących zagadnień: antysemityzmu, Holokaustu, stosunków żydowsko-chrześcijańskich, praw człowieka, tolerancji i kwestii imigrantów. Oddzielna grupa linków przeznaczona jest dla badaczy, naukowców, studentów, trenerów uczących o, monitorujących i czynnie działających przeciw antysemityzmowi.
[więcej]
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) www.airm-bg.org
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) jest organizacją pozarządową, założoną w 2004 roku. Zajmuje się integracją uchodźców i migrantów w Bułgarii. Założycielami AIRM są m.in. pracownicy socjalni, prawnicy, dziennikarze, nauczyciele, studenci.

[więcej]
Beyond the Pale. The History of Jews in Russia www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale
Wersja on-line oryginalnej wystawy, z 1995 r., pokazywanej na terenie Rosji. Ukazuje historię Żydów w Europie i Rosji, ich kulturę, życie, religię.
[więcej]
Board of Deputies of British Jews www.bod.org.uk
The Board of Deputies of British Jews reprezentuje przedstawicieli społecznych organizacji żydowskich, które zajmują się promocją i ochroną interesów oraz praw religijnych społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii. Organizacja podejmuje kwestie bieżące, omawia wspólne potrzeby, ustala strategie działań wspierających rozwój całej społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii.
[więcej]
British Columbia Arbitration and Mediation Institute www.amibc.org
British Columbia Arbitration and Mediation Institute (BCAMI) jest instytucją oferującą usługi w zakresie ADR (alternative dispute resolution), czyli pozasądowego rozwiązywania konfliktów. Z pomocą BCAMI można odpłatnie skorzystać z mediacji lub arbitrażu. BCAMI zajmuje się szkoleniem i akredytowaniem specjalistów w dziedzinie arbitrażu i mediacji.

[więcej]
Center for Partnership and Equality (CPE) www.cpe.ro
The Center for Partnership and Equality (CPE) zostało założone w 2002; prowadzi programy i projekty dotyczące kwestii równouprawnienia płci. Organizacja działa na rzecz wcielania w życie zasady równych szans kobiet i mężczyzn, traktując ją jako integralną część procesu demokratyzacji i tworzenia społeczeństwa otwartego. CPE dąży do zmiany statusu kobiet w Rumunii i poprawy ich sytuacji życiowej.
[więcej]
Central Asia and the Caucasus (Centralna Azja i Kaukaz) www.ca-c.org
Głównymi celami Centrum Informacyjno-Analitycznego (IAC) jest nauczanie i analiza społecznej i politycznej sytuacji w państwach Azji Centralnej i Kaukazu, a także stworzenie informacyjnej bazy danych oraz jej upowszechnianie.

[więcej]
Centre Européen Juif D’Information (CEJI) www.ceji.org
Centre Européen Juif D’Information (CEJI) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, która działa na rzecz stworzenia i promowania wielokulturowej Europy poprzez edukację dla różnorodności (Diversity Education) oraz odpowiednie strategie działania. W zakresie działań politycznych CEJI dostarcza decydentom na szczeblu Unii Europejskiej informacji na temat żydowskich doświadczeń, projektów i pomysłów z zakresu podstawowych praw obywatelskich, edukacji, szkoleń i integracji społecznej.
[więcej]
Centropa.org www.centropa.org
Centropa.org jest przedsięwzięciem realizowanym przez Central Europe Center for Research and Documentation, amerykańską organizację pozarządową, wraz z jej europejskimi oddziałami w Wiedniu i Budapeszcie. Podstawowym celem projektu jest ochrona dziedzictwa kultury żydowskiej w Europie Środkowej, Wschodniej, w Turcji i na Bałkanach.
[więcej]
Centrum Badań nad Zagładą Żydów www.holocaustresearch.pl
Centrum Badań nad Zagładą Żydów zostało powołane do życia przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN w 2003 roku. Celem Centrum jest prowadzenie badań naukowych nad Zagładą Żydów w Polsce w czasie II wojny światowej, publikowanie wyników tych badań, dokumentów źródłowych i innych opracowań jak również organizowanie seminariów, konferencji naukowych oraz współpraca z ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się tematyką Holokaustu i ludobójstwa.
[więcej]
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu centrum-dialogu.oswiecim.pl/
Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy powstało w 1992 roku z inicjatywy ks. arcybiskupa Franciszka Kardynała Macharskiego. W roku 1998 roku nazwę zmieniono na Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Celem Centrum jest stworzenie wszystkim odwiedzającym to miejsce warunków do edukacji, refleksji, wymiany myśli i modlitwy.
[więcej]
Centrum im. prof. Mojżesza Schorra www.schorr.edu.pl/new/
Centrum im. prof. Schorra została powołana w 2001 roku przez Fundację Ronalda S. Laudera. Jej celem jest promowanie i kontynuowanie idei edukacyjnych prof. Mojżesza Schorra (1873-1941), rabina, historyka, nauczyciela, działacza społecznego i senatora. Fundacja wspiera edukację na rzecz rozumienia judaizmu, poznawania historii oraz tradycji Żydów polskich.
[więcej]
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć www.pomocprawna.org
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (dawniej: Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć) to organizacja pozarządowa, która skupia studentów prawa, prawników-praktyków oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum działa na rzecz poszanowania praw człowieka, upowszechnienia standardów wyznaczanych przez prawa człowieka, udziela bezpłatnej pomocy prawnej.
[więcej]
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu www.ajcf.pl
W roku 1995 w Nowym Jorku została założona Fundacja Auschwitz Jewish Center Foundation, której celem było stworzenie żydowskiego centrum kulturalno-edukacyjnego w Oświęcimiu. W roku 1996 w Polsce zarejestrowano siostrzaną fundację Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, z siedzibą w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu.
[więcej]
Chór Żydowski CLIL www.clil.pl
Chór Żydowski CLIL (z hebrajskiego: dźwięk) został założony w marcu 2003 roku w Łodzi. Celem chóru jest kultywowanie żydowskich tradycji muzycznych oraz krzewienie tolerancji i idei dialogu kultur. Repertuar chóru obejmuje pieśni i piosenki w języku hebrajskim, jidysz oraz ladino.
[więcej]
civilrights.org www.civilrights.org
Celem powołanej przez Leadership Conference on Civil Rights i Leadership Conference on Civil Rights Education Fund instytucji jest stworzenie centrum informacji o prawach człowieka.
[więcej]
Coexistence International (CI) www.coexistence.net
Coexistence International (CI) jest organizacją pozarządową wspierającą organy władzy i decydentów, pracowników naukowych, działaczy, organizacje i sieci działające na rzecz promocji pokojowego współistnienia na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym.
[więcej]
Crosspoint Anti Racism www.magenta.nl/crosspoint/index.html
The Crosspoint Anti Racism jest największą internetową kolekcją linków do stron organizacji zajmujących się m. in. prawami człowieka, antyfaszyzmem, antyrasizmem, uchodźcami. Jej stworzeniem zajęła się amsterdamska fundacja Magenta, stawiająca sobie za cel przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji grup mniejszościowych. Strona The Crosspoint oferuje obecnie ponad 2 tys. linków do witryn organizacji ze 114 krajów.
[więcej]
Diapozytyw witryna internetowa www.diapozytyw.pl
Witryna internetowa Diapozytyw została stworzona w ramach Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie w wyniku współpracy z wieloma organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami, które zajmują się tematyką polsko-żydowską. Witryna jest źródłem informacji na temat historii i dnia dzisiejszego Żydów w Polsce oraz zagadnień z tym związanych.
[więcej]
Education International (EI) www.ei-ie.org
Education International to organizacja zrzeszająca związki zawodowe pracowników oświaty ze 165 krajów i regionów świata, która ochronę interesów nauczycieli i wychowawców łączy z rozpowszechnianiem pokoju, demokracji i sprawiedliwości społecznej w ramach edukacji publicznej. Szczególny nacisk kładzie na walkę z rasizmem i dyskryminacją oraz na prawa kobiet, mniejszości i ludności autochtonicznej.
[więcej]
Electronic Magazine of Multicultural Education (EMME) www.eastern.edu/publications/emme
The Electronic Magazine of Multicultural Education (EMME) jest bezpłatnym czasopismem ukazującym się co kwartał od 1999 roku pod auspicjami Eastern University. Magazyn przeznaczony jest dla nauczycieli i studentów.
[więcej]
ELKARRI www.elkarri.org
Elkarri jest ruchem społecznym na rzecz dialogu i porozumienia w Kraju Basków. Celem jego działania jest obrona i wsparcie pokojowego, opartego na dialogu modelu rozwiązania konfliktu baskijskiego. Jest niezależną organizacją liczącą 3000 członków, której misją jest włączenie się w budowę procesu pokojowego.

[więcej]
Emakunde. The Basque Women’s Institute www.emakunde.es
Emakunde. The Basque Women’s Institute, została założona w 1988 jako niezależna organizacja pod auspicjami rządu Prezydencji Kraju Basków. Fundamentalnym zadaniem organizacji jest praca na rzecz prawdziwego równouprawnienia mężczyzn i kobiet w obszarach życia politycznego, kulturalnego i społecznego Kraju Basków.
[więcej]
Equality and Human Rights Commission www.equalityhumanrights.com/en/Pages/default.aspx
Equality and Human Rights Commission (dawniej: Commision for Racial Equality (CRE) to placówka założona w 1976 r. w celu zwalczania dyskryminacji i rasizmu w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się propagowaniem dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy społecznościami etnicznymi. Na stronie znajdują się informacje na temat grup etnicznych wchodzących w skład społeczeństwa brytyjskiego, liczne artykuły i publikacje, bogaty wybór odnośników.
[więcej]
European Centre for Minority Issues (ECMI) www.ecmi.de
ECMI prowadzi badania oraz aktywnie działa na rzecz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów dotyczących mniejszości w Europie. Zgromadzonymi informacjami i dokumentacji służy nie tylko rządom i regionalnym organizacjom międzyrządowym, ale także grupom mniejszościowym. Dostarcza danych i ich analiz mediom, przyczyniając się do informowania opinii publicznej.

[więcej]
European Council on Refugees and Exiles http://www.ecre.org/
European Council on Refugees and Exciles (ECRE) jest to organizacja zrzeszająca ok. 80 organizacji działających na rzecz uchodźców w ok. 30 krajach. Głównym celem ECRE jest działanie na rzecz godnego traktowania uchodźców oraz osób starających się o azyl.
[więcej]
European Research Center on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) www.ercomer.org
European Research Center on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) to ośrodek zajmujący się badaniami międzynarodowych migracji, stosunkami etnicznymi, rasizmem i konfliktami etnicznymi na terenie Europy. Centrum mieści się przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). Na stronie znajdują się informacje na temat badań prowadzonych przez centrum, celów działalności, organizowanych przez nie konferencji, seminariów oraz publikacji.
[więcej]
European Roma Rights Centre (ERRC) www.errc.org
The European Rights Roma Centre jest publiczną organizacją. Jej celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i łamaniu praw Romów. Strona organizacji zawiera ogromną ilość publikacji i linków. Funkcjonuje też jako biblioteka dla wszystkich wydanych przez ERRC dokumentów.
[więcej]
European Students Forum. AEGEE Europe www.aegee.org
AEGEE jest jednym z największych interdyscyplinarnych stowarzyszeń studenckich w Europie, reprezentującym szerokie spectrum kulturowej różnorodności. Jest organizacją typu non-profit, świecką i bezstronną. AEGEE działa w obszarach: dialogu kultur, aktywnego obywatelstwa, edukacji, pokoju i stabilizacji Wszystkie projekty i działania opierają się na wolontariacie członków stowarzyszenia.
[więcej]
Festiwal Kultury Żydowskiej www.jewishfestival.pl
Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie jest jednym z najważniejszych i największych wydarzeń tego typu na świecie. Pierwszy Festiwal odbył się w 1988 roku, jego program skupiony był wokół sesji naukowej poświęconej spotkaniu kultur - polskiej i żydowskiej. W swojej obecnej formie Festiwal umożliwia obcowanie z żywą tradycją żydowską, a także pozwala doświadczyć radości jej współtworzenia.

[więcej]
Friends, Families and Travellers www.gypsy-traveller.org
Friends, Families and Travellers jest organizacją, której działalność ukierunkowana jest na społeczności wędrujące (Gypsy i Travellers) na terenie Wielkiej Brytanii. Zajmuje się pomocą, doradztwem, polityką informacyjną i szkoleniową oraz działa na rzecz zrozumienia, tolerancji i dialogu między tymi mniejszościami a lokalnymi społecznościami.

[więcej]
Fundacja Bente Kahan www.fbk.org.pl
Fundacja Bente Kahan (FBK) została zarejestrowana we Wrocławiu w 2006 roku przez norwesko-żydowską artystkę Bente Kahan. Celem Fundacji jest zaprezentowanie żydowskiej kultury i historii szerszej publiczności, głównie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku oraz restauracja i pielęgnowanie żydowskiego dziedzictwa w tym regionie.
[więcej]
Fundacja Finestra www.finestra.org.pl
Fundacja Finestra została założona w Krakowie w 2006 roku. Celem Fundacji jest działanie na rzecz wspólnego dobra poprzez prowadzenie i wspieranie działań o charakterze społecznym i ekologicznym, a w szczególności wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych, ekologicznych i samorządowych.
[więcej]
Fundacja Forum Dialogu Między Narodami www.dialog.org.pl
Celem Fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski.

[więcej]
Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl
Celem Fundacji im. Stefana Batorego jest wspieranie rozwoju demokratycznego i otwartego społeczeństwa. Do priorytetowych zadań Fundacji należy wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa oraz rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.
[więcej]
Fundacja Integracja www.integracia.org
Fundacja Integracja jest niezależną, pozarządowa organizacją, która zajmuje się społeczną i ekonomiczną adaptacją i integracją grup mniejszościowych w Bułgarii, głównie Romów.
[więcej]
Fundacja Krzyżowa www.krzyzowa.org.pl
Fundacja jest niezależną instytucją pozarządową, która za cel postawiła sobie działalność na rzecz tolerancyjnego współistnienia narodów, grup społecznych i jednostek.

[więcej]
Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense www.lodzjews.org
Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense została powołana do życia 6 listopada 1995 roku w Łodzi, a zarejestrowana w roku 1997. Jej założycielami były ówczesne władze miasta Łodzi, Związek Byłych Łodzian w Izraelu oraz Światowa Organizacja ds. Żydowskich Restytucji.

[więcej]
Fundacja Pogranicze www.pogranicze.sejny.pl
W styczniu 1991 roku Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach został powołany przez wojewodę suwalskiego. Część działań realizowanych przez Pogranicze ma charakter codziennej, ciągłej pracy.

[więcej]
Fundacja Rodziny Nissenbaumów www.foss.com.pl
Fundacja Rodziny Nissenbaumów istnieje od 1983 roku, jej fundatorem i pierwszym prezesem był Sigmund Nissenbaum. Celem fundacji jest ratowanie śladów żydowskiej kultury materialnej i duchowej w Polsce, jak również wspomaganie i inicjowanie wzajemnych kontaktów żydowsko-polskich, także gospodarczych.

[więcej]
Fundacja Shalom www.shalom.org.pl
Fundacja Shalom jest amerykańsko – polsko – izraelską fundacją powołaną do życia w 1988 roku, z inicjatywy Gołdy Tencer, aktorki i reżysera Teatru Żydowskiego im. E. R. Kamińskiej. Celem Fundacji jest ochrona dziedzictwa kultury żydowskiej z Polsce.
[więcej]
Future www.future.ngo.pl
Strona poświęcona rozważaniom na temat takich pojęć jak: tolerancja, szacunek, dialog. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne.

[więcej]
Galicja Muzeum www.galiciajewishmuseum.org/pl
Galicja Muzeum w Krakowie działa od 17 IV 2004. Misją muzeum jest ukazanie kultury żydowskiej w Galicji i upamiętnienie ofiar Holokaustu. Punktem centralnym muzeum jest wystawa „Śladami Pamięci’’, dokumentująca ślady żydowskiej przeszłości w południowej Polsce. Muzeum prowadzi działalność edukacyjną, działa w nim księgarnia oraz sklep koszerny.
[więcej]
Grupa Wirydarz www.wirydarz.org
Grupa Wirydarz (z łacińskiego viridarium – ogród) działa od przełomu 2001/2002 roku.
W skład grupy weszli uczestnicy warsztatów „Prawa Człowieka", organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Wirydarz stawia sobie za cel działanie przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii.
[więcej]
H-Antisemitism www.h-net.org
H-Antisemitism jest siecią, która oferuje miejsce do akademickiej dyskusji na temat antysemityzmu. Na stronie można znaleźć recenzje książek, dokumenty, okolicznościowe prace, recenzje oraz linki do stron internetowych poświęconych antysemityzmowi i fora dyskusyjne. Komunikacja elektroniczna sprzyja szerokiej dyskusji akademickiej oraz rozpowszechnieniu wiadomości na temat antysemityzmu.
[więcej]
Human Rights Watch www.hrw.org
Human Rights Watch jest największą organizacją w USA zajmującą się prawami człowieka. Swoją działalność rozpoczęła w 1978 jako Helsinki Watch, której celem było monitorowanie wywiązywania się państw byłego bloku sowieckiego z postanowień określonych w Helsińskiej Karcie Praw Człowieka. Stopniowo komitety organizacji rozprzestrzeniły się na kraje całego świata, by w roku 1988 połączyć się pod wspólną nazwą Human Rights Watch.
[więcej]
Immigrant Council of Ireland www.immigrantcouncil.ie
The Immigrant Council of Ireland jest niezależną organizacją działającą na rzecz praw imigrantów w Irlandii, poprzez dostarczanie im niezbędnych informacji, udzielanie pomocy oraz uświadamianie opinii publicznej wagi problemu imigrantów. Zdaniem członków organizacji każda osoba mieszkająca, zamierzająca osiedlić się lub podróżująca po Irlandii musi mieć zagwarantowane prawa człowieka.
[więcej]
Institut International des Droits de l'Homme www.iidh.org
Institut International des Droits de l'Homme (IIDH), czyli Międzynarodowy Instytut Praw Człowieka został założony w 1969 roku w Strasbourgu przez René Cassin, laureata Pokojowej Nagrody Nobla za zaangażowanie na rzecz walki o ochronę praw człowieka (1968). IIDH to niezależna organizacja, której głównym zadaniem jest podejmowanie badań i rozpowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka.
[więcej]
Institute for Multicultural Development FORUM www.forum.nl
Institute for Multicultural Development FORUM jest największą holenderską organizacją pozarządową wspierającą ideę wielokulturowego społeczeństwa poprzez integrację mniejszości etnicznych oraz promocję tolerancji wobec ludzi pochodzących z różnych kręgów kulturowych.
[więcej]
International Institute of Humanitarian Law (IIHL) www.iihl.org
The International Institute of Humanitarian Law (IIHL) jest prywatną, niezależną organizacją typu non-profit założoną w San Remo we Włoszech, w 1970. Instytut zachęca do podejmowania wspólnego dialogu rządy, organizacje, instytucje i ekspertów zaangażowanych w kwestie szeroko pojętego humanitaryzmu.
[więcej]
International Lesbian and Gay Association (ILGA) www.ilga.org
International Lesbian and Gay Association (Międzynarodowa Organizacja Lesbijek i Gejów) jest szeroko rozprzestrzenioną siecią narodowych i lokalnych grup pracujących na rzecz równych praw dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualistów.
[więcej]
International Organization for Migration www.iom.int
International Organization for Migration (IOM) to międzynarodowa organizacja zajmująca się sprawami związanymi z migracją w bardzo szerokim kontekście. Podejmuje wiele działań, aby pomagać migrantom i uchodźcom na całym świecie. IOM to jedna z największych i najbardziej wszechstronnych organizacji zajmujących się kwestiami migracji.
[więcej]
Irish Council for Civil Liberties www.iccl.ie
Irish Council for Civil Liberties jest niezależną organizacją pozarządową, której działania skupiają się na promocji i obronie praw człowieka i wolności obywatelskich. ICCL działa od 1976 roku.
[więcej]
Irish Refugee Council (IRC) www.irishrefugeecouncil.ie
The Irish Refugee Council (IRC) jest niezależną organizacją pozarządową, założoną w 1992. Jej działania obejmują: formułowanie zasad polityki bieżącej, prowadzenie badań, tworzenie łączności sieciowej. IRC działa w obszarach tematycznych dotyczących miejscowej społeczności uchodźców.
[więcej]
Irish Traveller Movement www.itmtrav.com
The Irish Traveller Movement to sieć organizacji, które walczą z dyskryminacją i nietolerancją wobec społeczności wędrujących (Travellers) na terenie Irlandii. W swoich działaniach ITM skupia się na zagadnieniach związanych z edukacją, ustawodawstwem, respektowaniem zasady równości społecznej i kwestiami socjalnymi (zakwaterowanie).
[więcej]
Irrsinnig Menschlich www.irrsinnig-menschlich.de
Irrsinnig Menschlich jest stowarzyszeniem na rzecz relacji międzyludzkich w kontekście psychiatrii. Głównym celem działania jest informowanie społeczeństwa o chorobach psychicznych i przeciwdziałanie uprzedzeniom, z jakimi spotykają się osoby chore umysłowo. Walcząc z piętnowaniem tych osób, organizacja prowadzi warsztaty dla dziennikarzy, nauczycieli, zespołów klasowych, personelu szpitalnego i pracowników różnych instytucji publicznych.
[więcej]
Jewish Foundation for the Righteous (JFR) www.jfr.org
The Jewish Foundation for the Righteous (JFR) jest organizacją udzielającą wsparcia finansowego ponad 1400 osobom, które pomogły Żydom przeżyć Holokaust. JFR realizuje również własny program edukacyjno-szkoleniowy.
[więcej]
Kanadyjska Fundacja Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Montrealu www.polish-jewish-heritage.org
Kanadyjska Fundacja Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Montrealu działa od 1988 roku. Celem Fundacji jest przyczynianie się do lepszego poznania polsko – żydowskiej spuścizny kulturowej, wspólnej historii i stworzenie warunków do prowadzenia dialogu, przy jednoczesnym eliminowaniu uprzedzeń i negatywnych stereotypów.
[więcej]
Kick It Out www.kickitout.org
Kick It Out jest kampanią przeciwko rasizmowi, założoną przez kibiców piłki nożnej w 1993. Pełna nazwa kampanii brzmi: "Let’s Kick Racism Out of Football" (w polskim tłumaczeniu: "Wykopmy rasizm ze stadionów"). Polem działania Kick It Out jest nie tylko piłka nożna, ale również edukacja i działalność społeczna na rzecz przeciwdziałania rasizmowi i wprowadzania pozytywnych zmian w społeczeństwie.
[więcej]
Kosova Women’s Network (KWN) www.womensnetwork.org
Misją sieci the Kosova Women’s Network’s (KWN) jest wspieranie, ochrona, promowanie praw i interesów kobiet oraz dziewcząt w Kosowie, niezależnie od ich politycznych przekonań, wyznawanej religii, wieku, poziomu wykształcenia, orientacji seksualnej i zdolności. KWN wypełnia swą misję poprzez wymianę informacji i doświadczeń, nawiązywanie stosunków partnerskich i współpracy poprzez Sieć, prowadzenie badań, udzielanie wsparcia i pomocy.
[więcej]
Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) www.kfos.org
The Kosova Foundation for Open Society (KFOS), jako gałąź Fundacji Sorosa, jest niezależną fundacją typu non-profit, której zadaniem jest wspieranie procesu budowy otwartego społeczeństwa w Kosowie.
[więcej]
KVINDERÅDET (The Women's Council in Denmark) http://www.kvinderaadet.dk/
Kvinderådet (Rada ds. Kobiet) jest największą duńską organizacją działającą na rzecz kobiet, zrzeszającą wiele mniejszych związków i grup, które zajmują się walką o przestrzeganie praw kobiet w pracy, w życiu społecznym i politycznym. Kvinderådet koordynuje akcje na rzecz równouprawnienia, upowszechniania i propagowania praw kobiet w Danii. Współpracuje z innymi międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu.
[więcej]
LICRA - Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme www.licra.org
Założona w 1927 roku Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme (LICRA) to najstarsza francuska organizacja poruszająca na forum międzynarodowym problemy walki z rasizmem i antysemityzmem.
[więcej]
MacArthur Foundation www.macfound.ru
MacArthur Foundation (Fundacja MacArthura) promuje międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie praw człowieka poprzez przyznawanie pomocy finansowej w formie grantów m. in. lokalnym organizacjom broniącym praw człowieka w Rosji oraz poprzez finansowe wspieranie projektów, poruszających kwestie rozwoju międzynarodowego systemu sprawiedliwości.
[więcej]
McGraw-Hill Higher Education www.mhhe.com/multicultural
Autorska strona dr. Paula Gorskiego, specjalisty do spraw edukacji międzykulturowej.

[więcej]
Mémoire d’Auschwitz Study and Documentation Centre www.auschwitz.be
The Mémoire d’Auschwitz Study and Documentation Centre jest uznaną instytucją badawczą powołaną do życia w 1980 przez belgijskie stowarzyszenie byłych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau oraz obozów i więzień na terenie Śląska (the Belgian Association of Ex-Political Prisoners of Auschwitz-Birkenau, Camps and Prisons of Silesia).
[więcej]
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu www.mdsm.pl
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) w Oświęcimiu powstał w 1986 roku jako placówka edukacyjna zaangażowana w proces polsko-niemieckiego pojednania i w dialog chrześcijańsko-żydowski. MDSM zajmuje się kształceniem historyczno–politycznym, działa na rzecz zachowania pamięci i upamiętnienia ofiar Auschwitz-Birkenau oraz rozpowszechniania wiedzy o historii, znaczeniu i symbolice byłego obozu koncentracyjnego i zagłady.
[więcej]
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy" www.warsawjff.ant.pl
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy" poświęcony jest żydowskiej tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii najnowszej i na przestrzeni dziejów. Jego celem jest upowszechnianie poprzez sztukę filmową, bogatej kultury żydowskiej.

[więcej]
Minorities of Europe (MoE) www.moe-online.com
Minorities of Europe (MoE) jest paneuropejską siecią działającą na rzecz społeczności mniejszościowych i większościowych poprzez stworzenie im warunków sprzyjających wymianie wzajemnych przemyśleń i idei na temat różnic i budowie wzajemnego porozumienia. Głównym celem działania sieci jest włączenie do współpracy wszystkich młodych ludzi w całej Europie na zasadach równości i pełnej otwartości.
[więcej]
Minority Rights Group International (MRG) www.minorityrights.org
Minority Rights Group International (MRG) jest organizacją pozarządową, która pracuje na rzecz zapewnienia mniejszości i rdzennej ludności prawa do zachowania własnej etniczności, religii i języka. MRG zabiega o współpracę i zrozumienie pomiędzy społecznościami a także pracuje nad podniesieniem poziomu świadomości społecznej w zakresie kwestii dotyczących mniejszości. Tłumaczy politykom i decydentom, potrzebę długofalowych i trwałych zmian w zakresie praw mniejszości.

[więcej]
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) www.mrap.asso.fr
Ruch przeciw rasizmowi na rzecz przyjaźni między narodami.

[więcej]
Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust www.mjhnyc.org
Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust w Nowym Jorku zostało otwarte w 1997 roku; jest pomnikiem ku czci Żydów, ofiar Holokaustu. Muzeum pełni nie tylko funkcję wystawienniczą, ale jest również miejscem spotkań, dyskusji oraz edukacji o historii i kulturze Żydów.
[więcej]
Muslim Council of Britain www.mcb.org.uk
The Muslim Council of Britain to niezależna organizacja działająca na rzecz integracji mniejszości muzułmańskiej z ogółem społeczności brytyjskiej, dialogu międzykulturowego oraz zapewnienia poszanowania praw muzułmanów w Zjednoczonym Królestwie. Zrzesza ponad 350 organizacji o różnym zasięgu działania.
[więcej]
Muzeum Historii Żydów Polskich www.jewishmuseum.org.pl
Muzeum Historii Żydów Polskich zostało powołane przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, pod przewodnictwem Mariana Turskiego. Na mocy umowy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Ministerstwem Kultury, a Stowarzyszeniem ŻIH jest wspólną instytucją kultury. Prace nad utworzeniem Muzeum, od 2000 r. prowadzi międzynarodowy zespół ekspertów, kierowany przez dyrektora Jerzego Halbersztadta.

[więcej]
Muzułmański Związek Religijny w RP (MZR) www.mzr.pl
Muzułmański Związek Religijny w RP działa od 1925 roku, zrzeszając muzułmanów żyjących na terenie Polski. Należą do niego polscy muzułmanie pochodzenia tatarskiego.
[więcej]
National Association for Multicultural Education (NAME) www.nameorg.org
National Association for Multicultural Education (NAME) jest organizacją stawiającą sobie za cel walkę o równe prawa w nauczaniu i społeczną sprawiedliwość.

[więcej]
Nationalism Project www.nationalismproject.org
The Nationalism Project to zbiór informacji na temat badań nad nacjonalizmem. Strona jest redagowana przez międzynarodową grupę ekspertów. Na stronie znajduje się bogaty wybór artykułów, dysertacji, abstraktów, recenzji oraz lista innych stron poświęconych studiom nad nacjonalizmem.
[więcej]
North of England Refugee Service (NERS) www.refugee.org.uk
The North of England Refugee Service Ltd (NERS) jest niezależną organizacją charytatywną udzielającą pomocy prawnej i socjalnej imigrantom w celu stworzenia im warunków do integracji z ogółem społeczeństwa.
[więcej]
Northern Institute for Environmental and Minority Law (NIEM) www.articcentre.org
Northern Institute for Environmental and Minority Law został utworzony w 1997 roku i jest częścią Centrum Arktycznego działającego przy Uniwersytecie Lapońskim w Finlandii.
Działalność Instytutu koncentruje się na prawach człowieka, w tym na prawach mniejszości oraz na ochronie środowiska naturalnego.
[więcej]
Northern Ireland Council for Ethnic Minorities (NICEM) www.nicem.org.uk
The Northern Ireland Council for Ethnic Minorities jest organizacją działającą na rzecz mniejszości etnicznych. Działalność NICEM służy wzmocnieniu pozycji mniejszości i promocji jej kultury.
[więcej]
Online/More Colour in the Media www.olmcm.org
Online/Media Colour in the Media (OL/MCM) jest europejską siecią nadawców, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i naukowych działających na rzecz poprawy wizerunku mniejszości etnicznych w mediach.
[więcej]
Open Society Institute & Soros Foundations Network www.soros.org
Open Society Institute (OSI) to organizacja powstała w Nowym Jorku z inicjatywy finansisty Georga Sorosa. OSI ma na celu promowanie idei społeczeństwa otwartego poprzez kształtowanie polityk rządowych, wspieranie edukacji i mediów, wspomaganie przestrzegania praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet oraz pomoc w przeprowadzaniu reform społecznych, prawnych i ekonomicznych. OSI walczy z negatywnymi skutkami globalizacji.
[więcej]
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne www.otk.armenia.pl/new
OTK zostało założone w Krakowie, jest społeczno-kulturalną organizacją polskich Ormian. Celem Towarzystwa jest integracja społeczności ormiańskiej w Polsce oraz dokumentacja jej historii i kultury.

[więcej]
Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii www.or.org.pl
Celem Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" jest krzewienie tolerancji oraz przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu i ksenofobii. Swój program Stowarzyszenie realizuje głównie poprzez inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, dokumentowanie przejawów uprzedzeń i zwracanie na nie uwagi społeczeństwa.

[więcej]
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau www.auschwitz.org.pl
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało utworzone 2 lipca 1947 roku. Obejmuje ono obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau. Działalność Muzeum koncentruje się na upamiętnieniu terenu oraz obiektów związanych z męczeństwem przeszło miliona ludzi oraz na przekazywaniu wiedzy o istotnych miejscach i najważniejszych wydarzeniach z historii KL Auschwitz.
[więcej]
Pardes Lauder http://www.pardeslauder.pl/
Pardes Lauder to portal edukacyjny żydowskiego stowarzyszenia Pardes, działającego w Krakowie w ramach krakowskiego oddziału Fundacji Ronalda S. Laudera.
[więcej]
Patrin Web Journal www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm
The Patrin Web Journal to portal mający na celu edukację na rzecz tolerancji i propagowanie kultury romskiej. Patrin zajmuje się sprawami Romów w szerokim kontekście, uwzględniając ich historię, kulturę i obecny los mniejszości romskiej w wielu państwach Europy oraz problemy społeczne i ekonomiczne Romów.
[więcej]
Peace Brigades International www.peacebrigades.org/
Peace Brigades International jest organizacją pozarządową, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa działaczom na rzecz praw człowieka i uchodźców. Dzięki wsparciu sieci umożliwiającej reagowanie w nagłych przypadkach, organizacja przyczynia się do międzynarodowego potępienia tych wszystkich, którzy w sposób nielegalny próbują powstrzymać działaczy. Peace Brigades International jest obserwatorem podczas wyborów, organizuje warsztaty i szkolenia, publikuje roczne sprawozdania.
[więcej]
Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) www.pajayouth.org
Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) jest polsko-amerykańskim stowarzyszeniem, powołanym dla wspierania dialogu młodych Żydów i nie-Żydów. PAJA realizuje programy edukacyjne, organizuje spotkania młodzieży polskiej i amerykańskiej pochodzenia żydowskiego, zawiaduje polską witryną, na której można znaleźć informacje o wydarzeniach i imprezach związanych z kulturą żydowską.
[więcej]
Polska Rada Chrześcijan i Żydów prchiz.free.ngo.pl
Polska Rada Chrześcijan i Żydów (PRChiŻ) jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ). Poprzez swoją działalność Rada chce się przyczyniać do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i żydów, przezwyciężenia stereotypów, propagowania tolerancji i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
[więcej]
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich www.jewishstudies.pl
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich (PTSŻ) zostało założone w 1995 roku w Krakowie. Do celów Towarzystwa należy prowadzenie, promocja i popularyzacja badań naukowych nad historią i kulturą Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów w Polsce oraz współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami o podobnym charakterze.
[więcej]
Portal Społeczności Żydowskiej w Polsce www.jewish.org.pl
Portal Społeczności Żydowskiej w Polsce istnieje od 1997 roku i jest najstarszym żydowskim serwisem internetowym w Polsce. Portal jest sponsorowany przez American Jewish Joint Distribution Committee oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.
[więcej]
Prejudice Institute www.prejudiceinstitute.org
The Prejudice Institute jest niezależną organizacją typu non-profit. Jako źródło wiedzy dla działaczy, prawników i socjologów, poświęca się badaniom „nad" i nauczaniem „o" wszystkich odmianach uprzedzeń, dyskryminacji i przemocy na tle etnicznym.
[więcej]
PRO EUROPA League www.proeuropa.ro
The PRO EUROPA League, jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w post-komunistycznej Rumunii, została założona w 1989 przez grupę intelektualistów oddanych ideom Pan-Europy, demokracji i pluralizmu. Organizacja opowiada się za włączaniem się obywateli do wspólnego działania i dlatego stała się ugrupowaniem aktywnych działaczy.
[więcej]
Project on Ethnic Relations www.per-usa.org
Project on Ethnic Relations (PER) jest inicjatywą powołaną do życia w celu zapobieżenia konfliktom etnicznym, które ujawniły się w krajach Europy Centralnej, Wschodniej, w Federacji Rosyjskiej i na Bałkanach w następstwie upadku komunizmu. PER podejmuje mediacje podczas rozmów pomiędzy przedstawicielami rządu, opozycji i reprezentantami grup etnicznych, szukającymi pokojowego sposobu rozwiązywania konfliktów etnicznych.
[więcej]
Rada Europy www.coe.int
Rada Europy to najstarsza organizacja polityczna w Europie, założona w 1949 r. Skupia 46 państw. Głównymi celami Rady są: ochrona praw człowieka, obrona demokracji parlamentarnej i rządów prawa, rozwijanie porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania polityki społecznej i praktyki prawnej poszczególnych państw oraz promowanie świadomości europejskiej tożsamości, opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.
[więcej]
Rada Europy. ECRI - Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji www.coe.int/ecri
ECRI działa w ramach Rady Europy na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i nietolerancją na szczeblu europejskim, szczególnie z punktu widzenia praw człowieka.

[więcej]
Refugee.pl gazeta uchodźców www.refugee.pl
Portal internetowy Refugee.pl gazeta uchodźców przeznaczony jest nie tylko dla uchodźców, ale też dla osób interesujących się prawami człowieka i wszystkich, którzy chcą i mogą pomagać innym.
[więcej]
School Without Racism www.schoolwithoutracism-europe.org
School Without Racism jest europejskim ruchem na rzecz zwalczania rasizmu w szkołach. Należy do niego kilka krajów europejskich.
[więcej]
Seeds of Peace www.seedsofpeace.org
Seeds of Peace jest organizacją pozarządową prowadzącą corocznie warsztaty i obozy dla młodzieży z terenów, na których toczą się konflikty zbrojne.

[więcej]
Simon Wiesenthal Center www.wiesenthal.com
Celem działalności organizacji jest zachowanie pamięci o Holokauście poprzez edukację, akcje społeczne, szerzenie idei tolerancji i wzajemnego zrozumienia.

[więcej]
Slough Refugee Support www.sloughrefugeesupport.org.uk
Głównym celem Slough Refugee Suport (SRS) jest pomoc przybywającym do Wielkiej Brytanii azylantom i uchodźcom w przystosowaniu się do życia w nowym kraju. Organizacja informuje nowych przybyszy o przysługujących im prawach oraz udziela wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi. Ponadto SRS prowadzi lekcje języka angielskiego oraz kampanię na rzecz przedstawiania ogółowi społeczeństwa sytuacji azylantów/uchodźców w Wielkiej Brytanii.
[więcej]
Social and Cultural Planning Office (SCP) www.scp.nl
The Social and Cultural Planning Office (SCP) istnieje w Holandii od 1973 roku; jest rządowym urzędem powołanym dla badania skuteczności działań rządu w zakresie: zdrowia, opieki społecznej, sektora ubezpieczeń, rynku pracy i poziomu wykształcenia, z uwzględnieniem wzajemnych odniesień pomiędzy tymi obszarami.
[więcej]
Southern Powerty Law Center (SPLCenter) www.splcenter.org
Głównym celem organizacji jest walka z nienawiścią, nietolerancją i dyskryminacją poprzez edukację i pomoc w przeprowadzaniu spraw sądowych.

[więcej]
Stowarzyszenie „Krakowski Klub Dialogu" bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=111893
Stowarzyszenie "Krakowski Klub Dialogu" jest organizacją pozarządową typu non-profit. Celem jej działania jest promowanie dialogu międzykulturowego i postawy tolerancji wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Rzeczpospolitej Polskiej.

[więcej]
Stowarzyszenie "Dziedzictwo Mniejszości Karpackich" dmk.witryna.org
Stowarzyszenie "Dziedzictwo Mniejszości Karpackich" powstało w lipcu 2005 roku. Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz zachowania dziedzictwa wielokulturowej oraz wieloreligijnej społeczności Karpat (ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej części położonej w Polsce).
[więcej]
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" www.villa.org.pl
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" powstało w 1995 r. Jego głównym celem jest popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej oraz międzynarodowej współpracy kulturalnej i intelektualnej. Na stronie internetowej znajdziemy aktualne informacje o wydarzeniach w Willi Decjusza, programy spotkań, warsztatów i konferencji.
[więcej]
Stowarzyszenie "Wspólnota Myślenice" www.wspolnota.art.pl
Stowarzyszenie „Wspólnota Myślenice" działa na rzecz popularyzacji sztuki współczesnej, promowania artystów profesjonalnych, rozwoju demokracji zwłaszcza na szczeblu lokalnym, zaangażowania polskiego społeczeństwa w tematykę wielokulturowości oraz na rzecz edukacji dla tolerancji.
[więcej]
Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w Polsce www.dzieciholocaustu.org.pl
Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" skupia osoby ocalone z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie skazane były przez hitlerowców na eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone do ukrywania swojej tożsamości.

[więcej]
Stowarzyszenie Karpaty.art karpatyart.w.interia.pl
Stowarzyszenie Karpaty.art (zał. 2003 r.) stawia sobie za cel promocję wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy i różnorodności kulturowej Euroregionu Karpaty. Wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, artystów i twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Podkarpacia.
[więcej]
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce free.ngo.pl/kobietyromskie
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce powstało w Krakowie w 2000 roku, aby współtworzyć i realizować projekty mające na celu zwalczanie dyskryminacji społeczności romskiej w Małopolsce oraz jej przeciwdziałanie, aktywizację obywatelską tej mniejszości, a także wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.


[więcej]
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Pro Nobis" www.pronobis.org.pl
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Pro Nobis" jest organizacją pozarządową powołaną do życia w Warszawie w październiku 2005 roku. Celem jej działania jest niesienie pomocy osobom i grupom dyskryminowanym oraz wspieranie działań innych osób pomagających dyskryminowanym lub zagrożonym dyskryminacją.
[więcej]
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia" www.borussia.pl
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia" jest organizacją pożytku publicznego. Działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, kultur oraz na rzecz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce www.jewishinstitute.org.pl
Żydowski Instytut Historyczny nawiązuje do tradycji biblioteki utworzonej w 1881 r. przy Wielkiej Synagodze w Warszawie oraz do Biblioteki Judaistycznej i Instytutu Nauk Judaistycznych powołanych w 1936 roku. ŻIH gromadzi i chroni archiwalia, książki i dzieła sztuki związane z historią i kulturą polskich Żydów, prowadzi wszechstronne badania nad dziejami i kulturą Żydów w Polsce i na świecie, zajmuje się edukacją.
[więcej]
Survivors of the Shoah Visual History Foundation www.vhf.org
Survivors of the Shoah to fundacja założona w 1994 r., której celem jest utrwalenie i zachowanie świadectw historycznych osób, które przeżyły Holokaust. Fundacja zgromadziła około 52 000 nagrań wizualnych z 56 krajów w 32 językach, które obecnie służą celom badawczym oraz edukacyjnym.
[więcej]
Teatr Żydowski im. Ester Rachel i Idy Kamińskich http://www.teatr-zydowski.art.pl/
Teatr Żydowski im. Ester Rachel i Idy Kamińskich został założony w 1950 roku.
Teatr jest kontynuatorem i spadkobiercą bogatej tradycji scen żydowskich w Polsce z okresu międzywojennego. Przedstawienia są grane w języku polskim i jidysz, w repertuarze znajdują się sztuki klasyków żydowskich.
[więcej]
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ) www.jewish.org.pl
Celem Towarzystwa jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności żydowskiej i jej reprezentowanie wobec władz i organizacji w Polsce.

[więcej]
Transnational Communities Programme www.transcomm.ox.ac.uk
Transnational Communities Programme był zakrojonym na szeroką skalę projektem badawczym, zajmującym się studiami społeczności transnarodowych. Na stronie znajduje się wiele interesujących artykułów, informacji na temat projektów realizowanych w ramach projektu, elektroniczne czasopisma, duży wybór linków.
[więcej]
Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland www.ujs.org.uk
The Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland to społeczna organizacja zajmująca się budową, utrzymywaniem i wzmacnianiem poczucia tożsamości żydowskiej wśród studentów. Zasięgiem swej działalności obejmuje całe Zjednoczone Królestwo. UJS tworzy programy aktywności studenckiej w kontekście szeroko pojętej kultury judaistycznej oraz zajmuje się problematyką społeczną.
[więcej]
Union Romani www.unionromani.org
Union Romani jest pozarządową organizacją typu non-profit, której zadaniem jest ochrona społeczności romskiej. Organizacja zabiega o przyznanie kulturze romskiej należnego jej miejsca wśród innych kultur. Poprzez edukację, promocję, odkrywanie i upowszechnianie romskiej kultury, języka, historii i obyczajów walczy z dyskryminowaniem Romów.
[więcej]
Unrepresented Nations and Peoples Organisation unpo.org
Unrepresented Nations and Peoples Organisation jest międzynarodową organizacją skupiającą reprezentacje rdzennych ludów, mniejszości narodowych oraz ludności terytoriów niezależnych, które zrzeszyły się w celu obrony swej kultury, praw człowieka, środowiska naturalnego oraz by wspólnie szukać pokojowych sposobów rozwiązywania konfliktów.
[więcej]
Zentrum für Antisemitismusforschung (ZFA) www.tu-berlin.de/~zfa/
Utworzone w 1982 roku Zentrum für Antisemitismusforschung (ZFA, Centrum Badań Antysemityzmu) jest jedyną tego typu instytucją w Europie. W swoich pracach Centrum uznaje pojęcie antysemityzmu jako punkt wyjścia do szeroko zakrojonych badań z dziedziny uprzedzeń oraz dyskryminacji mniejszości, procesów migracji, konfliktów etnicznych, ekstremów politycznych, jak również z historii prześladowanych mniejszości.

[więcej]
Związek Młodzieży Białoruskiej www.slonko.com.pl
Celem organizacji jest pomoc, edukacja i tworzenie lobbingu organizacji mniejszości narodowych w Polsce.

[więcej]
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce www.vdg.pl
Celem Związku jest reprezentowanie mniejszości niemieckiej w Polsce wobec władz i organizacji w Polsce oraz w Republice Federalnej Niemiec, ponadto pielęgnowanie i rozwój kultury i oświaty niemieckiej.

[więcej]
Związek Romów Polskich www.romowie.com
Związek Romów Polskich zajmuje się pielęgnowaniem kultury i tradycji romskiej. Prowadzi także działalność oświatową. Współpracuje zarówno z instytucjami rządowymi jak i innymi organizacjami zajmującymi się problemami mniejszości.
[więcej]
Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej www.free.ngo.pl/zumn
Celem organizacji jest pomoc, edukacja i tworzenie lobbingu organizacji mniejszości narodowych w Polsce.
[więcej]
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent www.czulent.pl
Stowarzyszenie Żydowskie Czulent powstało w 2003 roku w Krakowie. Jest niezależnym stowarzyszeniem skupiającym młodzież żydowską. Podstawą przynależności do stowarzyszenia jest tożsamość żydowska.
[więcej]