FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
INTERIGHTS. The International Centre for the Legal Protection of Human Rights www.interights.org
INTERIGHTS została założona w 1982 w Zjednoczonym Królestwie jako organizacja dobroczynna zabiegająca o wzmocnienie praw człowieka, w szczególności poprzez stosowanie prawa międzynarodowego i porównawczego. INTERIGHTS wspiera działania różnych partnerów prawnych w walce z przypadkami łamania praw człowieka w kraju, finansuje i organizuje różne programy adresowane do prawników, sędziów i działaczy organizacji pozarządowych w krajach rozwijających się na całym świecie. W swoich działaniach skupia się na zagadnieniach równości, wolności i bezpieczeństwa. Organizuje kursy doskonalenia zawodowego dla prawników. Zgodnie z Europejską Kartą Praw Społecznych, INTERIGHTS ma prawo dokumentować skargi na instytucje i osoby dopuszczające się łamania praw człowieka; lista winnych jest dostępna na stronie internetowej organizacji.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
baza danych studiów przypadków prawnych, akta spraw sądowych, opracowania
Kontakt: INTERIGHTS
Lancaster House
33 Islington High Street
London N1 9LH
Wielka Brytania
Tel: +44 (20) 7278 32 30
Fax: +44 (20) 7278 43 34
E-mail: ir@interights.org