FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Stowarzyszenie Przeciw Przemocy www.przeciwprzemocy.free.ngo.pl
Stowarzyszenie Przeciw Przemocy zostało zarejestrowane w łódzkim rejestrze sądowym 15 lipca 1999 r. Celami statutowymi organizacji są: przeciwstawianie się i zwalczanie wszelkiej przemocy, przyczynianie się do wzrostu bezpieczeństwa, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, ochrona i pomoc poszkodowanym, przeciwdziałanie patologiom społecznym, pobudzanie solidarności i współpracy społecznej, działanie na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego i wspomagania rozwoju demokracji, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, działania na rzecz wzmocnienia sektora organizacji pozarządowych, promocja i organizacja wolontariatu, profilaktyka i edukacja w zakresie wymienionych celów. SPP oferuje szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i uczniów, organizuje konferencje i konkursy, włącza się w kampanię na rzecz integracji Polski z Unią Europejską w zakresie rozwiązań systemowych, zmierzających do przeciwdziałania przemocy, opieki nad ofiarą, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz walki o prawa człowieka. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami pozarządowymi z terenu Łodzi takimi jak: Centrum Praw Kobiet czy Niezależna Inicjatywa Kobiet „Nike". Wraz z nimi bierze udział w projekcie „Razem Przeciw Przemocy", którego celem jest zbudowanie szerokiej platformy osób, organizacji pozarządowych i instytucji wspólnie przeciwdziałających wszystkim formom przemocy.
Wersja językowa: polska (krótka informacja w j. angielskim i flamandzkim)
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Stowarzyszenie Przeciw Przemocy
ul. Piotrkowska 157
90-440 Łódź
Tel:. +48 501 279 968
E-mail: przeciwprzemocy@free.ngo.pl