FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Centrum Monitoringu Wolności Prasy www.freepress.org.pl
Centrum Monitoringu Wolności Prasy zostało założone 1 maja 1996 r. na mocy uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. CMWOP broni wolności słowa, zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a w szczególności swobody dziennikarzy w docieraniu do źródeł informacji, umacnia wolność prasy i mediów elektronicznych, strzeże wykorzystania wolności słowa.
CMWP organizuje debaty i spotkania, podczas których poruszane są najważniejsze kwestie dotyczące aktualnej sytuacji mediów w Polsce (cyklicznym wydarzeniem są tzw. „Czwartki na Foksal"). Od kwietnia 2007 roku CMWP SDP realizuje dwa duże projekty badawcze. Celem pierwszego jest poznanie struktury form zatrudniania dziennikarzy w redakcjach, sposobów pozyskiwania usług dziennikarskich i materiałów prasowych. Drugi projekt polega na gromadzeniu informacji dotyczących ograniczania krytyki prasowej lub dostępu do informacji. Jest to zbiór udostępnionych przez sądy i prokuratury aktów oskarżenia i powództw, spraw umorzonych i prawomocnie rozstrzygniętych, toczących się przeciwko wydawcom, redaktorom naczelnym lub dziennikarzom a także innym osobom. Materiały te mają istotne znaczenie dla oceny rzeczywistego stanu sporów i ewentualnych naruszeń prywatności w publikowanych materiałach prasowych. Na stronie CMWP można znaleźć oświadczenia, petycje, rekomendacje i inne publikacje opracowane przez Radę Konsultacyjną CMWP.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Polska bibliografia publikacji o wolności słowa i druku:
www.freepress.org.pl/old/biblia.pdf;
2) Raport "Prawo vs media", przygotowany przez Zespół Programowy Centrum Monitoringu Wolności Prasy, przedstawiający prawne zagrożenia wolności prasy w Polsce:
www.freepress.org.pl/old/pvm.pdf;
3) Artykuł prof. Andrzeja Redelbacha "Wolność słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka":
www.freepress.org.pl/old/Redelbach.pdf;
4) baza aktów prawnych:
www.freepress.org.pl/bap.html
Kontakt: Centrum Monitoringu Wolności Prasy
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
ul. Foksal 3/5
00-366 Warszawa
Tel./Fax : +48 (22) 827 58 96