Holokaust
 
FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu www.belzec.org.pl
Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu rozpoczęło swoją działalność na terenie hitlerowskiego obozu zagłady w czerwcu 2004 roku. Muzeum prowadzi szeroko zakrojoną działalność
edukacyjną, dokumentacyjną, konserwatorską, badawczą.
[więcej]
Amcha. Israeli Centers for Holocaust Survivors and the Second Generation www.amcha.org
"Amcha" to słowo, dzięki któremu Żydzi rozpoznawali się po czasach Zagłady. Organizacja, która działa pod tą nazwą w Izraelu, stanowi sieć wsparcia dla rodzin i osób ocalonych. Tworzą ją psycholodzy, pedagodzy i pracownicy socjalni, którzy skupiają się w swej pracy na psychicznych skutkach doświadczeń związanych z Holokaustem (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD). Post-Traumatic Stress Disorder jest więc głównym tematem strony internetowej AMCHA, jak i licznych publikacji wydawanych przez tę organizację.

[więcej]
Antisemitism Research Resources ddickerson.igc.org/antisemitism.html
Antisemitism Research Resources jest inicjatywą the Institute for Global Communication (IGC). Celem utworzenia strony było umożliwienie zwykłym obywatelom dostępu do informacji na temat antysemityzmu. Umieszczone na stronie linki umożliwiają dotarcie do informacji dotyczących zagadnień: antysemityzmu, Holokaustu, stosunków żydowsko-chrześcijańskich, praw człowieka, tolerancji i kwestii imigrantów. Oddzielna grupa linków przeznaczona jest dla badaczy, naukowców, studentów, trenerów uczących o, monitorujących i czynnie działających przeciw antysemityzmowi.
[więcej]
Beit Warszawa www.beit-warszawa.org.pl
Towarzystwo Kultury Żydowskiej Beit Warszawa jest postępową, egalitarną, społeczną organizacją żydowską, propagującą życie duchowe i kulturalne Żydów.
[więcej]
Board of Deputies of British Jews www.bod.org.uk
The Board of Deputies of British Jews reprezentuje przedstawicieli społecznych organizacji żydowskich, które zajmują się promocją i ochroną interesów oraz praw religijnych społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii. Organizacja podejmuje kwestie bieżące, omawia wspólne potrzeby, ustala strategie działań wspierających rozwój całej społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii.
[więcej]
Center for Holocaust, Genocide & Peace Studies www.unr.edu/chgps/links/holocaust.htm
Center for Holocaust, Genocide & Peace Studies działa przy University of Nevada, Reno (USA). Zajmuje się studiami nad Holokaustem, uprzedzeniami, a także współczesnymi konfliktami na tle etnicznym.
[więcej]
Centre Européen Juif D’Information (CEJI) www.ceji.org
Centre Européen Juif D’Information (CEJI) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, która działa na rzecz stworzenia i promowania wielokulturowej Europy poprzez edukację dla różnorodności (Diversity Education) oraz odpowiednie strategie działania. W zakresie działań politycznych CEJI dostarcza decydentom na szczeblu Unii Europejskiej informacji na temat żydowskich doświadczeń, projektów i pomysłów z zakresu podstawowych praw obywatelskich, edukacji, szkoleń i integracji społecznej.
[więcej]
Centropa.org www.centropa.org
Centropa.org jest przedsięwzięciem realizowanym przez Central Europe Center for Research and Documentation, amerykańską organizację pozarządową, wraz z jej europejskimi oddziałami w Wiedniu i Budapeszcie. Podstawowym celem projektu jest ochrona dziedzictwa kultury żydowskiej w Europie Środkowej, Wschodniej, w Turcji i na Bałkanach.
[więcej]
Centrum Badań nad Zagładą Żydów www.holocaustresearch.pl
Centrum Badań nad Zagładą Żydów zostało powołane do życia przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN w 2003 roku. Celem Centrum jest prowadzenie badań naukowych nad Zagładą Żydów w Polsce w czasie II wojny światowej, publikowanie wyników tych badań, dokumentów źródłowych i innych opracowań jak również organizowanie seminariów, konferencji naukowych oraz współpraca z ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się tematyką Holokaustu i ludobójstwa.
[więcej]
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu centrum-dialogu.oswiecim.pl/
Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy powstało w 1992 roku z inicjatywy ks. arcybiskupa Franciszka Kardynała Macharskiego. W roku 1998 roku nazwę zmieniono na Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Celem Centrum jest stworzenie wszystkim odwiedzającym to miejsce warunków do edukacji, refleksji, wymiany myśli i modlitwy.
[więcej]
Centrum im. M. Anielewicza www.centrum-anielewicza.uw.edu.pl
Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza powstało w 1990 r. na mocy umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Fundacją Jacka Fliderbauma. Obecnie funkcjonuje jako zakład w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

[więcej]
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu www.ajcf.pl
W roku 1995 w Nowym Jorku została założona Fundacja Auschwitz Jewish Center Foundation, której celem było stworzenie żydowskiego centrum kulturalno-edukacyjnego w Oświęcimiu. W roku 1996 w Polsce zarejestrowano siostrzaną fundację Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, z siedzibą w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu.
[więcej]
Crosspoint Anti Racism www.magenta.nl/crosspoint/index.html
The Crosspoint Anti Racism jest największą internetową kolekcją linków do stron organizacji zajmujących się m. in. prawami człowieka, antyfaszyzmem, antyrasizmem, uchodźcami. Jej stworzeniem zajęła się amsterdamska fundacja Magenta, stawiająca sobie za cel przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji grup mniejszościowych. Strona The Crosspoint oferuje obecnie ponad 2 tys. linków do witryn organizacji ze 114 krajów.
[więcej]
Diapozytyw witryna internetowa www.diapozytyw.pl
Witryna internetowa Diapozytyw została stworzona w ramach Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie w wyniku współpracy z wieloma organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami, które zajmują się tematyką polsko-żydowską. Witryna jest źródłem informacji na temat historii i dnia dzisiejszego Żydów w Polsce oraz zagadnień z tym związanych.
[więcej]
Dom Konferencji w Wannsee (Haus der Wannsee-Konferenz) www.ghwk.de
W tym berlińskim domu, pod przewodnictwem Obergruppenfuehrera SS Reinharda Heydricha, czternastu czołowych urzędników aparatu ministerialnego Rzeszy i funkcjonariuszy SS (w dniu 20 stycznia 1942 roku) omówiło i szczegółowo zaplanowało realizację decyzji o deportacji europejskich Żydów na Wschód i ich masowej zagładzie, czyli o tzw. "ostatecznym rozwiązaniu". Od miejsca obrad narada ta została nazwana "Konferencją w Wannsee".

[więcej]
Festiwal Kultury Żydowskiej www.jewishfestival.pl
Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie jest jednym z najważniejszych i największych wydarzeń tego typu na świecie. Pierwszy Festiwal odbył się w 1988 roku, jego program skupiony był wokół sesji naukowej poświęconej spotkaniu kultur - polskiej i żydowskiej. W swojej obecnej formie Festiwal umożliwia obcowanie z żywą tradycją żydowską, a także pozwala doświadczyć radości jej współtworzenia.

[więcej]
Fundacja Bente Kahan www.fbk.org.pl
Fundacja Bente Kahan (FBK) została zarejestrowana we Wrocławiu w 2006 roku przez norwesko-żydowską artystkę Bente Kahan. Celem Fundacji jest zaprezentowanie żydowskiej kultury i historii szerszej publiczności, głównie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku oraz restauracja i pielęgnowanie żydowskiego dziedzictwa w tym regionie.
[więcej]
Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej www.judaica.pl
Pomysł utworzenia Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej zrodził się w Krakowie, w końcu lat 80-tych, w czasie wielkich historycznych przemian. Zrodził się w kręgach ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego Prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie, Czesława Jakubowicza. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, a 24 listopada 1993 roku, pod jej auspicjami otwarto Centrum Kultury Żydowskiej.

[więcej]
Fundacja Krzyżowa www.krzyzowa.org.pl
Fundacja jest niezależną instytucją pozarządową, która za cel postawiła sobie działalność na rzecz tolerancyjnego współistnienia narodów, grup społecznych i jednostek.

[więcej]
Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense www.lodzjews.org
Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense została powołana do życia 6 listopada 1995 roku w Łodzi, a zarejestrowana w roku 1997. Jej założycielami były ówczesne władze miasta Łodzi, Związek Byłych Łodzian w Izraelu oraz Światowa Organizacja ds. Żydowskich Restytucji.

[więcej]
Fundacja Rodziny Nissenbaumów www.foss.com.pl
Fundacja Rodziny Nissenbaumów istnieje od 1983 roku, jej fundatorem i pierwszym prezesem był Sigmund Nissenbaum. Celem fundacji jest ratowanie śladów żydowskiej kultury materialnej i duchowej w Polsce, jak również wspomaganie i inicjowanie wzajemnych kontaktów żydowsko-polskich, także gospodarczych.

[więcej]
Fundacja Shalom www.shalom.org.pl
Fundacja Shalom jest amerykańsko – polsko – izraelską fundacją powołaną do życia w 1988 roku, z inicjatywy Gołdy Tencer, aktorki i reżysera Teatru Żydowskiego im. E. R. Kamińskiej. Celem Fundacji jest ochrona dziedzictwa kultury żydowskiej z Polsce.
[więcej]
Galicja Muzeum www.galiciajewishmuseum.org/pl
Galicja Muzeum w Krakowie działa od 17 IV 2004. Misją muzeum jest ukazanie kultury żydowskiej w Galicji i upamiętnienie ofiar Holokaustu. Punktem centralnym muzeum jest wystawa „Śladami Pamięci’’, dokumentująca ślady żydowskiej przeszłości w południowej Polsce. Muzeum prowadzi działalność edukacyjną, działa w nim księgarnia oraz sklep koszerny.
[więcej]
Holocaust Teachers Resources Center www.holocaust-trc.org
Holocaust Teachers Resources Center powstał dzięki Holocaust Education Fundation, Inc. Głównym celem organizacji jest zwalczanie uprzedzeń poprzez rozpowszechnianie wiedzy o Holokauście. Strona internetowa Holocaust Teachers Resources Center zbiera i porządkuje materiały edukacyjne.

[więcej]
Jewish Foundation for the Righteous (JFR) www.jfr.org
The Jewish Foundation for the Righteous (JFR) jest organizacją udzielającą wsparcia finansowego ponad 1400 osobom, które pomogły Żydom przeżyć Holokaust. JFR realizuje również własny program edukacyjno-szkoleniowy.
[więcej]
Kanadyjska Fundacja Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Montrealu www.polish-jewish-heritage.org
Kanadyjska Fundacja Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Montrealu działa od 1988 roku. Celem Fundacji jest przyczynianie się do lepszego poznania polsko – żydowskiej spuścizny kulturowej, wspólnej historii i stworzenie warunków do prowadzenia dialogu, przy jednoczesnym eliminowaniu uprzedzeń i negatywnych stereotypów.
[więcej]
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe www.mto.org.pl
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe zostało zarejestrowane w 1988 roku przez grupę rodziców i nauczycieli z inspiracji podziemnej Rady Edukacji Narodowej, działającej w czasie stanu wojennego w Polsce. Misją MTO jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Bałkanach, wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych i Romów, rozwijanie i propagowanie innowacyjnych metod nauczania, upowszechnianie i ochrona praw kobiet.
[więcej]
Mémoire d’Auschwitz Study and Documentation Centre www.auschwitz.be
The Mémoire d’Auschwitz Study and Documentation Centre jest uznaną instytucją badawczą powołaną do życia w 1980 przez belgijskie stowarzyszenie byłych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau oraz obozów i więzień na terenie Śląska (the Belgian Association of Ex-Political Prisoners of Auschwitz-Birkenau, Camps and Prisons of Silesia).
[więcej]
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu www.mdsm.pl
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) w Oświęcimiu powstał w 1986 roku jako placówka edukacyjna zaangażowana w proces polsko-niemieckiego pojednania i w dialog chrześcijańsko-żydowski. MDSM zajmuje się kształceniem historyczno–politycznym, działa na rzecz zachowania pamięci i upamiętnienia ofiar Auschwitz-Birkenau oraz rozpowszechniania wiedzy o historii, znaczeniu i symbolice byłego obozu koncentracyjnego i zagłady.
[więcej]
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy" www.warsawjff.ant.pl
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy" poświęcony jest żydowskiej tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii najnowszej i na przestrzeni dziejów. Jego celem jest upowszechnianie poprzez sztukę filmową, bogatej kultury żydowskiej.

[więcej]
Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust www.mjhnyc.org
Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust w Nowym Jorku zostało otwarte w 1997 roku; jest pomnikiem ku czci Żydów, ofiar Holokaustu. Muzeum pełni nie tylko funkcję wystawienniczą, ale jest również miejscem spotkań, dyskusji oraz edukacji o historii i kulturze Żydów.
[więcej]
Muzeum Historii Żydów Polskich www.jewishmuseum.org.pl
Muzeum Historii Żydów Polskich zostało powołane przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, pod przewodnictwem Mariana Turskiego. Na mocy umowy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Ministerstwem Kultury, a Stowarzyszeniem ŻIH jest wspólną instytucją kultury. Prace nad utworzeniem Muzeum, od 2000 r. prowadzi międzynarodowy zespół ekspertów, kierowany przez dyrektora Jerzego Halbersztadta.

[więcej]
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau www.auschwitz.org.pl
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało utworzone 2 lipca 1947 roku. Obejmuje ono obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau. Działalność Muzeum koncentruje się na upamiętnieniu terenu oraz obiektów związanych z męczeństwem przeszło miliona ludzi oraz na przekazywaniu wiedzy o istotnych miejscach i najważniejszych wydarzeniach z historii KL Auschwitz.
[więcej]
Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) www.pajayouth.org
Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) jest polsko-amerykańskim stowarzyszeniem, powołanym dla wspierania dialogu młodych Żydów i nie-Żydów. PAJA realizuje programy edukacyjne, organizuje spotkania młodzieży polskiej i amerykańskiej pochodzenia żydowskiego, zawiaduje polską witryną, na której można znaleźć informacje o wydarzeniach i imprezach związanych z kulturą żydowską.
[więcej]
Polska Rada Chrześcijan i Żydów prchiz.free.ngo.pl
Polska Rada Chrześcijan i Żydów (PRChiŻ) jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ). Poprzez swoją działalność Rada chce się przyczyniać do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i żydów, przezwyciężenia stereotypów, propagowania tolerancji i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
[więcej]
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich www.jewishstudies.pl
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich (PTSŻ) zostało założone w 1995 roku w Krakowie. Do celów Towarzystwa należy prowadzenie, promocja i popularyzacja badań naukowych nad historią i kulturą Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów w Polsce oraz współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami o podobnym charakterze.
[więcej]
Portal Społeczności Żydowskiej w Polsce www.jewish.org.pl
Portal Społeczności Żydowskiej w Polsce istnieje od 1997 roku i jest najstarszym żydowskim serwisem internetowym w Polsce. Portal jest sponsorowany przez American Jewish Joint Distribution Committee oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.
[więcej]
Ruban Vert („Zielona wstążka") www.rubanvert.net
Projekt "Ruban Vert" czyli „Zielona wstążka" polega na uświadamianiu młodzieży potrzeby zachowania tolerancji w szkole.

[więcej]
Simon Wiesenthal Center www.wiesenthal.com
Celem działalności organizacji jest zachowanie pamięci o Holokauście poprzez edukację, akcje społeczne, szerzenie idei tolerancji i wzajemnego zrozumienia.

[więcej]
Stowarzyszenie „Krakowski Klub Dialogu" bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=111893
Stowarzyszenie "Krakowski Klub Dialogu" jest organizacją pozarządową typu non-profit. Celem jej działania jest promowanie dialogu międzykulturowego i postawy tolerancji wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Rzeczpospolitej Polskiej.

[więcej]
Stowarzyszenie "Miasteczko" www.miasteczko.org
Stowarzyszenie „Miasteczko" powstało w Chełmie w listopadzie 2005 roku. W swoim działaniu nawiązuje do wielokulturowej przeszłości miasta, prowadzi działania mające na celu m.in. pobudzenie społeczności lokalnej do kultywowania własnej tradycji, działania na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w Polsce www.dzieciholocaustu.org.pl
Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" skupia osoby ocalone z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie skazane były przez hitlerowców na eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone do ukrywania swojej tożsamości.

[więcej]
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce free.ngo.pl/kobietyromskie
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce powstało w Krakowie w 2000 roku, aby współtworzyć i realizować projekty mające na celu zwalczanie dyskryminacji społeczności romskiej w Małopolsce oraz jej przeciwdziałanie, aktywizację obywatelską tej mniejszości, a także wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.


[więcej]
Stowarzyszenie Romów w Polsce www.stowarzyszenie.romowie.net
Stowarzyszenie Romów w Polsce (SRwP) powstało w 1992 r. w celu stworzenia Romom warunków pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa polskiego. Stowarzyszenie współpracuje z agendami rządowymi oraz z innymi organizacjami romskimi. Poprzez swoją działalność wydawniczą, artystyczną i naukową promuje kulturę romską, upowszechnia wiedzę o Romach i ich historii oraz pokazuje problemy społeczności romskiej w Polsce.
[więcej]
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce www.jewishinstitute.org.pl
Żydowski Instytut Historyczny nawiązuje do tradycji biblioteki utworzonej w 1881 r. przy Wielkiej Synagodze w Warszawie oraz do Biblioteki Judaistycznej i Instytutu Nauk Judaistycznych powołanych w 1936 roku. ŻIH gromadzi i chroni archiwalia, książki i dzieła sztuki związane z historią i kulturą polskich Żydów, prowadzi wszechstronne badania nad dziejami i kulturą Żydów w Polsce i na świecie, zajmuje się edukacją.
[więcej]
Survivors of the Shoah Visual History Foundation www.vhf.org
Survivors of the Shoah to fundacja założona w 1994 r., której celem jest utrwalenie i zachowanie świadectw historycznych osób, które przeżyły Holokaust. Fundacja zgromadziła około 52 000 nagrań wizualnych z 56 krajów w 32 językach, które obecnie służą celom badawczym oraz edukacyjnym.
[więcej]
Zentrum für Antisemitismusforschung (ZFA) www.tu-berlin.de/~zfa/
Utworzone w 1982 roku Zentrum für Antisemitismusforschung (ZFA, Centrum Badań Antysemityzmu) jest jedyną tego typu instytucją w Europie. W swoich pracach Centrum uznaje pojęcie antysemityzmu jako punkt wyjścia do szeroko zakrojonych badań z dziedziny uprzedzeń oraz dyskryminacji mniejszości, procesów migracji, konfliktów etnicznych, ekstremów politycznych, jak również z historii prześladowanych mniejszości.

[więcej]
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent www.czulent.pl
Stowarzyszenie Żydowskie Czulent powstało w 2003 roku w Krakowie. Jest niezależnym stowarzyszeniem skupiającym młodzież żydowską. Podstawą przynależności do stowarzyszenia jest tożsamość żydowska.
[więcej]
Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości www.zydziwpolsce.edu.pl
"Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości" to edukacyjny serwis internetowy, przeznaczony dla nauczycieli i uczniów, zawierający podstawowe informacje z dziedziny historii i kultury Żydów. Na stronę składa się m. in. materiał dydaktyczny, przydatny w nauczaniu tej problematyki, dotyczący szeroko rozumianej edukacji dla tolerancji.

[więcej]