Rasizm
 
FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu www.belzec.org.pl
Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu rozpoczęło swoją działalność na terenie hitlerowskiego obozu zagłady w czerwcu 2004 roku. Muzeum prowadzi szeroko zakrojoną działalność
edukacyjną, dokumentacyjną, konserwatorską, badawczą.
[więcej]
Akcja Peula Nikajon www.apn.go.pl
Nazwa Peula Nikajon pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza "Akcja Czystość". Akcja Peula Nikajon powstała w roku 2004 w Częstochowie. Zajmuje się walką z różnymi formami totalitaryzmu m.in. faszyzmem, rasizmem, komunizmem.

[więcej]
Alliance for Tolerance and Freedom www.geocities.com/capitolhill/4497
Organizacja prowadzi edukację poprzez głoszenie idei tolerancji i wolności.

[więcej]
Amadeu Antonio Stiftung www.amadeu-antonio-stiftung.de
Amadeu Antonio Stiftung (AAS) to organizacja założona w 1998 roku. Walka ze skrajnie prawicowymi poglądami, rasizmem i antysemityzmem to główne problemy, którymi zajmuje się fundacja. AAS działa na terenie Niemiec, przede wszystkim na terenie nowych landów związkowych, gdzie groźba ataków ze strony prawicowych ekstremistów jest szczególnie duża.
[więcej]
Amcha. Israeli Centers for Holocaust Survivors and the Second Generation www.amcha.org
"Amcha" to słowo, dzięki któremu Żydzi rozpoznawali się po czasach Zagłady. Organizacja, która działa pod tą nazwą w Izraelu, stanowi sieć wsparcia dla rodzin i osób ocalonych. Tworzą ją psycholodzy, pedagodzy i pracownicy socjalni, którzy skupiają się w swej pracy na psychicznych skutkach doświadczeń związanych z Holokaustem (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD). Post-Traumatic Stress Disorder jest więc głównym tematem strony internetowej AMCHA, jak i licznych publikacji wydawanych przez tę organizację.

[więcej]
Amnesty International www.amnesty.org
Amnesty International (AI) jest międzynarodową organizacją non-profit działającą na rzecz ochrony praw człowieka na całym świecie. Głównym celem organizacji jest przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka oraz dyskryminacji z powodu przekonań, koloru skóry, pochodzenia, języka, religii.
[więcej]
Anti Racism Campaign (ARC) flag.blackened.net/revolt/arc.html
Anti Racism Campaign jest otwartym stowarzyszeniem, którego członkowie walczą o prawa imigrantów i uchodźców przebywających na terenie Irlandii.
[więcej]
Anti-Rassismus-Informations-Zentrum (ARiC) www.aric.de
Najważniejszym zamierzeniem ARiC (Antyrasistowskiego Centrum Informacyjnego) jest stworzenie sieci organizacji przeciw przemocy, dyskryminacji i rasizmowi, działających na rzecz harmonijnej koegzystencji różnych kultur; także służenie radą i wsparciem dla organizacji, zajmujących się szeroko pojętą pracą z uchodźcami i imigrantami.

[więcej]
Antisemitism and Xenophobia Today (AXT) www.axt.org.uk
Strona internetowa Antsemitism and Xenophobia Today (AXP) udostępnia wysokiej jakości analizy i raporty, opracowywane przez niezależny Institute for Jewish Policy Research (JPR). W swoich publikacjach Institute mawia przejawy antysemityzmu, ksenofobii oraz rasizmu (w różnych regionach świata) i umieszcza te zjawiska w szerokim kontekście politycznym, społecznym i kulturowym. Celem tak zorganizowanej prezentacji jest próba wpływania na postawy ludzi i poszerzanie świadomości obywatelskiej.

[więcej]
Antisemitism Research Resources ddickerson.igc.org/antisemitism.html
Antisemitism Research Resources jest inicjatywą the Institute for Global Communication (IGC). Celem utworzenia strony było umożliwienie zwykłym obywatelom dostępu do informacji na temat antysemityzmu. Umieszczone na stronie linki umożliwiają dotarcie do informacji dotyczących zagadnień: antysemityzmu, Holokaustu, stosunków żydowsko-chrześcijańskich, praw człowieka, tolerancji i kwestii imigrantów. Oddzielna grupa linków przeznaczona jest dla badaczy, naukowców, studentów, trenerów uczących o, monitorujących i czynnie działających przeciw antysemityzmowi.
[więcej]
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) www.airm-bg.org
Association for Integration of Refugees and Migrants (AIRM) jest organizacją pozarządową, założoną w 2004 roku. Zajmuje się integracją uchodźców i migrantów w Bułgarii. Założycielami AIRM są m.in. pracownicy socjalni, prawnicy, dziennikarze, nauczyciele, studenci.

[więcej]
Beit Warszawa www.beit-warszawa.org.pl
Towarzystwo Kultury Żydowskiej Beit Warszawa jest postępową, egalitarną, społeczną organizacją żydowską, propagującą życie duchowe i kulturalne Żydów.
[więcej]
Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) www.aktive-fans.de
Związek aktywnych kibiców piłki nożnej B.A.F.F. został założony w 1993 r. w Niemczech. Skupia ponad 200 organizacji pokrewnych oraz członków indywidualnych. BAFF jest częścią europejskiej sieci FARE (Football Against Racism in Europe). Związek przywiązuje dużą uwagę do dbałości o prawa kibiców.
[więcej]
Byrån mot diskriminering i Norrköping www.diskriminering.se
Byrån mot diskriminering i Norrköping jest szwedzką organizacją pozarządową należącą do sieci Lokala Antidiskrimineringsbyråer. Celem organizacji jest udzielanie wsparcia, porad i pomocy osobom dyskryminowanym ze względu na przynależność etniczną, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

[więcej]
Center for Holocaust, Genocide & Peace Studies www.unr.edu/chgps/links/holocaust.htm
Center for Holocaust, Genocide & Peace Studies działa przy University of Nevada, Reno (USA). Zajmuje się studiami nad Holokaustem, uprzedzeniami, a także współczesnymi konfliktami na tle etnicznym.
[więcej]
Centre Européen Juif D’Information (CEJI) www.ceji.org
Centre Européen Juif D’Information (CEJI) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, która działa na rzecz stworzenia i promowania wielokulturowej Europy poprzez edukację dla różnorodności (Diversity Education) oraz odpowiednie strategie działania. W zakresie działań politycznych CEJI dostarcza decydentom na szczeblu Unii Europejskiej informacji na temat żydowskich doświadczeń, projektów i pomysłów z zakresu podstawowych praw obywatelskich, edukacji, szkoleń i integracji społecznej.
[więcej]
Centrum Badań nad Zagładą Żydów www.holocaustresearch.pl
Centrum Badań nad Zagładą Żydów zostało powołane do życia przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN w 2003 roku. Celem Centrum jest prowadzenie badań naukowych nad Zagładą Żydów w Polsce w czasie II wojny światowej, publikowanie wyników tych badań, dokumentów źródłowych i innych opracowań jak również organizowanie seminariów, konferencji naukowych oraz współpraca z ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się tematyką Holokaustu i ludobójstwa.
[więcej]
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu centrum-dialogu.oswiecim.pl/
Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy powstało w 1992 roku z inicjatywy ks. arcybiskupa Franciszka Kardynała Macharskiego. W roku 1998 roku nazwę zmieniono na Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Celem Centrum jest stworzenie wszystkim odwiedzającym to miejsce warunków do edukacji, refleksji, wymiany myśli i modlitwy.
[więcej]
Centrum Kultury i Dialogu (CKD) www.ckid.pl
Centrum Kultury i Dialogu jest organizacją kierującą swoje propozycje do wszystkich, którzy zainteresowani są przyszłością kultury państwa polskiego. Organizacja stawia sobie za cel kreowanie dialogu pomiędzy różnymi kulturami, który zaowocowałby wspólnymi rozwiązaniami dzisiejszych problemów społecznych.

[więcej]
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu www.ajcf.pl
W roku 1995 w Nowym Jorku została założona Fundacja Auschwitz Jewish Center Foundation, której celem było stworzenie żydowskiego centrum kulturalno-edukacyjnego w Oświęcimiu. W roku 1996 w Polsce zarejestrowano siostrzaną fundację Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, z siedzibą w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu.
[więcej]
civilrights.org www.civilrights.org
Celem powołanej przez Leadership Conference on Civil Rights i Leadership Conference on Civil Rights Education Fund instytucji jest stworzenie centrum informacji o prawach człowieka.
[więcej]
Committee on the Elimination of Racial Discrimination www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm
Jednym z celów ONZ zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych jest promowanie postaw respektujących prawa i podstawowe wolności człowieka. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez działający przy Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Komitet na rzecz Eliminacji Dyskryminacji Rasowej (Committee on Elimination of Racial Discrimination - CERD).
[więcej]
Crosspoint Anti Racism www.magenta.nl/crosspoint/index.html
The Crosspoint Anti Racism jest największą internetową kolekcją linków do stron organizacji zajmujących się m. in. prawami człowieka, antyfaszyzmem, antyrasizmem, uchodźcami. Jej stworzeniem zajęła się amsterdamska fundacja Magenta, stawiająca sobie za cel przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji grup mniejszościowych. Strona The Crosspoint oferuje obecnie ponad 2 tys. linków do witryn organizacji ze 114 krajów.
[więcej]
Cyberhate www.cyberhate.org.pl
Cyberhate.org.pl jest akcją grupy młodych ludzi, których celem jest blokowanie stron internetowych szerzących nienawiść.
[więcej]
Education International (EI) www.ei-ie.org
Education International to organizacja zrzeszająca związki zawodowe pracowników oświaty ze 165 krajów i regionów świata, która ochronę interesów nauczycieli i wychowawców łączy z rozpowszechnianiem pokoju, demokracji i sprawiedliwości społecznej w ramach edukacji publicznej. Szczególny nacisk kładzie na walkę z rasizmem i dyskryminacją oraz na prawa kobiet, mniejszości i ludności autochtonicznej.
[więcej]
Equality and Human Rights Commission www.equalityhumanrights.com/en/Pages/default.aspx
Equality and Human Rights Commission (dawniej: Commision for Racial Equality (CRE) to placówka założona w 1976 r. w celu zwalczania dyskryminacji i rasizmu w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się propagowaniem dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy społecznościami etnicznymi. Na stronie znajdują się informacje na temat grup etnicznych wchodzących w skład społeczeństwa brytyjskiego, liczne artykuły i publikacje, bogaty wybór odnośników.
[więcej]
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) www.fra.europa.eu
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) jest niezależnym organem Unii Europejskiej powołanym w 1997 r. (od marca 2007 działa jako European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Centrum dostarcza obiektywnych, rzetelnych i porównawczych informacji na temat rasizmu, ksenofobii, islamofobii i antysemityzmu w krajach europejskich. Jego celem jest pomoc UE i państwom członkowskim w określeniu rozmiaru i zasięgu występowania powyższych zjawisk oraz w wypracowaniu planu walki z nimi. Strona oferuje bardzo rozbudowaną listę podmiotów działających na rzecz walki z rasizmem i ksenofobią, linki do projektów, analizy, raporty.
[więcej]
European Network Against Racism www.enar-eu.org
European Network Against Racism (ENAR) łączy liczne europejskie organizacje pozarządowe mające na celu walkę z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i dyskryminacją na tle religijnym we wszystkich krajach UE.

[więcej]
European Playwork Association (e.p.a.) www.go-epa.org
The European Playwork Association (e.p.a.) została założona w 1976 jako międzynarodowa, wolontariacka, młodzieżowa organizacja pozarządowa działająca w ramach Europe-wide Adventure Playgrounds.
e.p.a. przeciwstawia się uciskowi, rozczarowaniu, rasizmowi i ksenofobii poprzez rozbudowaną sieć partnerów, działających przede wszystkim w biednych i wykluczonych społecznościach.
[więcej]
European Research Center on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) www.ercomer.org
European Research Center on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) to ośrodek zajmujący się badaniami międzynarodowych migracji, stosunkami etnicznymi, rasizmem i konfliktami etnicznymi na terenie Europy. Centrum mieści się przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). Na stronie znajdują się informacje na temat badań prowadzonych przez centrum, celów działalności, organizowanych przez nie konferencji, seminariów oraz publikacji.
[więcej]
European Roma Rights Centre (ERRC) www.errc.org
The European Rights Roma Centre jest publiczną organizacją. Jej celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i łamaniu praw Romów. Strona organizacji zawiera ogromną ilość publikacji i linków. Funkcjonuje też jako biblioteka dla wszystkich wydanych przez ERRC dokumentów.
[więcej]
Football Against Racism in Europe www.farenet.org
Football Against Racism in Europe (FARE) to organizacja zajmująca się walką z wszelkimi przejawami rasizmu: od incydentów na stadionach, boiskach i w szatniach, po uprzedzenia kibiców, działaczy oraz samych piłkarzy.
[więcej]
Football Unites, Racism Divides www.furd.org
Football Unites, Racism Divides to organizacja założona prze kibiców brytyjskiego klubu sportowego Sheffield United. Jej celem jest walka z rasizmem na stadionach oraz zapewnianie wszystkim ludziom równego dostępu do widowisk piłkarskich.
[więcej]
Fundacja dla Wolności www.fundacjadlawolnosci.org
Fundacja dla Wolności została powołana do życia pod koniec 2004. Jej celem jest budowa społeczeństwa opartego na równości, zwalczanie wykluczenia społecznego, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, przestrzeganie wolności wypowiedzi oraz propagowanie integracji europejskiej i wiedzy na temat zagadnień towarzyszących procesom globalnym.

[więcej]
Fundacja Finestra www.finestra.org.pl
Fundacja Finestra została założona w Krakowie w 2006 roku. Celem Fundacji jest działanie na rzecz wspólnego dobra poprzez prowadzenie i wspieranie działań o charakterze społecznym i ekologicznym, a w szczególności wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych, ekologicznych i samorządowych.
[więcej]
Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense www.lodzjews.org
Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense została powołana do życia 6 listopada 1995 roku w Łodzi, a zarejestrowana w roku 1997. Jej założycielami były ówczesne władze miasta Łodzi, Związek Byłych Łodzian w Izraelu oraz Światowa Organizacja ds. Żydowskich Restytucji.

[więcej]
Fundacja Rodziny Nissenbaumów www.foss.com.pl
Fundacja Rodziny Nissenbaumów istnieje od 1983 roku, jej fundatorem i pierwszym prezesem był Sigmund Nissenbaum. Celem fundacji jest ratowanie śladów żydowskiej kultury materialnej i duchowej w Polsce, jak również wspomaganie i inicjowanie wzajemnych kontaktów żydowsko-polskich, także gospodarczych.

[więcej]
Fundacja Shalom www.shalom.org.pl
Fundacja Shalom jest amerykańsko – polsko – izraelską fundacją powołaną do życia w 1988 roku, z inicjatywy Gołdy Tencer, aktorki i reżysera Teatru Żydowskiego im. E. R. Kamińskiej. Celem Fundacji jest ochrona dziedzictwa kultury żydowskiej z Polsce.
[więcej]
Future www.future.ngo.pl
Strona poświęcona rozważaniom na temat takich pojęć jak: tolerancja, szacunek, dialog. Na stronie znajdują się materiały edukacyjne.

[więcej]
Galicja Muzeum www.galiciajewishmuseum.org/pl
Galicja Muzeum w Krakowie działa od 17 IV 2004. Misją muzeum jest ukazanie kultury żydowskiej w Galicji i upamiętnienie ofiar Holokaustu. Punktem centralnym muzeum jest wystawa „Śladami Pamięci’’, dokumentująca ślady żydowskiej przeszłości w południowej Polsce. Muzeum prowadzi działalność edukacyjną, działa w nim księgarnia oraz sklep koszerny.
[więcej]
GELD - Le Groupe d'Etude et de Lutte contre les Discriminations (Centrum Badań i Walki z Dyskryminacją) www.le114.com
GELD - Le Groupe d'Etude et de Lutte contre les Discriminations to instytucja badawcza, zajmująca się analizą zjawiska dyskryminacji rasowej i dyskryminacji ze względu na płeć oraz religię.
[więcej]
Grupa Wirydarz www.wirydarz.org
Grupa Wirydarz (z łacińskiego viridarium – ogród) działa od przełomu 2001/2002 roku.
W skład grupy weszli uczestnicy warsztatów „Prawa Człowieka", organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Wirydarz stawia sobie za cel działanie przeciwko antysemityzmowi i ksenofobii.
[więcej]
Henry Martyn Institute (HMI). International Center For Research, Interfaith Relations and Reconciliation www.hmiindia.com
Ekumeniczna organizacja chrześcijańska, której celem jest prowadzenie badań i realizacja programów edukacyjnych w dziedzinie studiów nad islamem oraz aktywne uczestnictwo w procesach pojednania i dialogu między religiami.
[więcej]
Hilchenbacher Bündnis für Toleranz und Zivilcourage www.hilchenbacherbuendnis.de
Hilchenbacher Bündnis für Toleranz und Zivilcourage (Związek na Rzecz Tolerancji i Odwagi Cywilnej) działa na terenie miast niemieckich. Jego zadanie polega na udostępnianiu szeregu informacji na temat ekstremistów prawicowych. Jego działalność popierana jest przez gminę ewangelicką w mieście Hilchen i tamtejszego burmistrza.

[więcej]
International Federation of Journalists (IFJ) www.ifj.org
The International Federation of Journalists (IFJ) jest największą światową organizacją dziennikarzy, której celem jest działanie na rzecz praw człowieka, demokracji i pluralizmu. IFJ przeciwstawia się wszystkim rodzajom dyskryminacji, potępia używanie mediów jako tuby propagandowej, nie zgadza się na propagowanie w nich nietolerancji i konfliktów. Federacja popiera pluralizm oraz wolność wyrażania poglądów politycznych i dotyczących kultury w mediach.
[więcej]
Internet Centre Anti-Racism Europe I-CARE www.icare.to
I-CARE to internetowe forum współpracy europejskich organizacji pozarządowych oraz centrum informacji na temat migracji, przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. Celem takiej współpracy jest promowanie uniwersalnych standardów związanych z ochroną praw człowieka, w szczególności zasad niedyskryminacji.
[więcej]
Irish Council for Civil Liberties www.iccl.ie
Irish Council for Civil Liberties jest niezależną organizacją pozarządową, której działania skupiają się na promocji i obronie praw człowieka i wolności obywatelskich. ICCL działa od 1976 roku.
[więcej]
Jewish Foundation for the Righteous (JFR) www.jfr.org
The Jewish Foundation for the Righteous (JFR) jest organizacją udzielającą wsparcia finansowego ponad 1400 osobom, które pomogły Żydom przeżyć Holokaust. JFR realizuje również własny program edukacyjno-szkoleniowy.
[więcej]
Justice and Peace www.juspax-es.org
Justice and Peace jest organizacją założoną przez papieża Pawła VI w 1967, w duchu Soboru Watykańskiego II. Zajmuje się szerzeniem nauki społecznej Kościoła, ochroną praw człowieka, pracą na rzecz sprawiedliwości, pokoju, solidarności i ochrony środowiska. Justice and Peace istnieje w wielu krajach a informacje o jej działalności dostępne są w różnych językach (niniejszy opis oparty jest na hiszpańskiej wersji językowej strony organizacji).
[więcej]
Kanadyjska Fundacja Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Montrealu www.polish-jewish-heritage.org
Kanadyjska Fundacja Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego w Montrealu działa od 1988 roku. Celem Fundacji jest przyczynianie się do lepszego poznania polsko – żydowskiej spuścizny kulturowej, wspólnej historii i stworzenie warunków do prowadzenia dialogu, przy jednoczesnym eliminowaniu uprzedzeń i negatywnych stereotypów.
[więcej]
Kick It Out www.kickitout.org
Kick It Out jest kampanią przeciwko rasizmowi, założoną przez kibiców piłki nożnej w 1993. Pełna nazwa kampanii brzmi: "Let’s Kick Racism Out of Football" (w polskim tłumaczeniu: "Wykopmy rasizm ze stadionów"). Polem działania Kick It Out jest nie tylko piłka nożna, ale również edukacja i działalność społeczna na rzecz przeciwdziałania rasizmowi i wprowadzania pozytywnych zmian w społeczeństwie.
[więcej]
Kolorowa tolerancja – przedsięwzięcie Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl
"Kolorowa tolerancja" to cykliczny, odbywający się w marcu, w Łodzi festiwal organizowany przez Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
[więcej]
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado www.cear.es
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Hiszpańska Komisja Pomocy Uchodźcom)
jest niezależną organizacją działającą na rzecz obrony praw uchodźców. CEAR staje w obronie poszanowania sprawiedliwości, solidarności, wolności i równości.
[więcej]
LICRA - Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme www.licra.org
Założona w 1927 roku Ligue Internationale Contre le Racisme et Antisémitisme (LICRA) to najstarsza francuska organizacja poruszająca na forum międzynarodowym problemy walki z rasizmem i antysemityzmem.
[więcej]
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe www.mto.org.pl
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe zostało zarejestrowane w 1988 roku przez grupę rodziców i nauczycieli z inspiracji podziemnej Rady Edukacji Narodowej, działającej w czasie stanu wojennego w Polsce. Misją MTO jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Bałkanach, wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych i Romów, rozwijanie i propagowanie innowacyjnych metod nauczania, upowszechnianie i ochrona praw kobiet.
[więcej]
Mémoire d’Auschwitz Study and Documentation Centre www.auschwitz.be
The Mémoire d’Auschwitz Study and Documentation Centre jest uznaną instytucją badawczą powołaną do życia w 1980 przez belgijskie stowarzyszenie byłych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau oraz obozów i więzień na terenie Śląska (the Belgian Association of Ex-Political Prisoners of Auschwitz-Birkenau, Camps and Prisons of Silesia).
[więcej]
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu www.mdsm.pl
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) w Oświęcimiu powstał w 1986 roku jako placówka edukacyjna zaangażowana w proces polsko-niemieckiego pojednania i w dialog chrześcijańsko-żydowski. MDSM zajmuje się kształceniem historyczno–politycznym, działa na rzecz zachowania pamięci i upamiętnienia ofiar Auschwitz-Birkenau oraz rozpowszechniania wiedzy o historii, znaczeniu i symbolice byłego obozu koncentracyjnego i zagłady.
[więcej]
Minorities of Europe (MoE) www.moe-online.com
Minorities of Europe (MoE) jest paneuropejską siecią działającą na rzecz społeczności mniejszościowych i większościowych poprzez stworzenie im warunków sprzyjających wymianie wzajemnych przemyśleń i idei na temat różnic i budowie wzajemnego porozumienia. Głównym celem działania sieci jest włączenie do współpracy wszystkich młodych ludzi w całej Europie na zasadach równości i pełnej otwartości.
[więcej]
Minority Rights Group International (MRG) www.minorityrights.org
Minority Rights Group International (MRG) jest organizacją pozarządową, która pracuje na rzecz zapewnienia mniejszości i rdzennej ludności prawa do zachowania własnej etniczności, religii i języka. MRG zabiega o współpracę i zrozumienie pomiędzy społecznościami a także pracuje nad podniesieniem poziomu świadomości społecznej w zakresie kwestii dotyczących mniejszości. Tłumaczy politykom i decydentom, potrzebę długofalowych i trwałych zmian w zakresie praw mniejszości.

[więcej]
Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust www.mjhnyc.org
Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust w Nowym Jorku zostało otwarte w 1997 roku; jest pomnikiem ku czci Żydów, ofiar Holokaustu. Muzeum pełni nie tylko funkcję wystawienniczą, ale jest również miejscem spotkań, dyskusji oraz edukacji o historii i kulturze Żydów.
[więcej]
Muzeum Historii Żydów Polskich www.jewishmuseum.org.pl
Muzeum Historii Żydów Polskich zostało powołane przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, pod przewodnictwem Mariana Turskiego. Na mocy umowy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Ministerstwem Kultury, a Stowarzyszeniem ŻIH jest wspólną instytucją kultury. Prace nad utworzeniem Muzeum, od 2000 r. prowadzi międzynarodowy zespół ekspertów, kierowany przez dyrektora Jerzego Halbersztadta.

[więcej]
National Association for Multicultural Education (NAME) www.nameorg.org
National Association for Multicultural Education (NAME) jest organizacją stawiającą sobie za cel walkę o równe prawa w nauczaniu i społeczną sprawiedliwość.

[więcej]
Northern Ireland Council for Ethnic Minorities (NICEM) www.nicem.org.uk
The Northern Ireland Council for Ethnic Minorities jest organizacją działającą na rzecz mniejszości etnicznych. Działalność NICEM służy wzmocnieniu pozycji mniejszości i promocji jej kultury.
[więcej]
Online/More Colour in the Media www.olmcm.org
Online/Media Colour in the Media (OL/MCM) jest europejską siecią nadawców, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i naukowych działających na rzecz poprawy wizerunku mniejszości etnicznych w mediach.
[więcej]
Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii www.or.org.pl
Celem Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" jest krzewienie tolerancji oraz przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu i ksenofobii. Swój program Stowarzyszenie realizuje głównie poprzez inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, dokumentowanie przejawów uprzedzeń i zwracanie na nie uwagi społeczeństwa.

[więcej]
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau www.auschwitz.org.pl
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało utworzone 2 lipca 1947 roku. Obejmuje ono obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau. Działalność Muzeum koncentruje się na upamiętnieniu terenu oraz obiektów związanych z męczeństwem przeszło miliona ludzi oraz na przekazywaniu wiedzy o istotnych miejscach i najważniejszych wydarzeniach z historii KL Auschwitz.
[więcej]
Platform of European Social NGOs (Social Platform) www.socialplatform.org
Social Platform (SP, Platforma Społeczna) to stowarzyszenie ponad trzydziestu europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się promowaniem społecznego wymiaru Unii Europejskiej. Celem działalności SP jest budowanie Europy opartej na sprawiedliwości społecznej i podstawowych prawach człowieka. Organizacje skupione w Platformie współpracują z najważniejszymi instytucjami UE.
[więcej]
Pomagamy. Nowoczesne Pismo Wolontariuszy www.pomagamy.pl
"Pomagamy" to serwis internetowy oraz bezpłatne pismo tworzone przez wolontariuszy i dla wolontariuszy. Jego celem jest zwrócenie uwagi na krzywdę drugiego człowieka oraz walka z obojętnością W serwisie znaleźć można wiele artykułów i ogłoszeń dla ludzi otwartych i chcących nieść pomoc innym.
[więcej]
Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa" www.pswe.org
Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa" (PSWE) zostało założone w Gdańsku w grudniu 2004r. Celem działania PSWE jest zmniejszanie różnic pomiędzy Regionem Pomorskim a wysoko rozwiniętymi Regionami krajów europejskich.

[więcej]
Prejudice Institute www.prejudiceinstitute.org
The Prejudice Institute jest niezależną organizacją typu non-profit. Jako źródło wiedzy dla działaczy, prawników i socjologów, poświęca się badaniom „nad" i nauczaniem „o" wszystkich odmianach uprzedzeń, dyskryminacji i przemocy na tle etnicznym.
[więcej]
Pro Asyl www.proasyl.de
Organizacja Pro Asyl została założona w 1986 r. Działa na terenie całych Niemiec. Jest członkiem ECRE (European Council on Refugees and Exiles). Ma na celu pomoc uchodźcom, walkę z przemocą i niesprawiedliwością, a także dążenie do tego, by społeczeństwo niemieckie stało się otwarte i tolerancyjne.
[więcej]
Project on Ethnic Relations www.per-usa.org
Project on Ethnic Relations (PER) jest inicjatywą powołaną do życia w celu zapobieżenia konfliktom etnicznym, które ujawniły się w krajach Europy Centralnej, Wschodniej, w Federacji Rosyjskiej i na Bałkanach w następstwie upadku komunizmu. PER podejmuje mediacje podczas rozmów pomiędzy przedstawicielami rządu, opozycji i reprezentantami grup etnicznych, szukającymi pokojowego sposobu rozwiązywania konfliktów etnicznych.
[więcej]
Rada Europy. ECRI - Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji www.coe.int/ecri
ECRI działa w ramach Rady Europy na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i nietolerancją na szczeblu europejskim, szczególnie z punktu widzenia praw człowieka.

[więcej]
Reach Out Berlin www.reachoutberlin.de
Reach Out Berlin jest organizacją, która zajmuje się udzielaniem porad i nauczaniem o prawicowym ekstremiźmie i rasiźmie na terenie Berlina. Kontaktuje się z osobami, które padły ofiarą ataków na tle rasistowskim lub ze strony prawicowego ekstremizmu bądź też były dyskryminowane. Organizacja współpracuje także z nauczycielami i trenerami pracującymi w tych obszarach z młodzieżą i dorosłymi.
[więcej]
Refugee.pl gazeta uchodźców www.refugee.pl
Portal internetowy Refugee.pl gazeta uchodźców przeznaczony jest nie tylko dla uchodźców, ale też dla osób interesujących się prawami człowieka i wszystkich, którzy chcą i mogą pomagać innym.
[więcej]
Ruban Vert („Zielona wstążka") www.rubanvert.net
Projekt "Ruban Vert" czyli „Zielona wstążka" polega na uświadamianiu młodzieży potrzeby zachowania tolerancji w szkole.

[więcej]
School Without Racism www.schoolwithoutracism-europe.org
School Without Racism jest europejskim ruchem na rzecz zwalczania rasizmu w szkołach. Należy do niego kilka krajów europejskich.
[więcej]
Searchlight www.searchlightmagazine.com
"Searchlight" to główny brytyjskie czasopismo, podejmujące na swoich łamach problematykę walki z rasizmem, neonazizmem, faszyzmem i innymi formami uprzedzeń. Searchlight opisuje te zjawiska w różnych obszarach: od edukacji, przez monitorowanie działalności grup rasistowskich i innych, organizowanie kampanii zwalczających wszelkie "izmy", po kreowanie wewnętrznej polityki państwa.

[więcej]
Seeds of Peace www.seedsofpeace.org
Seeds of Peace jest organizacją pozarządową prowadzącą corocznie warsztaty i obozy dla młodzieży z terenów, na których toczą się konflikty zbrojne.

[więcej]
SOS.Racisme www.sos-racisme.org
SOS.Racisme - francuska organizacja powstała w 1983 r. walcząca z dyskryminacją na tle rasowym, propagująca zasadę równości społecznej poprzez edukację.


[więcej]
Stowarzyszenie „Krakowski Klub Dialogu" bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=111893
Stowarzyszenie "Krakowski Klub Dialogu" jest organizacją pozarządową typu non-profit. Celem jej działania jest promowanie dialogu międzykulturowego i postawy tolerancji wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Rzeczpospolitej Polskiej.

[więcej]
Stowarzyszenie "Miasteczko" www.miasteczko.org
Stowarzyszenie „Miasteczko" powstało w Chełmie w listopadzie 2005 roku. W swoim działaniu nawiązuje do wielokulturowej przeszłości miasta, prowadzi działania mające na celu m.in. pobudzenie społeczności lokalnej do kultywowania własnej tradycji, działania na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
[więcej]
Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" www.nigdywiecej.org.pl
"Nigdy Więcej" jest stowarzyszeniem powołanym do życia w 1996 r. przez Grupę Anty-Nazistowską (GAN). Jej celem jest utworzenie społecznej grupy nacisku, walczącej z patologiami społecznymi i poczuciem obojętności wobec szerzącej się fali nienawiści.
[więcej]
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce free.ngo.pl/kobietyromskie
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce powstało w Krakowie w 2000 roku, aby współtworzyć i realizować projekty mające na celu zwalczanie dyskryminacji społeczności romskiej w Małopolsce oraz jej przeciwdziałanie, aktywizację obywatelską tej mniejszości, a także wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.


[więcej]
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Pro Nobis" www.pronobis.org.pl
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Pro Nobis" jest organizacją pozarządową powołaną do życia w Warszawie w październiku 2005 roku. Celem jej działania jest niesienie pomocy osobom i grupom dyskryminowanym oraz wspieranie działań innych osób pomagających dyskryminowanym lub zagrożonym dyskryminacją.
[więcej]
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce www.jewishinstitute.org.pl
Żydowski Instytut Historyczny nawiązuje do tradycji biblioteki utworzonej w 1881 r. przy Wielkiej Synagodze w Warszawie oraz do Biblioteki Judaistycznej i Instytutu Nauk Judaistycznych powołanych w 1936 roku. ŻIH gromadzi i chroni archiwalia, książki i dzieła sztuki związane z historią i kulturą polskich Żydów, prowadzi wszechstronne badania nad dziejami i kulturą Żydów w Polsce i na świecie, zajmuje się edukacją.
[więcej]
Survivors of the Shoah Visual History Foundation www.vhf.org
Survivors of the Shoah to fundacja założona w 1994 r., której celem jest utrwalenie i zachowanie świadectw historycznych osób, które przeżyły Holokaust. Fundacja zgromadziła około 52 000 nagrań wizualnych z 56 krajów w 32 językach, które obecnie służą celom badawczym oraz edukacyjnym.
[więcej]
Teaching for Change www.teachingforchange.org
Teaching for Change jest waszyngtońską organizacją propagującą uwzględnianie w procesie edukacji zagadnień społecznej nierówności i niesprawiedliwości. Jej celem jest wdrożenie w amerykańskie systemy nauczania materiałów i metod służących informowaniu o istocie wielokulturowości oraz uwrażliwianiu na przejawy społecznej dyskryminacji. Strona organizacji zawiera unikalny katalog publikacji wartych wykorzystania przez nauczycieli, kalendarz konferencji i szkoleń, opisy projektów realizowanych na obszarze okręgu Columbia (USA) oraz linki do stron oferujących krytyczne analizy najnowszych wydarzeń.
[więcej]
UNESCO www.unesco.ru
Rosyjskojęzyczna wersja UNESCO przedstawia spis publikacji, głównie autorów rosyjskich, na temat tolerancji oraz nauczania tolerancji na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem walki z przemocą i promowania tolerancji oraz kulturowej różnorodności w świecie.

[więcej]
Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland www.ujs.org.uk
The Union of Jewish Students of Great Britain & Ireland to społeczna organizacja zajmująca się budową, utrzymywaniem i wzmacnianiem poczucia tożsamości żydowskiej wśród studentów. Zasięgiem swej działalności obejmuje całe Zjednoczone Królestwo. UJS tworzy programy aktywności studenckiej w kontekście szeroko pojętej kultury judaistycznej oraz zajmuje się problematyką społeczną.
[więcej]
Union Romani www.unionromani.org
Union Romani jest pozarządową organizacją typu non-profit, której zadaniem jest ochrona społeczności romskiej. Organizacja zabiega o przyznanie kulturze romskiej należnego jej miejsca wśród innych kultur. Poprzez edukację, promocję, odkrywanie i upowszechnianie romskiej kultury, języka, historii i obyczajów walczy z dyskryminowaniem Romów.
[więcej]
Verein für Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) www.zara.or.at
Austriackie stowarzyszenie ZARA jest zespołem specjalistów z zakresu udzielania pomocy socjalnej i prawnej, którzy służą bezpłatnym doradztwem i interwencjami w przypadkach dyskryminacji rasowej, towarzyszą ofiarom w procesach sądowych, a także dokumentują zgłaszane przypadki agresji.
[więcej]