Społeczeństwo obywatelskie
 
FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW – Polska/NEWW www.neww.org.pl
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW-Polska należy do międzynarodowej sieci kobiet i kobiecych organizacji samorządowych z Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów byłego Związku Radzieckiego (CEE/NIS) i USA, której celem jest działanie na rzecz budowy i rozwoju współpracy, wymiany i edukacji kobiet.

[więcej]
African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) www.accord.org.za
The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) jest międzynarodową organizacją obywatelską, która działa na terenie całej Afryki na rzecz wspierania, odpowiednich dla tego kontynentu, rozwiązań problemów, jakie pojawiają się w wyniku konfliktów.
[więcej]
Akcja Peula Nikajon www.apn.go.pl
Nazwa Peula Nikajon pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza "Akcja Czystość". Akcja Peula Nikajon powstała w roku 2004 w Częstochowie. Zajmuje się walką z różnymi formami totalitaryzmu m.in. faszyzmem, rasizmem, komunizmem.

[więcej]
Alberta Justice www.justice.gov.ab.ca/home
Alberta Justice/Alberta Solicitor General to oficjalna, rządowa strona internetowa władz kanadyjskiej Alberty, poświęcona wymiarowi sprawiedliwości i sądownictwu tej prowincji. Celem strony jest udzielanie osobom zainteresowanym wiarygodnych informacji na temat zasad systemu prawnego Alberty i funkcjonowania związanej z nim administracji. Strona jest bogata w informacje i linki do innych stron rządowych.
[więcej]
Alliance for Conflict Transformation (ACT) www.conflicttransformation.org
Alliance for Conflict Transformation jest organizacją non-profit; istnieje od 1999 r. Jej celem jest propagowanie wiedzy na temat sposobów rozwiązywania konfliktów i warunków utrzymania pokojowych stosunków w społecznościach lokalnych w Stanach Zjednoczonych oraz w innych regionach świata.
[więcej]
Alliance for Tolerance and Freedom www.geocities.com/capitolhill/4497
Organizacja prowadzi edukację poprzez głoszenie idei tolerancji i wolności.

[więcej]
Allt är Möjligt www.alltarmojligt.se
Allt är Möjligt jest organizacją pozarządową, niezależną politycznie i religijnie, typu „media watch". Celem organizacji jest monitorowanie stereotypowych i seksistowskich przedstawień kobiet w środkach masowego przekazu. Strona zawiera przewodnik po sposobach walki ze stereotypami i seksizmem, propozycje działań oraz linki.
[więcej]
Association for Creative Change in Organization Renewal and Development (ACCORD) www.accord.org
ACCORD jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów z różnych dziedzin, którego celem jest stwarzanie możliwości dokonywania pozytywnych zmian w organizacjach i społecznościach, z nastawieniem na czynnik ludzki. Jego działalność polega na promowaniu i wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego swoich członków poprzez m. in. organizowanie konferencji i warsztatów oraz tworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczeń.
[więcej]
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) www.airm-bg.org
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) jest organizacją pozarządową, założoną w 2004 roku. Zajmuje się integracją uchodźców i migrantów w Bułgarii. Założycielami AIRM są m.in. pracownicy socjalni, prawnicy, dziennikarze, nauczyciele, studenci.

[więcej]
Board of Deputies of British Jews www.bod.org.uk
The Board of Deputies of British Jews reprezentuje przedstawicieli społecznych organizacji żydowskich, które zajmują się promocją i ochroną interesów oraz praw religijnych społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii. Organizacja podejmuje kwestie bieżące, omawia wspólne potrzeby, ustala strategie działań wspierających rozwój całej społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii.
[więcej]
Care International www.care.org
Care International jest niezależną organizacją międzynarodową założoną w Stanach Zjednoczonych w 1945 roku. Celem organizacji jest walka z głodem, zapewnianie podstawowej opieki medycznej, realizowanie programów edukacyjnych oraz projektów zmierzających do zmniejszenia uzależnienia ludności lokalnej od pomocy humanitarnej.
[więcej]
Caritas Internationalis www.caritas.org
Caritas Internationalis skupia organizacje pracujące dla polepszenia warunków życia biednych i uciskanych na całym świecie. Jest jedną z największych na świecie organizacji humanitarnych, udzielających pomocy dla rozwoju, budowania warunków dla pokoju, ochrony praw człowieka, zarządzania środowiskiem i w sytuacjach nagłych.
[więcej]
CEDR. Centre for Effective Dispute Resolution www.cedr.co.uk
Misją CEDR jest zachęcanie do stosowania i rozwijania technik mediacyjnych oraz innych efektywnych metod rozwiązywania sporów oraz ich zapobieganiu. CEDR działa w sektorze handlowym oraz publicznym. Jest to niezależna organizacja non-profit, wspierana przez międzynarodowy biznes oraz niezależnych specjalistów z różnych dziedzin.
[więcej]
Center for Nonviolent Communication (CNVC) www.cnvc.org
Międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest popularyzacja modelu "komunikacji bez przemocy" (Nonviolent Communication, NVC) jako metody porozumienia i rozwiązywania konfliktów na różnych poziomach relacji społecznych.
[więcej]
Center for Partnership and Equality (CPE) www.cpe.ro
The Center for Partnership and Equality (CPE) zostało założone w 2002; prowadzi programy i projekty dotyczące kwestii równouprawnienia płci. Organizacja działa na rzecz wcielania w życie zasady równych szans kobiet i mężczyzn, traktując ją jako integralną część procesu demokratyzacji i tworzenia społeczeństwa otwartego. CPE dąży do zmiany statusu kobiet w Rumunii i poprawy ich sytuacji życiowej.
[więcej]
Central Asia and the Caucasus (Centralna Azja i Kaukaz) www.ca-c.org
Głównymi celami Centrum Informacyjno-Analitycznego (IAC) jest nauczanie i analiza społecznej i politycznej sytuacji w państwach Azji Centralnej i Kaukazu, a także stworzenie informacyjnej bazy danych oraz jej upowszechnianie.

[więcej]
Centrum Edukacji Obywatelskiej www.ceo.org.pl
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) powstała w 1994 roku. Jest organizacją pożytku publicznego, zajmującą się upowszechnianiem wiedzy obywatelskiej, praktycznych umiejętności oraz postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Projekty realizowane przez CEO adresowane są przede wszystkim do szkół i mają na celu przygotowanie młodych ludzi do roli odpowiedzialnych i aktywnych obywateli.
[więcej]
Centrum Monitoringu Wolności Prasy www.freepress.org.pl
Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich broni wolności słowa, a szczególnie swobody dziennikarza w docieraniu do źródeł informacji, strzeże wolności prasy i mediów elektronicznych.

[więcej]
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć www.pomocprawna.org
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (dawniej: Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć) to organizacja pozarządowa, która skupia studentów prawa, prawników-praktyków oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum działa na rzecz poszanowania praw człowieka, upowszechnienia standardów wyznaczanych przez prawa człowieka, udziela bezpłatnej pomocy prawnej.
[więcej]
civilrights.org www.civilrights.org
Celem powołanej przez Leadership Conference on Civil Rights i Leadership Conference on Civil Rights Education Fund instytucji jest stworzenie centrum informacji o prawach człowieka.
[więcej]
CODEP. The Conflict, Development and Peace Network www.codep.org.uk
Celem działalności CODEP jest zmniejszenie liczby brutalnych i gwałtownych konfliktów oraz udzielanie pomocy najbardziej poszkodowanym. Udział w tym przedsięwzięciu biorą liczne organizacje pozarządowe, instytucje naukowe oraz agendy rządowe. Strona CODEP jest swoistym forum dyskusyjnym umożliwiającym zdobycie wielu cennych informacji.
[więcej]
Crossing Borders www.crossingborder.org
Crossing Borders jest pozarządową organizacją typu non-profit, która ma siedzibę w International People’s College in Elsinore w Danii oraz oddziały w Palestynie, Izraelu i Jordanii. Podstawowym celem działania organizacji jest stworzenie neutralnej przestrzeni do prowadzenia szkoleń dla młodych ludzi i trenerów zainteresowanych sytuacją na Bliskim Wschodzie i umożliwienie im włączenia się w proces budowania pokoju w regionie.
[więcej]
CSV Community Partners www.csvcommunitypartners.org.uk
Celem CSV Community Partners jest wspieranie uniwersytetów i szkół w dziele rozwijania edukacji obywatelskiej. Organizacja pomaga w znalezieniu partnerów do wspólnej realizacji projektów społecznych.
[więcej]
D@dalos. International UNESCO Education Server for Civic, Peace and Human Rights Education www.dadalos.org
D@dalos działa na rzecz budowania kultury pokoju, demokracji i aktywnego obywatelstwa poprzez programy edukacyjne na rzecz pokoju.

[więcej]
Department of Canadian Heritage www.pch.gc.ca
The Department of Canadian Heritage (Ministerstwo Dziedzictwa Kanady) to instytucja rządowa, odpowiedzialna za promowanie kanadyjskiej kultury, działanie na rzecz aktywności obywatelskiej i kulturowego uczestnictwa oraz wzmacnianie więzi między Kanadyjczykami.
[więcej]
Elijah Institute www.elijah.org.il
The Elijah Institute to izraelska organizacja skupiająca trzy instytucje: The Elijah School For the Study of Wisdom in World Religions, The Elijah Interfaith Academy, The Elijah Educational Network. Tworzy przestrzeń do porozumienia dla liderów religijnych, naukowców, będąc jednocześnie elementem sieci edukacyjnej UNESCO. Instytut proponuje programy współpracy, programy edukacyjne oraz akademickie, mające na celu ułatwiać politykę pokoju i współistnienia oraz promować zmiany społeczne w duchu religijnym. Na stronie znajdują się liczne artykuły i materiały edukacyjne.
[więcej]
Emakunde. The Basque Women’s Institute www.emakunde.es
Emakunde. The Basque Women’s Institute, została założona w 1988 jako niezależna organizacja pod auspicjami rządu Prezydencji Kraju Basków. Fundamentalnym zadaniem organizacji jest praca na rzecz prawdziwego równouprawnienia mężczyzn i kobiet w obszarach życia politycznego, kulturalnego i społecznego Kraju Basków.
[więcej]
Eurasia Foundation www.eurasia.org.ru
Eurasia Foundation (Fundacja Eurazja) jest prywatnie zarządzaną organizacją przyznającą fundusze. Dotacje przeznaczone są na programy tworzące demokratyczne instytucje wolnego rynku w dwunastu krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP): Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Republice Kirgizji, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Ukrainie i Uzbekistanie.

[więcej]
Eurodesk Polska www.eurodesk.pl
Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Program, który funkcjonuje obecnie w 27 krajach (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Bułgaria, Rumunia), finansowany jest przez Komisję Europejską oraz rządy państw w nim uczestniczących. W zdecydowanej większości państw - w tym w Polsce - Eurodesk działa w strukturach Programu MŁODZIEŻ.
[więcej]
European Centre for Conflict Prevention www.conflict-prevention.net
The European Centre for Conflict Prevention jest organizacją pozarządową, która zapobiega siłowym sposobom rozwiązywania konfliktów i jednocześnie pracuje nad różnymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania konfliktami. Wspiera i zachęca lokalnych działaczy na rzecz pokoju, zachowuje bezstronność, a jej celem jest długoterminowe bezpieczeństwo danego regionu. The European Centre for Conflict Prevention dąży do zinstytucjonalizowania społeczności lokalnych w celu podniesienia ich skuteczności w pracy na rzecz pokoju.
[więcej]
European Centre for Minority Issues (ECMI) www.ecmi.de
ECMI prowadzi badania oraz aktywnie działa na rzecz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów dotyczących mniejszości w Europie. Zgromadzonymi informacjami i dokumentacji służy nie tylko rządom i regionalnym organizacjom międzyrządowym, ale także grupom mniejszościowym. Dostarcza danych i ich analiz mediom, przyczyniając się do informowania opinii publicznej.

[więcej]
European Council on Refugees and Exiles http://www.ecre.org/
European Council on Refugees and Exciles (ECRE) jest to organizacja zrzeszająca ok. 80 organizacji działających na rzecz uchodźców w ok. 30 krajach. Głównym celem ECRE jest działanie na rzecz godnego traktowania uchodźców oraz osób starających się o azyl.
[więcej]
European Federation for Intercultural Learning http://efil.afs.org/index.html
The European Federation for Intercultural Learning (EFIL) jest wzorowana na organizacji American Field Services (AFS). EFIL jest to międzynarodowa organizacja non–profit oparta na aktywności wolontariuszy, oferująca szkolenia i wymiany w zakresie edukacji międzykulturowej dla studentów, dorosłych oraz nauczycieli w około 50 krajach na całym świecie.
[więcej]
European Foundation Centre (EFC) www.efc.be
European Foundation Centre (EFC) jest międzynarodowym, niezależnym stowarzyszeniem, którego misją jest rozwijanie filantropii w zintegrowanej Europie, reprezentowanie interesów swoich członków wobec UE i jej instytucji. EFC promuje skuteczne działanie i wspólne projekty oraz dostarcza różnego rodzaju informacji.

[więcej]
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) www.fra.europa.eu
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) jest niezależnym organem Unii Europejskiej powołanym w 1997 r. (od marca 2007 działa jako European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Centrum dostarcza obiektywnych, rzetelnych i porównawczych informacji na temat rasizmu, ksenofobii, islamofobii i antysemityzmu w krajach europejskich. Jego celem jest pomoc UE i państwom członkowskim w określeniu rozmiaru i zasięgu występowania powyższych zjawisk oraz w wypracowaniu planu walki z nimi. Strona oferuje bardzo rozbudowaną listę podmiotów działających na rzecz walki z rasizmem i ksenofobią, linki do projektów, analizy, raporty.
[więcej]
European Network Against Racism www.enar-eu.org
European Network Against Racism (ENAR) łączy liczne europejskie organizacje pozarządowe mające na celu walkę z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i dyskryminacją na tle religijnym we wszystkich krajach UE.

[więcej]
European Playwork Association (e.p.a.) www.go-epa.org
The European Playwork Association (e.p.a.) została założona w 1976 jako międzynarodowa, wolontariacka, młodzieżowa organizacja pozarządowa działająca w ramach Europe-wide Adventure Playgrounds.
e.p.a. przeciwstawia się uciskowi, rozczarowaniu, rasizmowi i ksenofobii poprzez rozbudowaną sieć partnerów, działających przede wszystkim w biednych i wykluczonych społecznościach.
[więcej]
European Students Forum. AEGEE Europe www.aegee.org
AEGEE jest jednym z największych interdyscyplinarnych stowarzyszeń studenckich w Europie, reprezentującym szerokie spectrum kulturowej różnorodności. Jest organizacją typu non-profit, świecką i bezstronną. AEGEE działa w obszarach: dialogu kultur, aktywnego obywatelstwa, edukacji, pokoju i stabilizacji Wszystkie projekty i działania opierają się na wolontariacie członków stowarzyszenia.
[więcej]
European Women’s Lobby www.womenlobby.org
The European Women’s Lobby (EWL) jest największym ciałem koordynującym działanie państwowych i ponadpaństwowych organizacji kobiecych w Europie. Zrzesza ponad 4000 organizacji członkowskich w 25 krajach Unii Europejskiej.
[więcej]
European Youth Forum (EYF) www.youthforum.org
The European Youth Forum (EYF) zostało założone przez rady narodowe młodzieży z całej Europy i międzynarodowe pozarządowe organizacje młodzieżowe (obecnie jest ich 93). Jako młodzieżowa platforma EYF reprezentuje organizacje młodzieżowe w instytucjach międzynarodowych, głównie w: Unii Europejskiej, Radzie Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych; wspiera i wpływa na prowadzoną przez nie politykę dotyczącą spraw młodzieży.

[więcej]
Europäisches Bürgerforum www.forumcivique.org
Inicjatywa utworzenia EBF pochodzi od obywateli wschodniej i zachodniej Europy. W nowych uwarunkowaniach politycznych, jakie nastąpiły po upadku Muru Berlińskiego, za najważniejsze uznali oni znalezienie "trzeciej drogi" we wzajemnych stosunkach.

[więcej]
Federacja Internet i Wykształcenie (Федерация Интернет Образования) www.fio.ru
Na tej stronie znajdują się linki do programów nauczania. Każdy z tych programów zajmuje się promowaniem równości, tolerancji pośród różnych grup społecznych: nauczycieli, rodziców, uczniów.
[więcej]
Freedom House (FH) www.freedomhouse.org
Freedom House to założona w 1941 roku w Nowym Jorku niezależna amerykańska organizacja non-profit, działająca na rzecz rozwoju demokracji oraz swobód politycznych i ekonomicznych na całym świecie. FH realizuje szereg programów badawczych i edukacyjnych, wspierających działania na rzecz poszanowania praw człowieka, demokracji, gospodarki wolnorynkowej, rządów prawa czy wolności prasy.
[więcej]
Fundacja dla Wolności www.fundacjadlawolnosci.org
Fundacja dla Wolności została powołana do życia pod koniec 2004. Jej celem jest budowa społeczeństwa opartego na równości, zwalczanie wykluczenia społecznego, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, przestrzeganie wolności wypowiedzi oraz propagowanie integracji europejskiej i wiedzy na temat zagadnień towarzyszących procesom globalnym.

[więcej]
Fundacja Dom Pokoju www.dompokoju.org
Fundacja powstała w 2005 roku z inicjatywy biskupa Bredy, Tiny Muskensa. Jej założycielem jest Holender polskiego pochodzenia, Edward Skubisz. Celem działań organizacji jest stworzenie centrum dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego.

[więcej]
Fundacja Finestra www.finestra.org.pl
Fundacja Finestra została założona w Krakowie w 2006 roku. Celem Fundacji jest działanie na rzecz wspólnego dobra poprzez prowadzenie i wspieranie działań o charakterze społecznym i ekologicznym, a w szczególności wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych, ekologicznych i samorządowych.
[więcej]
Fundacja im. Heinricha Bölla www.boell.pl
Fundacja im. Heinricha Bölla powstała w 1997 r. w wyniku połączenia Stowarzyszenia "Regenbogen" i należących do niego trzech fundacji: „Buntstift" (Getynga), „Frauen-Anstiftung" (Hamburg) oraz Fundacji „Heinrich-Böll" (Kolonia). Politycznie Fundacja jest bliska partii Sojusz 90/Zieloni. Podstawowym zadaniem Fundacji jest edukacja obywatelska w Republice Federalnej Niemiec i poza jej granicami.

[więcej]
Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl
Celem Fundacji im. Stefana Batorego jest wspieranie rozwoju demokratycznego i otwartego społeczeństwa. Do priorytetowych zadań Fundacji należy wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa oraz rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.
[więcej]
Fundacja Integracja www.integracia.org
Fundacja Integracja jest niezależną, pozarządowa organizacją, która zajmuje się społeczną i ekonomiczną adaptacją i integracją grup mniejszościowych w Bułgarii, głównie Romów.
[więcej]
Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej www.judaica.pl
Pomysł utworzenia Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej zrodził się w Krakowie, w końcu lat 80-tych, w czasie wielkich historycznych przemian. Zrodził się w kręgach ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego Prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie, Czesława Jakubowicza. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, a 24 listopada 1993 roku, pod jej auspicjami otwarto Centrum Kultury Żydowskiej.

[więcej]
Fundacja Klub Obywatelski klub-obywatelski.org.pl
Fundacja Klub Obywatelski jest niezależną organizacją powstałą w 1998 r. z inicjatywy osób wywodzących się ze środowisk opozycyjnych wobec systemu politycznego w trakcie zmian ustrojowych w Polsce. Fundacja jest aktywnym realizatorem programów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, udziałowi kobiet w życiu publicznym oraz integracji Polski ze strukturami europejskimi.
[więcej]
Fundacja Krzyżowa www.krzyzowa.org.pl
Fundacja jest niezależną instytucją pozarządową, która za cel postawiła sobie działalność na rzecz tolerancyjnego współistnienia narodów, grup społecznych i jednostek.

[więcej]
Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej www.spczs.engo.pl
Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej została założona w Warszawie w 1990 r. Jej celem jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej, prowadzona na rzecz współpracy, porozumienia i solidarności narodów Polski, Czech, Słowacji oraz innych krajów
[więcej]
Future www.future.ngo.pl
Strona poświęcona rozważaniom na temat takich pojęć jak: tolerancja, szacunek, dialog. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne.

[więcej]
Global Policy Forum www.globalpolicy.org
Global Policy Forum (GPF) jest organizacją typu non-profit, założoną w 1993 r. przez międzynarodową grupę obywateli zainteresowanych propagowaniem wartości społeczeństwa obywatelskiego. GPF pracuje na rzecz umacniania prawa międzynarodowego, odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o skutkach globalnych. Posiada status konsultacyjny przy ONZ.

[więcej]
Gong www.gong.hr
Gong jest chorwacką organizacją pozarządową, której celem jest zachęcenie obywateli do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym. Jej działania obejmują monitoring wyborów krajowych, edukację w zakresie praw i obowiązków obywateli, tworzenie kanałów komunikacji pomiędzy wyborcami a ich reprezentantami, promocję transparentności państwa.
[więcej]
Hilchenbacher Bündnis für Toleranz und Zivilcourage www.hilchenbacherbuendnis.de
Hilchenbacher Bündnis für Toleranz und Zivilcourage (Związek na Rzecz Tolerancji i Odwagi Cywilnej) działa na terenie miast niemieckich. Jego zadanie polega na udostępnianiu szeregu informacji na temat ekstremistów prawicowych. Jego działalność popierana jest przez gminę ewangelicką w mieście Hilchen i tamtejszego burmistrza.

[więcej]
Human Rights Education Associates www.hrea.org
Human Rights Education Associates (HREA) jest międzynarodową organizacją pozarządową, zajmującą się wspieraniem nauczania o prawach człowieka poprzez zastosowanie technologii online.
[więcej]
Institute for Conflict Management www.satp.org/satporgtp/icm/index.html
Instytut jest placówką zajmującą się monitoringiem i rozwiązywaniem problemów bezpieczeństwa w południowej Azji. Zapewnia interdyscyplinarne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego i rozwiązywania konfliktów oraz powiązane obszary problematyki społeczno-ekonomicznej. Jednym z głównych projektów Instytutu jest internetowy portal "South Asia Terrorism Portal", który stanowi rozbudowane źródło informacji i analiz polityczno-społecznych.

[więcej]
Institute For European Constitutional Law (IECL) www.uni-trier.de/index.php?id=7049&L=2&0=
Institute For European Constitutional Law (IECL, Instytut Europejskiego Prawa Konstytucyjnego) jest częścią Wydziału Prawa Uniwersytetu w Trierze w Niemczech. Zajmuje się przede wszystkim analizą porównawczą i oceną prawa konstytucyjnego w Europie i na świecie.
[więcej]
Institute for International Mediation and Conflict Resolution iimcr.org
The Institute for International Mediation and Conflict Resolution (IIMCR) jest amerykańską organizacją, której celem jest promowanie pokojowych metod rozwiązywania konfliktów wśród pokolenia przyszłych liderów poprzez tworzenie oraz wdrażanie specjalistycznych programów i praktycznych rozwiązań. Strona internetowa oferuje duży zasób odnośników do zbiorów internetowych w powyższej dziedzinie - informacje o grantach, stypendiach, zbliżających się konferencjach.

[więcej]
Institute for Multicultural Development FORUM www.forum.nl
Institute for Multicultural Development FORUM jest największą holenderską organizacją pozarządową wspierającą ideę wielokulturowego społeczeństwa poprzez integrację mniejszości etnicznych oraz promocję tolerancji wobec ludzi pochodzących z różnych kręgów kulturowych.
[więcej]
INTERIGHTS. The International Centre for the Legal Protection of Human Rights www.interights.org
INTERIGHTS jest organizacją dobroczynną, która działa na rzecz podnoszenia kompetencji zawodowych prawników, sędziów i działaczy organizacji pozarządowych w regionach o niskim poziomie instytucji prawnych. Poprzez szkolenie partnerów w tych regionach przyczynia się do zwiększenia efektywności podejmowanych przez nich działań w zakresie respektowania praw człowieka. INTERIGHTS ujawnia również przypadki naruszania praw człowieka.
[więcej]
International Network - Education for Democracy, Human Rights and Tolerance www.tolerance-net.org
Działalność International Network - Education For Democracy, Human Rights And Tolerance (Międzynarodowej Sieci na Rzecz Edukacji w Duchu Demokracji, Tolerancji i Praw Człowieka) koncentruje się na promocji idei tolerancji i praw człowieka.

[więcej]
International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) www.prio.no
Jeden z pierwszych na świecie instytutów badawczych, zajmujących się kwestią pokoju, i jedyny tego typu w Norwegii. Łączy sferę badań naukowych z praktyką, poszukując optymalnych rozwiązań dla istniejących lub potencjalnych konfliktów na całym świecie.
[więcej]
Interreligious Relations and Dialogue. The World Council of Churches (WCC) www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/index-e.html
Interreligious Relations and Dialogue jest jednostką organizacyjną Światowej Rady Kościołów (The World Council of Churches, WCC). Celem jej działalności jest promowanie kontaktów pomiędzy religiami, budowanie wzajemnego zaufania, przełamywanie barier oraz uprzedzeń na tle religijnym, a także budowanie relacji pomiędzy różnymi wyznaniami w pluralistycznej rzeczywistości.
[więcej]
Irish Council for Civil Liberties www.iccl.ie
Irish Council for Civil Liberties jest niezależną organizacją pozarządową, której działania skupiają się na promocji i obronie praw człowieka i wolności obywatelskich. ICCL działa od 1976 roku.
[więcej]
Irish Peace Institute (IPI) www.irishpeaceinstitute.org
The Irish Peace Institute (IPI) jest pozarządową organizacją charytatywną, której misją jest włączenie się w proces budowania pokoju poprzez edukację i badania naukowe. Instytut działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy obywatelami Republiki Irlandii i Północnej Irlandii.
[więcej]
Irish Refugee Council (IRC) www.irishrefugeecouncil.ie
The Irish Refugee Council (IRC) jest niezależną organizacją pozarządową, założoną w 1992. Jej działania obejmują: formułowanie zasad polityki bieżącej, prowadzenie badań, tworzenie łączności sieciowej. IRC działa w obszarach tematycznych dotyczących miejscowej społeczności uchodźców.
[więcej]
Irish Traveller Movement www.itmtrav.com
The Irish Traveller Movement to sieć organizacji, które walczą z dyskryminacją i nietolerancją wobec społeczności wędrujących (Travellers) na terenie Irlandii. W swoich działaniach ITM skupia się na zagadnieniach związanych z edukacją, ustawodawstwem, respektowaniem zasady równości społecznej i kwestiami socjalnymi (zakwaterowanie).
[więcej]
Irrsinnig Menschlich www.irrsinnig-menschlich.de
Irrsinnig Menschlich jest stowarzyszeniem na rzecz relacji międzyludzkich w kontekście psychiatrii. Głównym celem działania jest informowanie społeczeństwa o chorobach psychicznych i przeciwdziałanie uprzedzeniom, z jakimi spotykają się osoby chore umysłowo. Walcząc z piętnowaniem tych osób, organizacja prowadzi warsztaty dla dziennikarzy, nauczycieli, zespołów klasowych, personelu szpitalnego i pracowników różnych instytucji publicznych.
[więcej]
Kazachskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności www.bureau.kz
Kazachskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności jest kontynuatorem Kazachsko-Amerykańskiego Biura Praw Człowieka i Przestrzegania Praworządności.

[więcej]
Kick It Out www.kickitout.org
Kick It Out jest kampanią przeciwko rasizmowi, założoną przez kibiców piłki nożnej w 1993. Pełna nazwa kampanii brzmi: "Let’s Kick Racism Out of Football" (w polskim tłumaczeniu: "Wykopmy rasizm ze stadionów"). Polem działania Kick It Out jest nie tylko piłka nożna, ale również edukacja i działalność społeczna na rzecz przeciwdziałania rasizmowi i wprowadzania pozytywnych zmian w społeczeństwie.
[więcej]
King Baudouin Foundation www.kbs-frb.be
King Baudouin Foundation (KBF) to fundacja założona w 1976 r., mająca siedzibę w Brukseli. Głównym celem fundacji jest pomoc w poprawie standardu życia społeczeństwa. KBF zajmuje się takimi kwestiami, jak: sprawiedliwość społeczna, społeczeństwo obywatelskie, działalność charytatywna.
[więcej]
Kolorowa tolerancja – przedsięwzięcie Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl
"Kolorowa tolerancja" to cykliczny, odbywający się w marcu, w Łodzi festiwal organizowany przez Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
[więcej]
Kosova Women’s Network (KWN) www.womensnetwork.org
Misją sieci the Kosova Women’s Network’s (KWN) jest wspieranie, ochrona, promowanie praw i interesów kobiet oraz dziewcząt w Kosowie, niezależnie od ich politycznych przekonań, wyznawanej religii, wieku, poziomu wykształcenia, orientacji seksualnej i zdolności. KWN wypełnia swą misję poprzez wymianę informacji i doświadczeń, nawiązywanie stosunków partnerskich i współpracy poprzez Sieć, prowadzenie badań, udzielanie wsparcia i pomocy.
[więcej]
Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) www.kfos.org
The Kosova Foundation for Open Society (KFOS), jako gałąź Fundacji Sorosa, jest niezależną fundacją typu non-profit, której zadaniem jest wspieranie procesu budowy otwartego społeczeństwa w Kosowie.
[więcej]
KVINDERÅDET (The Women's Council in Denmark) http://www.kvinderaadet.dk/
Kvinderådet (Rada ds. Kobiet) jest największą duńską organizacją działającą na rzecz kobiet, zrzeszającą wiele mniejszych związków i grup, które zajmują się walką o przestrzeganie praw kobiet w pracy, w życiu społecznym i politycznym. Kvinderådet koordynuje akcje na rzecz równouprawnienia, upowszechniania i propagowania praw kobiet w Danii. Współpracuje z innymi międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu.
[więcej]
M.K. Gandhi Institute for Nonviolence www.gandhiinstitute.org
The M.K. Gandhi Institute for Nonviolence został założony w 1991 przez wnuka Mahatmy Gandhiego, Aruna Gandhi oraz jego żonę Sunandę Gandhi. Misją Instytutu jest zapobieganie przemocy, rozwiązywanie osobistych i społecznych konfliktów, organizowanie szkoleń promujących różnorodność, wspieranie procesu budowy społeczeństwa poprzez edukację, naukę oraz świadczenie pomocy.
[więcej]
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe www.mto.org.pl
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe zostało zarejestrowane w 1988 roku przez grupę rodziców i nauczycieli z inspiracji podziemnej Rady Edukacji Narodowej, działającej w czasie stanu wojennego w Polsce. Misją MTO jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Bałkanach, wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych i Romów, rozwijanie i propagowanie innowacyjnych metod nauczania, upowszechnianie i ochrona praw kobiet.
[więcej]
Minorities of Europe (MoE) www.moe-online.com
Minorities of Europe (MoE) jest paneuropejską siecią działającą na rzecz społeczności mniejszościowych i większościowych poprzez stworzenie im warunków sprzyjających wymianie wzajemnych przemyśleń i idei na temat różnic i budowie wzajemnego porozumienia. Głównym celem działania sieci jest włączenie do współpracy wszystkich młodych ludzi w całej Europie na zasadach równości i pełnej otwartości.
[więcej]
Minority Rights Group International (MRG) www.minorityrights.org
Minority Rights Group International (MRG) jest organizacją pozarządową, która pracuje na rzecz zapewnienia mniejszości i rdzennej ludności prawa do zachowania własnej etniczności, religii i języka. MRG zabiega o współpracę i zrozumienie pomiędzy społecznościami a także pracuje nad podniesieniem poziomu świadomości społecznej w zakresie kwestii dotyczących mniejszości. Tłumaczy politykom i decydentom, potrzebę długofalowych i trwałych zmian w zakresie praw mniejszości.

[więcej]
MitOst e.V. www.mitost.de
MitOst e.V. to organizacja pośrednicząca i wspierająca wymianę kulturową i językową w Europie Środkowej, Wschodniej i Środkowo-Południowej. Jest to organizacja niekomercyjna, angażująca się w takich dziedzinach, jak porozumienie między narodami, edukacja, wsparcie wymiany językowej i kulturowej.

[więcej]
Morningside Center for Teaching Social Responsibility www.morningsidecenter.org
Morningside Center for Teaching Social Responsibility to organizacja non-profit działająca od 1982 r. w szkołach publicznych na terenie Nowego Jorku. Jej celem jest edukacja rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie rozumienia różnic kulturowych oraz uwrażliwienie młodych na problematykę społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Moscow School of Human Rights www.mshr-ngo.ru
Moscow School of Human Rights jest pozarządową organizacją typu non-profit, której głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat praw człowieka i procesów demokratyzacji. Strona zawiera informacje dotyczące działalności pracowników organizacji, wykaz publikacji, linki.
[więcej]
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) www.mrap.asso.fr
Ruch przeciw rasizmowi na rzecz przyjaźni między narodami.

[więcej]
National Association for Multicultural Education (NAME) www.nameorg.org
National Association for Multicultural Education (NAME) jest organizacją stawiającą sobie za cel walkę o równe prawa w nauczaniu i społeczną sprawiedliwość.

[więcej]
Nauczanie Integrujące w Kontekście Europy (NIKE) www.nike.ces.uj.edu.pl
Nauczanie Integrujące w Kontekście Europy (NIKE) to wspólny partnerski projekt edukacyjny realizowany w ramach programu Socrates Comenius przez: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz Centre for Intercultural Education, Ghent University, Centre for Intercultural Studies, Granada, Spain i Intercultural Island, Reykjavik w latach 2002-2005 (CLIEC - Cooperative Learning in European Context).
[więcej]
North-South Centre (The European Centre for Global Interdependence and Solidarity) www.nscentre.org
Celem North-South Centre (inna nazwa - The European Centre for Global Interdependence and Solidarity) jest wspieranie współpracy i solidarności pomiędzy północnymi i południowymi regionami świata. North-South Centre prowadzi działalność promującą demokrację i poszanowanie praw człowieka również poza kontynentem europejskim. Centrum zostało powołane zostało w 1989 r. w ramach Rady Europy i stanowi jej "okno na świat".
[więcej]
Open Society Institute & Soros Foundations Network www.soros.org
Open Society Institute (OSI) to organizacja powstała w Nowym Jorku z inicjatywy finansisty Georga Sorosa. OSI ma na celu promowanie idei społeczeństwa otwartego poprzez kształtowanie polityk rządowych, wspieranie edukacji i mediów, wspomaganie przestrzegania praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet oraz pomoc w przeprowadzaniu reform społecznych, prawnych i ekonomicznych. OSI walczy z negatywnymi skutkami globalizacji.
[więcej]
Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii www.or.org.pl
Celem Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" jest krzewienie tolerancji oraz przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu i ksenofobii. Swój program Stowarzyszenie realizuje głównie poprzez inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, dokumentowanie przejawów uprzedzeń i zwracanie na nie uwagi społeczeństwa.

[więcej]
Oxfam International www.oxfam.org
Oxfam International jest konfederacją 12 organizacji, współpracuje z ponad 3,000 partnerami w ponad 100 krajach. Celem działania Oxfam jest znalezienie trwałych rozwiązań w obszarach: biedy, cierpienia i niesprawiedliwości. Organizacja stosuje różne metody i strategie w celu osiągnięcia zmiany i poprawy życia ludzi, reaguje w sytuacjach nagłych, opracowuje długoterminowe programy rozwoju, prowadzi kampanie na rzecz trwałych zmian.
[więcej]
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN www.tnn.lublin.pl
Ośrodek jest samorządową instytucją kultury w Lublinie, działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach ośrodek nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby - Bramy Grodzkiej (będącej dawnym przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim) oraz do położenia samego Lublina - miasta/miejsca spotkań kultur, tradycji i religii.

[więcej]
Panorama - the Palestinian Center for the Dissemination of Democracy & Community Development www.panoramacenter.org
Panorama, the Palestinian Center for the Dissemination of Democracy & Community Development, pracuje dla rozwoju społecznego i poprawy stosunków między obywatelami a państwem w celu zbudowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego w Palestynie.
[więcej]
Peacemakers Trust www.peacemakers.ca
Peacemakers Trust jest kanadyjską organizacją charytatywną powstałą w 1999 r., która za główny cel stawia sobie prowadzenie działalności badawczej oraz edukacyjnej i szkoleniowej w dziedzinie rozwiązywania konfliktów i budowania pokoju na świecie. Strona organizacji oferuje wiele materiałów: analizy przypadków, publikacje naukowe, bogatą bibliografię oraz wiele linków.
[więcej]
Platform of European Social NGOs (Social Platform) www.socialplatform.org
Social Platform (SP, Platforma Społeczna) to stowarzyszenie ponad trzydziestu europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się promowaniem społecznego wymiaru Unii Europejskiej. Celem działalności SP jest budowanie Europy opartej na sprawiedliwości społecznej i podstawowych prawach człowieka. Organizacje skupione w Platformie współpracują z najważniejszymi instytucjami UE.
[więcej]
Polska Fundacja im. Roberta Schumana www.schuman.org.pl
Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną, której celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy poprzez edukację europejską, rozwój programów, które uczą wykorzystania szans, jakie daje Polsce członkostwo w UE oraz współpracę z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne.
[więcej]
Pomagamy. Nowoczesne Pismo Wolontariuszy www.pomagamy.pl
"Pomagamy" to serwis internetowy oraz bezpłatne pismo tworzone przez wolontariuszy i dla wolontariuszy. Jego celem jest zwrócenie uwagi na krzywdę drugiego człowieka oraz walka z obojętnością W serwisie znaleźć można wiele artykułów i ogłoszeń dla ludzi otwartych i chcących nieść pomoc innym.
[więcej]
Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa" www.pswe.org
Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa" (PSWE) zostało założone w Gdańsku w grudniu 2004r. Celem działania PSWE jest zmniejszanie różnic pomiędzy Regionem Pomorskim a wysoko rozwiniętymi Regionami krajów europejskich.

[więcej]
PRO EUROPA League www.proeuropa.ro
The PRO EUROPA League, jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w post-komunistycznej Rumunii, została założona w 1989 przez grupę intelektualistów oddanych ideom Pan-Europy, demokracji i pluralizmu. Organizacja opowiada się za włączaniem się obywateli do wspólnego działania i dlatego stała się ugrupowaniem aktywnych działaczy.
[więcej]
Rada Europy www.coe.int
Rada Europy to najstarsza organizacja polityczna w Europie, założona w 1949 r. Skupia 46 państw. Głównymi celami Rady są: ochrona praw człowieka, obrona demokracji parlamentarnej i rządów prawa, rozwijanie porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania polityki społecznej i praktyki prawnej poszczególnych państw oraz promowanie świadomości europejskiej tożsamości, opartej na wspólnych wartościach i obecnej w różnych kulturach.
[więcej]
Rada Europy. ECRI - Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji www.coe.int/ecri
ECRI działa w ramach Rady Europy na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i nietolerancją na szczeblu europejskim, szczególnie z punktu widzenia praw człowieka.

[więcej]
Renner Institut www.renner-institut.at
Renner Institut jest organizacją działającą na rzecz poparcia austriackiej partii socjaldemokratycznej, ruchu socjaldemokratycznego oraz społeczeństwa obywatelskiego.

[więcej]
Search for Common Ground. The European Center for Common Ground www.sfcg.org
Search for Common Ground (SCG) to pozarządowa organizacja działająca na 4 kontynentach, zajmująca się poszukiwaniem modeli zapobiegania konfliktom etnicznym, ekonomicznym, środowiskowym oraz pokojowym rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów. Jej specyfiką jest zdecentralizowana działalność w konkretnym miejscu wydarzeń. Organizacja jest aktywna na polu artystycznym i kulturalnym; jej działalność nakierowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Na stronie znajdują się publikacje, analizy wydarzeń, instrumenty rozwiązywania konfliktów.
[więcej]
SIETAR. The Society for Intercultural Education, Training and Research www.sietar.org
SIETAR jest największą międzynarodową siecią organizacji zajmujących się edukacją i budowaniem relacji międzykulturowych. Adresatami jej działań są studenci i pracownicy wyższych uczelni. Celem sieci SIETAR jest wzmocnienie pozytywnych i długotrwałych międzykulturowych i międzyetnicznych relacji pomiędzy jednostkami, grupami społecznymi, organizacjami i innymi wspólnotami.
[więcej]
Social and Cultural Planning Office (SCP) www.scp.nl
The Social and Cultural Planning Office (SCP) istnieje w Holandii od 1973 roku; jest rządowym urzędem powołanym dla badania skuteczności działań rządu w zakresie: zdrowia, opieki społecznej, sektora ubezpieczeń, rynku pracy i poziomu wykształcenia, z uwzględnieniem wzajemnych odniesień pomiędzy tymi obszarami.
[więcej]
Step 21 www.step21.de
Młodzieżowy klub Step 21 działa na rzecz promowania tolerancji i odpowiedzialności. Inicjatywa ta wspiera dialog wśród młodzieży dotyczący podstawowych wartości demokratycznych.

[więcej]
Stowarzyszenie "Jeden Świat". Polski oddział Service Civil International. www.jedenswiat.org.pl
Stowarzyszenie "Jeden Świat" jest polskim oddziałem Service Civil International (SCI). Działa od 1992 roku. Zajmuje się organizacją międzynarodowych obozów wolontariatu, seminariów i szkoleń dla wolontariuszy, akcji tematycznych, a także długofalowych programów edukacyjnych.

[więcej]
Stowarzyszenie "Miasteczko" www.miasteczko.org
Stowarzyszenie „Miasteczko" powstało w Chełmie w listopadzie 2005 roku. W swoim działaniu nawiązuje do wielokulturowej przeszłości miasta, prowadzi działania mające na celu m.in. pobudzenie społeczności lokalnej do kultywowania własnej tradycji, działania na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" www.villa.org.pl
Stowarzyszenie "Willa Decjusza" powstało w 1995 r. Jego głównym celem jest popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej oraz międzynarodowej współpracy kulturalnej i intelektualnej. Na stronie internetowej znajdziemy aktualne informacje o wydarzeniach w Willi Decjusza, programy spotkań, warsztatów i konferencji.
[więcej]
Stowarzyszenie "Wspólnota Myślenice" www.wspolnota.art.pl
Stowarzyszenie „Wspólnota Myślenice" działa na rzecz popularyzacji sztuki współczesnej, promowania artystów profesjonalnych, rozwoju demokracji zwłaszcza na szczeblu lokalnym, zaangażowania polskiego społeczeństwa w tematykę wielokulturowości oraz na rzecz edukacji dla tolerancji.
[więcej]
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce free.ngo.pl/kobietyromskie
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce powstało w Krakowie w 2000 roku, aby współtworzyć i realizować projekty mające na celu zwalczanie dyskryminacji społeczności romskiej w Małopolsce oraz jej przeciwdziałanie, aktywizację obywatelską tej mniejszości, a także wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.


[więcej]
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Pro Nobis" www.pronobis.org.pl
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Pro Nobis" jest organizacją pozarządową powołaną do życia w Warszawie w październiku 2005 roku. Celem jej działania jest niesienie pomocy osobom i grupom dyskryminowanym oraz wspieranie działań innych osób pomagających dyskryminowanym lub zagrożonym dyskryminacją.
[więcej]
Stowarzyszenie Przeciw Przemocy www.przeciwprzemocy.free.ngo.pl
Stowarzyszenie Przeciw Przemocy zostało założone w Łodzi w 1999 roku. Główne cele jego działania to: przeciwstawianie się przemocy, przeciwdziałanie patologiom społecznym, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, równych praw kobiet i mężczyzn, wzmocnienia sektora organizacji pozarządowych.
[więcej]
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia" www.borussia.pl
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia" jest organizacją pożytku publicznego. Działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, kultur oraz na rzecz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Suomen Nuorisoyhteistyo – Allianssi www.alli.fi
Suomen Nuorisoyhteistyo – Allianssi jest fińską organizacją reprezentującą interesy młodych ludzi, pomaga także osobom ludziom pracującym z młodzieżą. Jest organizacją pozarządową, niezależną politycznie, której członkostwo jest otwarte dla wszystkich ogólnonarodowych organizacji zajmujących się sprawami młodzieży.
[więcej]
Teaching for Change www.teachingforchange.org
Teaching for Change jest waszyngtońską organizacją propagującą uwzględnianie w procesie edukacji zagadnień społecznej nierówności i niesprawiedliwości. Jej celem jest wdrożenie w amerykańskie systemy nauczania materiałów i metod służących informowaniu o istocie wielokulturowości oraz uwrażliwianiu na przejawy społecznej dyskryminacji. Strona organizacji zawiera unikalny katalog publikacji wartych wykorzystania przez nauczycieli, kalendarz konferencji i szkoleń, opisy projektów realizowanych na obszarze okręgu Columbia (USA) oraz linki do stron oferujących krytyczne analizy najnowszych wydarzeń.
[więcej]
Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland www.ujs.org.uk
The Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland to społeczna organizacja zajmująca się budową, utrzymywaniem i wzmacnianiem poczucia tożsamości żydowskiej wśród studentów. Zasięgiem swej działalności obejmuje całe Zjednoczone Królestwo. UJS tworzy programy aktywności studenckiej w kontekście szeroko pojętej kultury judaistycznej oraz zajmuje się problematyką społeczną.
[więcej]
Unrepresented Nations and Peoples Organisation unpo.org
Unrepresented Nations and Peoples Organisation jest międzynarodową organizacją skupiającą reprezentacje rdzennych ludów, mniejszości narodowych oraz ludności terytoriów niezależnych, które zrzeszyły się w celu obrony swej kultury, praw człowieka, środowiska naturalnego oraz by wspólnie szukać pokojowych sposobów rozwiązywania konfliktów.
[więcej]
Women’s Alliance for Development www.women-bg.org
Stowarzyszenie The Women’s Alliance for Development zostało założone w 1996 przez 13 niezależnych kobiecych organizacji pozarządowych, działających na rzecz praw człowieka, równości płci, ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na ważne międzynarodowe wydarzenia, jakimi były IV Światowy Kongres Kobiet (Beijing, 1995) oraz II Konferencja poświęcona osiedlaniu się (the Habitat II Conference, Istambuł, 1996).

[więcej]
World Conference of Religions for Peace (WCRP) www.wcrp.org
Religions for Peace jest zrzeszeniem reprezentantów najliczniejszych religii świata, którego zadaniem jest tworzenie forum dyskusji na temat zaangażowania w dialog między religiami i pokojowe współistnienie. Religions for Peace zajmuje się w szczególności przedsięwzięciami związanymi z dynamiką konfliktów, prawami człowieka, edukacją na rzecz pokoju, rozbrojeniem i bezpieczeństwem.


[więcej]