FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej www.spczs.engo.pl
Fundacja wywodzi się z powstałej w połowie lat osiemdziesiątych Solidarności Polsko – Czechosłowackiej, stanowiącej forum współpracy opozycji demokratycznej tych krajów. Po upadku komunizmu założyciele SPCz postanowili kontynuować działalność w Fundacji oraz w stowarzyszeniu Solidarność Polsko - Czesko - Słowacka. Obecnie Fundacja koncentruje się na programach pomocowych dla organizacji oraz mediów z krajów byłego Związku Radzieckiego. Poprzez swą działalność przyczynia się do ugruntowywania społeczeństwa obywatelskiego w tym regionie. Fundacja organizuje szkolenia w zakresie technik komputerowych dla dziennikarzy polskich i zagranicznych (program „Technika Wolnego Słowa"), wspiera niezależne wydawnictwa w Azji Centralnej, finansuje staże dla dziennikarzy w ramach programu „Niezależne media", organizuje wizyty studyjne dla zagranicznych dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych (program „Bez korupcji. Społeczna kontrola władz lokalnych"). Fundacja zajmuje się również działalnością charytatywną - organizuje obozy letnie dla dzieci białoruskich z ubogich rodzin, pomoc żywnościową dla uchodźców z Czeczenii w Polsce oraz propaguje wolontariat.
Wersja językowa: polska, angielska, rosyjska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
sprawozdania z działalności Fundacji w wersji pdf
Kontakt: Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
Tel.: +48 (22) 828 91 28 w. 141, 826 35 98
Fax: +48 (22) 828 91 29
E-mail: fundacja@spczs.engo.pl, spczs@szpitalna.ngo.pl