Edukacja międzykulturowa
 
FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Abraham Fund Initiatives (TAFI) www.abrahamfund.org
Organizacja pozarządowa, działająca na rzecz pokojowego współistnienia, równości i współpracy między żydowskimi i arabskimi obywatelami Izraela. Swoje zamierzenia realizuje poprzez prowadzenie i finansowanie badań, kampanii informacyjnych i programów społecznych, wspieranych aktywną współpracą z decydentami i liderami politycznymi.
[więcej]
Académie Universelle des Cultures www.academie-universelle.org
Académie Universelle des Cultures jest elitarnym klubem zrzeszającym światowe osobistości ze świata nauki, filozofii, literatury i sztuki.

[więcej]
Alliance for Conflict Transformation (ACT) www.conflicttransformation.org
Alliance for Conflict Transformation jest organizacją non-profit; istnieje od 1999 r. Jej celem jest propagowanie wiedzy na temat sposobów rozwiązywania konfliktów i warunków utrzymania pokojowych stosunków w społecznościach lokalnych w Stanach Zjednoczonych oraz w innych regionach świata.
[więcej]
Amcha. Israeli Centers for Holocaust Survivors and the Second Generation www.amcha.org
"Amcha" to słowo, dzięki któremu Żydzi rozpoznawali się po czasach Zagłady. Organizacja, która działa pod tą nazwą w Izraelu, stanowi sieć wsparcia dla rodzin i osób ocalonych. Tworzą ją psycholodzy, pedagodzy i pracownicy socjalni, którzy skupiają się w swej pracy na psychicznych skutkach doświadczeń związanych z Holokaustem (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD). Post-Traumatic Stress Disorder jest więc głównym tematem strony internetowej AMCHA, jak i licznych publikacji wydawanych przez tę organizację.

[więcej]
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) www.airm-bg.org
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) jest organizacją pozarządową, założoną w 2004 roku. Zajmuje się integracją uchodźców i migrantów w Bułgarii. Założycielami AIRM są m.in. pracownicy socjalni, prawnicy, dziennikarze, nauczyciele, studenci.

[więcej]
Association of American Colleges. The University of Maryland at College Park www.diversityweb.org
Celem organizacji jest koordynowanie działań na rzecz promowania wielokulturowości na wyższych uczelniach.

[więcej]
Beyond the Pale. The History of Jews in Russia www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale
Wersja on-line oryginalnej wystawy, z 1995 r., pokazywanej na terenie Rosji. Ukazuje historię Żydów w Europie i Rosji, ich kulturę, życie, religię.
[więcej]
British Columbia Arbitration and Mediation Institute www.amibc.org
British Columbia Arbitration and Mediation Institute (BCAMI) jest instytucją oferującą usługi w zakresie ADR (alternative dispute resolution), czyli pozasądowego rozwiązywania konfliktów. Z pomocą BCAMI można odpłatnie skorzystać z mediacji lub arbitrażu. BCAMI zajmuje się szkoleniem i akredytowaniem specjalistów w dziedzinie arbitrażu i mediacji.

[więcej]
Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) www.aktive-fans.de
Związek aktywnych kibiców piłki nożnej B.A.F.F. został założony w 1993 r. w Niemczech. Skupia ponad 200 organizacji pokrewnych oraz członków indywidualnych. BAFF jest częścią europejskiej sieci FARE (Football Against Racism in Europe). Związek przywiązuje dużą uwagę do dbałości o prawa kibiców.
[więcej]
Centre Européen Juif D’Information (CEJI) www.ceji.org
Centre Européen Juif D’Information (CEJI) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, która działa na rzecz stworzenia i promowania wielokulturowej Europy poprzez edukację dla różnorodności (Diversity Education) oraz odpowiednie strategie działania. W zakresie działań politycznych CEJI dostarcza decydentom na szczeblu Unii Europejskiej informacji na temat żydowskich doświadczeń, projektów i pomysłów z zakresu podstawowych praw obywatelskich, edukacji, szkoleń i integracji społecznej.
[więcej]
Centrum Edukacji Obywatelskiej www.ceo.org.pl
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) powstała w 1994 roku. Jest organizacją pożytku publicznego, zajmującą się upowszechnianiem wiedzy obywatelskiej, praktycznych umiejętności oraz postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Projekty realizowane przez CEO adresowane są przede wszystkim do szkół i mają na celu przygotowanie młodych ludzi do roli odpowiedzialnych i aktywnych obywateli.
[więcej]
Centrum Kultury i Dialogu (CKD) www.ckid.pl
Centrum Kultury i Dialogu jest organizacją kierującą swoje propozycje do wszystkich, którzy zainteresowani są przyszłością kultury państwa polskiego. Organizacja stawia sobie za cel kreowanie dialogu pomiędzy różnymi kulturami, który zaowocowałby wspólnymi rozwiązaniami dzisiejszych problemów społecznych.

[więcej]
Chór Żydowski CLIL www.clil.pl
Chór Żydowski CLIL (z hebrajskiego: dźwięk) został założony w marcu 2003 roku w Łodzi. Celem chóru jest kultywowanie żydowskich tradycji muzycznych oraz krzewienie tolerancji i idei dialogu kultur. Repertuar chóru obejmuje pieśni i piosenki w języku hebrajskim, jidysz oraz ladino.
[więcej]
Coexistence International (CI) www.coexistence.net
Coexistence International (CI) jest organizacją pozarządową wspierającą organy władzy i decydentów, pracowników naukowych, działaczy, organizacje i sieci działające na rzecz promocji pokojowego współistnienia na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym.
[więcej]
Creative Connections Project www.oneworldclassrooms.org
The Creative Connections Project umożliwia szkołom oraz uczniom z całego świata nawiązywać kontakty i dzielić się swoimi osiągnięciami w dziedzinie artystycznej. Dzięki temu szkoły mogą uczestniczyć w realizowaniu innowacyjnych programów nauczania opartych na komunikacji międzykulturowej i poprzez sztukę przyczyniać się do rozwoju tolerancji. Ponad 1,500 klas z północnej i południowej Ameryki, Afryki i Azji skorzystało już z tej możliwości.
[więcej]
Crossing Borders www.crossingborder.org
Crossing Borders jest pozarządową organizacją typu non-profit, która ma siedzibę w International People’s College in Elsinore w Danii oraz oddziały w Palestynie, Izraelu i Jordanii. Podstawowym celem działania organizacji jest stworzenie neutralnej przestrzeni do prowadzenia szkoleń dla młodych ludzi i trenerów zainteresowanych sytuacją na Bliskim Wschodzie i umożliwienie im włączenia się w proces budowania pokoju w regionie.
[więcej]
CSV Community Partners www.csvcommunitypartners.org.uk
Celem CSV Community Partners jest wspieranie uniwersytetów i szkół w dziele rozwijania edukacji obywatelskiej. Organizacja pomaga w znalezieniu partnerów do wspólnej realizacji projektów społecznych.
[więcej]
Cultural Heritage Initiative for Community Outreach (CHICO) www.si.umich.edu/CHICO
The Cultural Heritage Initiative for Community Outreach (CHICO) jest organizacją powołaną do życia przez University of Michigan School of Information przy współpracy z innymi departamentami tegoż uniwersytetu oraz lokalnymi i narodowymi muzeami i bibliotekami publicznymi. Jej celem jest nauczanie wielokulturowości poza szkolnymi salami i pracowniami.

[więcej]
Curry School, Virginia University curry.edschool.virginia.edu
Akademicka strona internetowa.
[więcej]
Department of Canadian Heritage www.pch.gc.ca
The Department of Canadian Heritage (Ministerstwo Dziedzictwa Kanady) to instytucja rządowa, odpowiedzialna za promowanie kanadyjskiej kultury, działanie na rzecz aktywności obywatelskiej i kulturowego uczestnictwa oraz wzmacnianie więzi między Kanadyjczykami.
[więcej]
Diversity in Early Childhood Education and Training - DECET www.decet.org
DECET to portal dla nauczycieli, praktyków i stowarzyszeń, poświęcony edukacji wczesnoszkolnej.

[więcej]
Electronic Magazine of Multicultural Education (EMME) www.eastern.edu/publications/emme
The Electronic Magazine of Multicultural Education (EMME) jest bezpłatnym czasopismem ukazującym się co kwartał od 1999 roku pod auspicjami Eastern University. Magazyn przeznaczony jest dla nauczycieli i studentów.
[więcej]
Elijah Institute www.elijah.org.il
The Elijah Institute to izraelska organizacja skupiająca trzy instytucje: The Elijah School For the Study of Wisdom in World Religions, The Elijah Interfaith Academy, The Elijah Educational Network. Tworzy przestrzeń do porozumienia dla liderów religijnych, naukowców, będąc jednocześnie elementem sieci edukacyjnej UNESCO. Instytut proponuje programy współpracy, programy edukacyjne oraz akademickie, mające na celu ułatwiać politykę pokoju i współistnienia oraz promować zmiany społeczne w duchu religijnym. Na stronie znajdują się liczne artykuły i materiały edukacyjne.
[więcej]
Eurodesk Polska www.eurodesk.pl
Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Program, który funkcjonuje obecnie w 27 krajach (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Bułgaria, Rumunia), finansowany jest przez Komisję Europejską oraz rządy państw w nim uczestniczących. W zdecydowanej większości państw - w tym w Polsce - Eurodesk działa w strukturach Programu MŁODZIEŻ.
[więcej]
European Cultural Foundation (ECF) www.eurocult.org
European Cultural Foundation to organizacja non-profit, której celem jest promowanie i rozwijanie współpracy w dziedzinie kultury w Europie i poza nią oraz edukacja na rzecz demokracji, praw człowieka, różnorodności kulturowej.
[więcej]
European Federation for Intercultural Learning http://efil.afs.org/index.html
The European Federation for Intercultural Learning (EFIL) jest wzorowana na organizacji American Field Services (AFS). EFIL jest to międzynarodowa organizacja non–profit oparta na aktywności wolontariuszy, oferująca szkolenia i wymiany w zakresie edukacji międzykulturowej dla studentów, dorosłych oraz nauczycieli w około 50 krajach na całym świecie.
[więcej]
European Playwork Association (e.p.a.) www.go-epa.org
The European Playwork Association (e.p.a.) została założona w 1976 jako międzynarodowa, wolontariacka, młodzieżowa organizacja pozarządowa działająca w ramach Europe-wide Adventure Playgrounds.
e.p.a. przeciwstawia się uciskowi, rozczarowaniu, rasizmowi i ksenofobii poprzez rozbudowaną sieć partnerów, działających przede wszystkim w biednych i wykluczonych społecznościach.
[więcej]
European Students Forum. AEGEE Europe www.aegee.org
AEGEE jest jednym z największych interdyscyplinarnych stowarzyszeń studenckich w Europie, reprezentującym szerokie spectrum kulturowej różnorodności. Jest organizacją typu non-profit, świecką i bezstronną. AEGEE działa w obszarach: dialogu kultur, aktywnego obywatelstwa, edukacji, pokoju i stabilizacji Wszystkie projekty i działania opierają się na wolontariacie członków stowarzyszenia.
[więcej]
Europejska Fundacja "Pamięć i dziedzictwo" free.art.pl/efpid
Europejska Fundacja "Pamięć i dziedzictwo" została powołana do życia przez słuchaczy XXIII Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie w celu budowania atmosfery sprzyjającej rozwojowi pokoju, pojednania i wzajemnego wybaczenia krzywd w duchu zasad chrześcijańskich.

[więcej]
Europäisches Bürgerforum www.forumcivique.org
Inicjatywa utworzenia EBF pochodzi od obywateli wschodniej i zachodniej Europy. W nowych uwarunkowaniach politycznych, jakie nastąpiły po upadku Muru Berlińskiego, za najważniejsze uznali oni znalezienie "trzeciej drogi" we wzajemnych stosunkach.

[więcej]
Federation EIL, Worldwide Network of the Experiment in International Living www.experiment.org
Federation EIL, Worldwide Network of The Experiment in International Living (EIL) jest międzynarodową organizacją zajmującą się edukacją międzykulturową. Jej głównym celem jest szerzenie tolerancji oraz pokoju.
[więcej]
Festiwal Kultury Żydowskiej www.jewishfestival.pl
Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie jest jednym z najważniejszych i największych wydarzeń tego typu na świecie. Pierwszy Festiwal odbył się w 1988 roku, jego program skupiony był wokół sesji naukowej poświęconej spotkaniu kultur - polskiej i żydowskiej. W swojej obecnej formie Festiwal umożliwia obcowanie z żywą tradycją żydowską, a także pozwala doświadczyć radości jej współtworzenia.

[więcej]
Forum 18 www.forum18.org
Internetowy serwis informacyjny Forum 18 został stworzony z inicjatywy chrześcijańskiej, która ma na celu raportowanie działań wymierzonych przeciwko wolności religijnej wszystkich ludzi, niezależnie od wyznania, i identyfikację potencjalnych zagrożeń w sposób obiektywny i zgodny z prawdą.
[więcej]
Friends, Families and Travellers www.gypsy-traveller.org
Friends, Families and Travellers jest organizacją, której działalność ukierunkowana jest na społeczności wędrujące (Gypsy i Travellers) na terenie Wielkiej Brytanii. Zajmuje się pomocą, doradztwem, polityką informacyjną i szkoleniową oraz działa na rzecz zrozumienia, tolerancji i dialogu między tymi mniejszościami a lokalnymi społecznościami.

[więcej]
Fundacja Bente Kahan www.fbk.org.pl
Fundacja Bente Kahan (FBK) została zarejestrowana we Wrocławiu w 2006 roku przez norwesko-żydowską artystkę Bente Kahan. Celem Fundacji jest zaprezentowanie żydowskiej kultury i historii szerszej publiczności, głównie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku oraz restauracja i pielęgnowanie żydowskiego dziedzictwa w tym regionie.
[więcej]
Fundacja dla Wolności www.fundacjadlawolnosci.org
Fundacja dla Wolności została powołana do życia pod koniec 2004. Jej celem jest budowa społeczeństwa opartego na równości, zwalczanie wykluczenia społecznego, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, przestrzeganie wolności wypowiedzi oraz propagowanie integracji europejskiej i wiedzy na temat zagadnień towarzyszących procesom globalnym.

[więcej]
Fundacja Dom Pokoju www.dompokoju.org
Fundacja powstała w 2005 roku z inicjatywy biskupa Bredy, Tiny Muskensa. Jej założycielem jest Holender polskiego pochodzenia, Edward Skubisz. Celem działań organizacji jest stworzenie centrum dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego.

[więcej]
Fundacja Forum Dialogu Między Narodami www.dialog.org.pl
Celem Fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski.

[więcej]
Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej www.judaica.pl
Pomysł utworzenia Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej zrodził się w Krakowie, w końcu lat 80-tych, w czasie wielkich historycznych przemian. Zrodził się w kręgach ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego Prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie, Czesława Jakubowicza. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, a 24 listopada 1993 roku, pod jej auspicjami otwarto Centrum Kultury Żydowskiej.

[więcej]
Fundacja Pogranicze www.pogranicze.sejny.pl
W styczniu 1991 roku Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach został powołany przez wojewodę suwalskiego. Część działań realizowanych przez Pogranicze ma charakter codziennej, ciągłej pracy.

[więcej]
Fundacja Shalom www.shalom.org.pl
Fundacja Shalom jest amerykańsko – polsko – izraelską fundacją powołaną do życia w 1988 roku, z inicjatywy Gołdy Tencer, aktorki i reżysera Teatru Żydowskiego im. E. R. Kamińskiej. Celem Fundacji jest ochrona dziedzictwa kultury żydowskiej z Polsce.
[więcej]
Future www.future.ngo.pl
Strona poświęcona rozważaniom na temat takich pojęć jak: tolerancja, szacunek, dialog. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne.

[więcej]
Henry Martyn Institute (HMI). International Center For Research, Interfaith Relations and Reconciliation www.hmiindia.com
Ekumeniczna organizacja chrześcijańska, której celem jest prowadzenie badań i realizacja programów edukacyjnych w dziedzinie studiów nad islamem oraz aktywne uczestnictwo w procesach pojednania i dialogu między religiami.
[więcej]
Institute For European Constitutional Law (IECL) www.uni-trier.de/index.php?id=7049&L=2&0=
Institute For European Constitutional Law (IECL, Instytut Europejskiego Prawa Konstytucyjnego) jest częścią Wydziału Prawa Uniwersytetu w Trierze w Niemczech. Zajmuje się przede wszystkim analizą porównawczą i oceną prawa konstytucyjnego w Europie i na świecie.
[więcej]
Institute for Multicultural Development FORUM www.forum.nl
Institute for Multicultural Development FORUM jest największą holenderską organizacją pozarządową wspierającą ideę wielokulturowego społeczeństwa poprzez integrację mniejszości etnicznych oraz promocję tolerancji wobec ludzi pochodzących z różnych kręgów kulturowych.
[więcej]
Intercultural Communication www.immi.se/intercultural/
Intercultural Communication (Komunikowanie Międzykulturowe) to periodyk wydawany on–line w ramach Immigrant Institute – centrum przeprowadzającego badania oraz zbierającego dokumentację dotyczącą imigrantów i uchodźców.
[więcej]
International Centre for Dialogue Among Civilizations www.dialoguecentre.org
International Centre for Dialogue Among Civilizations to organizacja promująca ideę współistnienia, bazującą na rozumieniu odmienności oraz tolerancji. Promowanie idei dialogu odbywa się poprzez pracę naukową grup badawczych z różnych dziedzin, np. literatura, urbanizacja, teologia i filozofia. Organizacja publikuje na swojej stronie wiele godnych polecenia artykułów naukowych, poruszających tematykę dialogu i rozumienia różnorodności kulturowej.
[więcej]
Interreligious Relations and Dialogue. The World Council of Churches (WCC) www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/index-e.html
Interreligious Relations and Dialogue jest jednostką organizacyjną Światowej Rady Kościołów (The World Council of Churches, WCC). Celem jej działalności jest promowanie kontaktów pomiędzy religiami, budowanie wzajemnego zaufania, przełamywanie barier oraz uprzedzeń na tle religijnym, a także budowanie relacji pomiędzy różnymi wyznaniami w pluralistycznej rzeczywistości.
[więcej]
Irish Traveller Movement www.itmtrav.com
The Irish Traveller Movement to sieć organizacji, które walczą z dyskryminacją i nietolerancją wobec społeczności wędrujących (Travellers) na terenie Irlandii. W swoich działaniach ITM skupia się na zagadnieniach związanych z edukacją, ustawodawstwem, respektowaniem zasady równości społecznej i kwestiami socjalnymi (zakwaterowanie).
[więcej]
Le Respect – ça Change l’École www.education.gouv.fr
"Le Respect – ça Change l’École" to projekt realizowany przez francuskie Ministerstwo Edukacji poświęcony walce z przemocą w szkołach i propagowaniu tolerancji wśród uczniów.

[więcej]
Learning and Teaching Scotland www.ltscotland.org.uk
Learning and Teaching Scotland jest organizacją zaangażowaną w rozpowszechnianie ulepszanego narodowego programu edukacji, opracowanego przez władze Szkocji oraz osoby odpowiedzialne za rozwój edukacji.
[więcej]
Literaria www.literaria.org
Literaria to organizacja założona przez niemieckich studentów z Frankfurtu i Słubic, zajmująca się problemami kulturowymi pogranicza polsko-niemieckiego.
[więcej]
M.K. Gandhi Institute for Nonviolence www.gandhiinstitute.org
The M.K. Gandhi Institute for Nonviolence został założony w 1991 przez wnuka Mahatmy Gandhiego, Aruna Gandhi oraz jego żonę Sunandę Gandhi. Misją Instytutu jest zapobieganie przemocy, rozwiązywanie osobistych i społecznych konfliktów, organizowanie szkoleń promujących różnorodność, wspieranie procesu budowy społeczeństwa poprzez edukację, naukę oraz świadczenie pomocy.
[więcej]
McGraw-Hill Higher Education www.mhhe.com/multicultural
Autorska strona dr. Paula Gorskiego, specjalisty do spraw edukacji międzykulturowej.

[więcej]
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu www.mdsm.pl
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) w Oświęcimiu powstał w 1986 roku jako placówka edukacyjna zaangażowana w proces polsko-niemieckiego pojednania i w dialog chrześcijańsko-żydowski. MDSM zajmuje się kształceniem historyczno–politycznym, działa na rzecz zachowania pamięci i upamiętnienia ofiar Auschwitz-Birkenau oraz rozpowszechniania wiedzy o historii, znaczeniu i symbolice byłego obozu koncentracyjnego i zagłady.
[więcej]
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy" www.warsawjff.ant.pl
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy" poświęcony jest żydowskiej tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii najnowszej i na przestrzeni dziejów. Jego celem jest upowszechnianie poprzez sztukę filmową, bogatej kultury żydowskiej.

[więcej]
Minorities of Europe (MoE) www.moe-online.com
Minorities of Europe (MoE) jest paneuropejską siecią działającą na rzecz społeczności mniejszościowych i większościowych poprzez stworzenie im warunków sprzyjających wymianie wzajemnych przemyśleń i idei na temat różnic i budowie wzajemnego porozumienia. Głównym celem działania sieci jest włączenie do współpracy wszystkich młodych ludzi w całej Europie na zasadach równości i pełnej otwartości.
[więcej]
MitOst e.V. www.mitost.de
MitOst e.V. to organizacja pośrednicząca i wspierająca wymianę kulturową i językową w Europie Środkowej, Wschodniej i Środkowo-Południowej. Jest to organizacja niekomercyjna, angażująca się w takich dziedzinach, jak porozumienie między narodami, edukacja, wsparcie wymiany językowej i kulturowej.

[więcej]
Morningside Center for Teaching Social Responsibility www.morningsidecenter.org
Morningside Center for Teaching Social Responsibility to organizacja non-profit działająca od 1982 r. w szkołach publicznych na terenie Nowego Jorku. Jej celem jest edukacja rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie rozumienia różnic kulturowych oraz uwrażliwienie młodych na problematykę społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Muslim Council of Britain www.mcb.org.uk
The Muslim Council of Britain to niezależna organizacja działająca na rzecz integracji mniejszości muzułmańskiej z ogółem społeczności brytyjskiej, dialogu międzykulturowego oraz zapewnienia poszanowania praw muzułmanów w Zjednoczonym Królestwie. Zrzesza ponad 350 organizacji o różnym zasięgu działania.
[więcej]
Muzeum Historii Żydów Polskich www.jewishmuseum.org.pl
Muzeum Historii Żydów Polskich zostało powołane przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, pod przewodnictwem Mariana Turskiego. Na mocy umowy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Ministerstwem Kultury, a Stowarzyszeniem ŻIH jest wspólną instytucją kultury. Prace nad utworzeniem Muzeum, od 2000 r. prowadzi międzynarodowy zespół ekspertów, kierowany przez dyrektora Jerzego Halbersztadta.

[więcej]
National Association for Multicultural Education (NAME) www.nameorg.org
National Association for Multicultural Education (NAME) jest organizacją stawiającą sobie za cel walkę o równe prawa w nauczaniu i społeczną sprawiedliwość.

[więcej]
National Clearinghouse for English Language Acquisition & Language Instruction Educational Programs www.ncela.gwu.edu
Priorytetem działalności wirtualnej biblioteki jest udostępnianie pomocy dydaktycznych użytecznych w procesie edukacji w duchu tolerancji i poszanowania inności.

[więcej]
Nauczanie Integrujące w Kontekście Europy (NIKE) www.nike.ces.uj.edu.pl
Nauczanie Integrujące w Kontekście Europy (NIKE) to wspólny partnerski projekt edukacyjny realizowany w ramach programu Socrates Comenius przez: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Centre for Intercultural Education, Ghent University, Centre for Intercultural Studies, Granada, Spain i Intercultural Island, Reykjavik w latach 2002-2005 (CLIEC - Cooperative Learning in European Context).
[więcej]
North-South Centre (The European Centre for Global Interdependence and Solidarity) www.nscentre.org
Celem North-South Centre (inna nazwa - The European Centre for Global Interdependence and Solidarity) jest wspieranie współpracy i solidarności pomiędzy północnymi i południowymi regionami świata. North-South Centre prowadzi działalność promującą demokrację i poszanowanie praw człowieka również poza kontynentem europejskim. Centrum zostało powołane zostało w 1989 r. w ramach Rady Europy i stanowi jej "okno na świat".
[więcej]
Northern Ireland Council for Ethnic Minorities (NICEM) www.nicem.org.uk
The Northern Ireland Council for Ethnic Minorities jest organizacją działającą na rzecz mniejszości etnicznych. Działalność NICEM służy wzmocnieniu pozycji mniejszości i promocji jej kultury.
[więcej]
Online/More Colour in the Media www.olmcm.org
Online/Media Colour in the Media (OL/MCM) jest europejską siecią nadawców, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i naukowych działających na rzecz poprawy wizerunku mniejszości etnicznych w mediach.
[więcej]
Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) www.pajayouth.org
Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) jest polsko-amerykańskim stowarzyszeniem, powołanym dla wspierania dialogu młodych Żydów i nie-Żydów. PAJA realizuje programy edukacyjne, organizuje spotkania młodzieży polskiej i amerykańskiej pochodzenia żydowskiego, zawiaduje polską witryną, na której można znaleźć informacje o wydarzeniach i imprezach związanych z kulturą żydowską.
[więcej]
Polska Fundacja im. Roberta Schumana www.schuman.org.pl
Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną, której celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy poprzez edukację europejską, rozwój programów, które uczą wykorzystania szans, jakie daje Polsce członkostwo w UE oraz współpracę z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne.
[więcej]
Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa" www.pswe.org
Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa" (PSWE) zostało założone w Gdańsku w grudniu 2004r. Celem działania PSWE jest zmniejszanie różnic pomiędzy Regionem Pomorskim a wysoko rozwiniętymi Regionami krajów europejskich.

[więcej]
Power of Culture www.powerofculture.nl
The Power of Culture jest siecią, badającą rolę, jaką kultura i postęp odgrywają w kwestiach politycznych, ekonomicznych i społecznych oraz wzajemne relacje między kulturą, etyką i polityką. Na stronie znajdują się artykuły, nowości, przeglądy kulturalne, informacje o inicjatywach działań w siedmiu głównych obszarach tematycznych: polityki, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego, sztuki i twórczości, mediów, etyki globalnej, rozwoju ekonomicznego.
[więcej]
Pro Asyl www.proasyl.de
Organizacja Pro Asyl została założona w 1986 r. Działa na terenie całych Niemiec. Jest członkiem ECRE (European Council on Refugees and Exiles). Ma na celu pomoc uchodźcom, walkę z przemocą i niesprawiedliwością, a także dążenie do tego, by społeczeństwo niemieckie stało się otwarte i tolerancyjne.
[więcej]
PRO EUROPA League www.proeuropa.ro
The PRO EUROPA League, jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w post-komunistycznej Rumunii, została założona w 1989 przez grupę intelektualistów oddanych ideom Pan-Europy, demokracji i pluralizmu. Organizacja opowiada się za włączaniem się obywateli do wspólnego działania i dlatego stała się ugrupowaniem aktywnych działaczy.
[więcej]
Rada Europy www.coe.int
Rada Europy to najstarsza organizacja polityczna w Europie, założona w 1949 r. Skupia 46 państw. Głównymi celami Rady są: ochrona praw człowieka, obrona demokracji parlamentarnej i rządów prawa, rozwijanie porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania polityki społecznej i praktyki prawnej poszczególnych państw oraz promowanie świadomości europejskiej tożsamości, opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.
[więcej]
Rada Europy. ECRI - Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji www.coe.int/ecri
ECRI działa w ramach Rady Europy na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i nietolerancją na szczeblu europejskim, szczególnie z punktu widzenia praw człowieka.

[więcej]
Renner Institut www.renner-institut.at
Renner Institut jest organizacją działającą na rzecz poparcia austriackiej partii socjaldemokratycznej, ruchu socjaldemokratycznego oraz społeczeństwa obywatelskiego.

[więcej]
Royal Institute for Inter-Faith Studies www.riifs.org
Royal Institute for Inter-Faith Studies (RIIFS) to instytut naukowy założony w Ammanie. Został on pomyślany jako miejsce racjonalnej dyskusji na tematy religii, relacji wyznań, pluralizmu. RIIFS skupia się na pracy naukowo-badawczej, publikacji artykułów naukowych oraz organizacji konferencji, seminariów i wykładów. Dwa razy do roku RIIFS wydaje Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies (BRIIFS), opiniotwórczy magazyn naukowy. Na stronie znajdziemy informacje dotyczące islamu oraz jego relacji z innymi religiami.
[więcej]
Ruban Vert („Zielona wstążka") www.rubanvert.net
Projekt "Ruban Vert" czyli „Zielona wstążka" polega na uświadamianiu młodzieży potrzeby zachowania tolerancji w szkole.

[więcej]
School Without Racism www.schoolwithoutracism-europe.org
School Without Racism jest europejskim ruchem na rzecz zwalczania rasizmu w szkołach. Należy do niego kilka krajów europejskich.
[więcej]
Search for Common Ground. The European Center for Common Ground www.sfcg.org
Search for Common Ground (SCG) to pozarządowa organizacja działająca na 4 kontynentach, zajmująca się poszukiwaniem modeli zapobiegania konfliktom etnicznym, ekonomicznym, środowiskowym oraz pokojowym rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów. Jej specyfiką jest zdecentralizowana działalność w konkretnym miejscu wydarzeń. Organizacja jest aktywna na polu artystycznym i kulturalnym; jej działalność nakierowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Na stronie znajdują się publikacje, analizy wydarzeń, instrumenty rozwiązywania konfliktów.
[więcej]
SIETAR. The Society for Intercultural Education, Training and Research www.sietar.org
SIETAR jest największą międzynarodową siecią organizacji zajmujących się edukacją i budowaniem relacji międzykulturowych. Adresatami jej działań są studenci i pracownicy wyższych uczelni. Celem sieci SIETAR jest wzmocnienie pozytywnych i długotrwałych międzykulturowych i międzyetnicznych relacji pomiędzy jednostkami, grupami społecznymi, organizacjami i innymi wspólnotami.
[więcej]
Social and Cultural Planning Office (SCP) www.scp.nl
The Social and Cultural Planning Office (SCP) istnieje w Holandii od 1973 roku; jest rządowym urzędem powołanym dla badania skuteczności działań rządu w zakresie: zdrowia, opieki społecznej, sektora ubezpieczeń, rynku pracy i poziomu wykształcenia, z uwzględnieniem wzajemnych odniesień pomiędzy tymi obszarami.
[więcej]
Southern Powerty Law Center (SPLCenter) www.splcenter.org
Głównym celem organizacji jest walka z nienawiścią, nietolerancją i dyskryminacją poprzez edukację i pomoc w przeprowadzaniu spraw sądowych.

[więcej]
Stowarzyszenie „Krakowski Klub Dialogu" bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=111893
Stowarzyszenie "Krakowski Klub Dialogu" jest organizacją pozarządową typu non-profit. Celem jej działania jest promowanie dialogu międzykulturowego i postawy tolerancji wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Rzeczpospolitej Polskiej.

[więcej]
Stowarzyszenie "Dziedzictwo Mniejszości Karpackich" dmk.witryna.org
Stowarzyszenie "Dziedzictwo Mniejszości Karpackich" powstało w lipcu 2005 roku. Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz zachowania dziedzictwa wielokulturowej oraz wieloreligijnej społeczności Karpat (ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej części położonej w Polsce).
[więcej]
Stowarzyszenie "Jeden Świat". Polski oddział Service Civil International. www.jedenswiat.org.pl
Stowarzyszenie "Jeden Świat" jest polskim oddziałem Service Civil International (SCI). Działa od 1992 roku. Zajmuje się organizacją międzynarodowych obozów wolontariatu, seminariów i szkoleń dla wolontariuszy, akcji tematycznych, a także długofalowych programów edukacyjnych.

[więcej]
Stowarzyszenie "Miasteczko" www.miasteczko.org
Stowarzyszenie „Miasteczko" powstało w Chełmie w listopadzie 2005 roku. W swoim działaniu nawiązuje do wielokulturowej przeszłości miasta, prowadzi działania mające na celu m.in. pobudzenie społeczności lokalnej do kultywowania własnej tradycji, działania na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" www.villa.org.pl
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" powstało w 1995 r. Jego głównym celem jest popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej oraz międzynarodowej współpracy kulturalnej i intelektualnej. Na stronie internetowej znajdziemy aktualne informacje o wydarzeniach w Willi Decjusza, programy spotkań, warsztatów i konferencji.
[więcej]
Stowarzyszenie "Wspólnota Myślenice" www.wspolnota.art.pl
Stowarzyszenie „Wspólnota Myślenice" działa na rzecz popularyzacji sztuki współczesnej, promowania artystów profesjonalnych, rozwoju demokracji zwłaszcza na szczeblu lokalnym, zaangażowania polskiego społeczeństwa w tematykę wielokulturowości oraz na rzecz edukacji dla tolerancji.
[więcej]
Stowarzyszenie Karpaty.art karpatyart.w.interia.pl
Stowarzyszenie Karpaty.art (zał. 2003 r.) stawia sobie za cel promocję wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy i różnorodności kulturowej Euroregionu Karpaty. Wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, artystów i twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Podkarpacia.
[więcej]
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce free.ngo.pl/kobietyromskie
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce powstało w Krakowie w 2000 roku, aby współtworzyć i realizować projekty mające na celu zwalczanie dyskryminacji społeczności romskiej w Małopolsce oraz jej przeciwdziałanie, aktywizację obywatelską tej mniejszości, a także wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.


[więcej]
Stowarzyszenie Romów w Polsce www.stowarzyszenie.romowie.net
Stowarzyszenie Romów w Polsce (SRwP) powstało w 1992 r. w celu stworzenia Romom warunków pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa polskiego. Stowarzyszenie współpracuje z agendami rządowymi oraz z innymi organizacjami romskimi. Poprzez swoją działalność wydawniczą, artystyczną i naukową promuje kulturę romską, upowszechnia wiedzę o Romach i ich historii oraz pokazuje problemy społeczności romskiej w Polsce.
[więcej]
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia" www.borussia.pl
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia" jest organizacją pożytku publicznego. Działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, kultur oraz na rzecz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Suomen Nuorisoyhteistyo – Allianssi www.alli.fi
Suomen Nuorisoyhteistyo – Allianssi jest fińską organizacją reprezentującą interesy młodych ludzi, pomaga także osobom ludziom pracującym z młodzieżą. Jest organizacją pozarządową, niezależną politycznie, której członkostwo jest otwarte dla wszystkich ogólnonarodowych organizacji zajmujących się sprawami młodzieży.
[więcej]
Teaching Tolerance www.teachingtolerance.org
Głównym celem organizacji jest wspieranie wysiłków nauczycieli w promowaniu szacunku wobec odrębności. Strona zawiera informacje dotyczące programów nauczania promujących tolerancję i walkę z uprzedzeniami.

[więcej]
Teatr Żydowski im. Ester Rachel i Idy Kamińskich http://www.teatr-zydowski.art.pl/
Teatr Żydowski im. Ester Rachel i Idy Kamińskich został założony w 1950 roku.
Teatr jest kontynuatorem i spadkobiercą bogatej tradycji scen żydowskich w Polsce z okresu międzywojennego. Przedstawienia są grane w języku polskim i jidysz, w repertuarze znajdują się sztuki klasyków żydowskich.
[więcej]
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ) www.jewish.org.pl
Celem Towarzystwa jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności żydowskiej i jej reprezentowanie wobec władz i organizacji w Polsce.

[więcej]
United for Intercultural Action www.unitedagainstracism.org
United for Intercultural Action jest organizacją zrzeszającą przeciwników rasizmu, nacjonalizmu i faszyzmu; zajmuje się również prawami migrantów i uchodźców.

[więcej]
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) www.unesco.org
Podstawowym celem organizacji jest popieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. Program działalności UNESCO obejmuje przede wszystkim działania na rzecz rozwoju nauki i kultury oraz udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w zakresie edukacji.
[więcej]
United States Institute of Peace www.usip.org
USIP jest bezstronną instytucją federalną stworzoną przez Kongres Stanów Zjednoczonych w celu prewencji i pokojowego rozwiązywania międzynarodowych konfliktów. Założony w 1984 r. Instytut jest uprawniony przez Kongres do realizacji szeregu programów, m.in. dofinansowywania badań, stowarzyszeń, szkoleń zawodowych, programów edukacyjnych dla szkół średnich i wyższych, konferencji, warsztatów, usług bibliotecznych i publikacji.
[więcej]
Verein für Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) www.zara.or.at
Austriackie stowarzyszenie ZARA jest zespołem specjalistów z zakresu udzielania pomocy socjalnej i prawnej, którzy służą bezpłatnym doradztwem i interwencjami w przypadkach dyskryminacji rasowej, towarzyszą ofiarom w procesach sądowych, a także dokumentują zgłaszane przypadki agresji.
[więcej]
Warwick Religions and Education Research Unit (WRERU) www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wie/research/wreru
The Warwick Religions and Education Research Unit (WRERU) jest nową jednostką, która powstała w wyniku połączenia the Institute of Education oraz the Religious Education and Community Project, działających na uniwersytecie Warwick w Zjednoczonym Królestwie. Placówka zajmuje się szkoleniem nauczycieli w zakresie edukacji międzyreligijnej oraz badaniem religii, edukacją międzykulturową i obywatelską.
[więcej]
Związek Młodzieży Białoruskiej www.slonko.com.pl
Celem organizacji jest pomoc, edukacja i tworzenie lobbingu organizacji mniejszości narodowych w Polsce.

[więcej]
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce www.vdg.pl
Celem Związku jest reprezentowanie mniejszości niemieckiej w Polsce wobec władz i organizacji w Polsce oraz w Republice Federalnej Niemiec, ponadto pielęgnowanie i rozwój kultury i oświaty niemieckiej.

[więcej]
Związek Romów Polskich www.romowie.com
Związek Romów Polskich zajmuje się pielęgnowaniem kultury i tradycji romskiej. Prowadzi także działalność oświatową. Współpracuje zarówno z instytucjami rządowymi jak i innymi organizacjami zajmującymi się problemami mniejszości.
[więcej]
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent www.czulent.pl
Stowarzyszenie Żydowskie Czulent powstało w 2003 roku w Krakowie. Jest niezależnym stowarzyszeniem skupiającym młodzież żydowską. Podstawą przynależności do stowarzyszenia jest tożsamość żydowska.
[więcej]
Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości www.zydziwpolsce.edu.pl
"Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości" to edukacyjny serwis internetowy, przeznaczony dla nauczycieli i uczniów, zawierający podstawowe informacje z dziedziny historii i kultury Żydów. Na stronę składa się m. in. materiał dydaktyczny, przydatny w nauczaniu tej problematyki, dotyczący szeroko rozumianej edukacji dla tolerancji.

[więcej]